KOR­ČU­LA Lo­vac na pre­da­to­re, ka­da po­že­li, zu­ba­ce mo­že lo­vi­ti u odi­je­lu i kra­va­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Sr­đan He­bar

Ri­ba­ri la­žu o ve­li­či­ni ri­be da bi se kod dru­gih po­kre­nu­la kre­ativ­nost u la­ga­nju, sli­ko­vi­to mi objaš­nja­va ri­bar Hr­vo­je Se­ssa Do­no­se li Za­grep­ča­ni oto­ča­ni­ma ne­sre­ću na bro­du, pi­tam Hr­vo­ja Se­ssu dok sje­dam na kr­mu nje­go­va ri­bar­skog bro­da Ga­nač. No­ge iz­me­đu pa­ran­ga­la, sto­ti­na udi­ca i flak­sa. – Vi­djet će­mo za po­la sa­ta, kad iz­vu­če­mo pa­ran­gal. Mo­žda mi do­ne­seš i sre­ću – ka­že kor­ču­lan­ski ri­bar Hr­vo­je Se­ssa (43) dok pa­li mo­tor. Je­dan je od ne­ko­li­ko pro­fe­si­ona­la­ca u mjes­tu, na gla­su kao naj­bo­lji. Maj­stor je za zu­ba­ce, oni su mu spe­ci­jal­nost. Da bu­de­mo pre­ciz­ni – lo­vac na pre­da­to­re.

Fo­re me­š­tra od pa­nu­le

– Do­daj mi taj ko­nop – ka­že i nas­tav­lja pri­ču: – Naj­ve­ći zu­ba­tac ko­jeg sam iz­va­dio imao je 15 ki­lo­gra­ma, bio je i je­dan gof od 55 ki­lo­gra­ma – po­ka­zu­je ru­kom. Smi­je se, zna da mis­lim ka­ko sad pre­uve­li­ča­va. – Mis­liš da la­žem? Vi­di, mi ri­ba­ri se me­đu­sob­no u Kor­ču­li zo­ve­mo la­ž­ljiv­ci. To bih ja, ova­ko fi­lo­zof­ski re­kao da se, kod nas ri­ba­ra, laž o ve­li­či­ni ulov­lje­ne ri­be pre­zen­ti­ra kao is­ti­na ka­ko bi se kod dru­gih la­ž­lji­va­ca po­kre­nu­la kre­ativ­nost u la­ga­nju – sli­ko­vi­to objaš­nja­va. – Na pri­mjer, ulo­vim ri­bu od če­ti­ri ki­lo­gra­ma. Do­đem do ri­ve, net­ko je vi­di, već je u pri­či na­ras­la na pet ki­lo­gra­ma. Su­tra je već na de­set. Pa za par da­na ču­jem da je mo­ja ri­ba od če­ti­ri ki­lo­gra­ma ima­la pe­de­set! Sva­kom mi­nu­tom ve­li­či­na ulo­va ras­te. A na va­gi ci­je­lo vri­je­me is­ta broj­ka. To su na­še ri­bar­ske fo­re, mo­ra ta­ko bi­ti, bi­lo je odu­vi­jek – go­vo­ri. A gdje su mre­že, pa ovo je ri­bar­ski brod, mu­dro pi­tam. – Ne lo­vim mre­žom, to mi je mr­sko, ja sam me­štar od pa­nu­le. Udi­ce. Mre­žu sa­mo ba­ciš i če­kaš što će se za­ples­ti, a kod pa­nu­le mo­raš ima­ti osje­ćaj, mo­raš bi­ti pro­fi­njen. Ri­bo­lov mre­žom je za fi­zi­kal­ce, a s pa­nu­lom mo­žeš lo-

Svi gos­ti že­le ču­ti pri­ču o Mar­ku Po­lu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.