Le­tim 100 km na sat i osje­ćam se kao gla­di­ja­tor

Lo­rens Lis­to de­se­ti je put po­bi­je­dio u sko­ko­vi­ma sa Sta­rog mos­ta, a iako je na­vi­ja­či­ca­ma atrak­ti­van, ne raz­miš­lja o se­bi kao o seks-sim­bo­lu

Vecernji list - Hrvatska - - Zlata Vrijedan - Sa­mir Mil­la

Sva­kod­nev­no ide u te­re­ta­nu i tr­či, a pla­ni­ra ska­ka­ti još pet go­di­na. Ra­di u ve­le­pro­da­ji i u sret­nom je bra­ku pa za že­ne ne ma­ri sa­mir.mi­la@ve­cer­nji.net Skok sa Sta­rog mos­ta u Ne­re­tvu vam je po­put eks­plo­zi­je, kao da uda­ra­te u be­ton. Le­tim br­zi­nom od 100 ki­lo­me­ta­ra na sat, a po­s­ljed­njih pet me­ta­ra uop­će ne vi­dim. Mi smo vam kao mo­der­ni gla­di­ja­to­ri ko­ji se sva­ke go­di­ne bo­re za po­bje­du. Ni­ko­ga ne za­do­vo­lja­va ni­šta dru­go osim pr­vog mjes­ta, go­vo­ri nam Mos­ta­rac Lo­rens Lis­to (37), ko­ji je u ne­dje­lju ju­bi­lar­ni de­se­ti put po­bi­je­dio u tra­di­ci­onal­nim sko­ko­vi­ma s mos­ta. Lis­to je skok na gla­vu, po­pu­lar­nu las­tu, to­li­ko usa­vr­šio da je u obje se­ri­je do­bio sve de­set­ke su­da­ca. A me­đu nji­ma je bio i Emir Ba­lić, le­gen­dar­ni po­bjed­nik sko­ko­va ko­ji je u Mos­ta­ru sla­vio čak 13 pu­ta. Lo­ren­sa već us­po­re­đu­ju s Ba­li­ćem, no on ne raz­miš­lja o oba­ra­nju re­kor­da.

Ni maj­ci ni­je re­kao da ska­če

– Re­kord mi ni­je u pr­vom pla­nu. Las­ta je ja­ko opa­san skok, ko­li­ko god li­je­po iz­gle­dao. Bi­lo je i smrt­nih slu­ča­je­va, a sva­ke se go­di­ne net­ko oz­li­je­di. Idem iz go­di­ne u go­di­nu, a ako os­ta­nem u for­mi, mo­gu nas­tu­pa­ti još ba­rem pet go­di­na – ve­li Lo­rens ko­ji se i sam ove go­di­ne oz­li­je­dio. – Na­kon pr­ve se­ri­je slo­mio sam pa­lac na li­je­voj ru­ci. Li­ječ­nik mi je sa­vje­to­vao da ne nas­tu­pim u dru­goj se­ri­ji, no ni­sam že­lio odus­ta­ti jer sam na­kon pr­ve se­ri­je bio vo­de­ći. Ban­da­ži­ra­li su mi ru­ku, stis­nuo sam zu­be i po­bi­je­dio, a tek na­kon na­tje­ca­nja sta­vio gips – ka­že Lo­rens. Na ču­ve­nom na­tje­ca­nju nas­tu­pa od 2000. go­di­ne, ka­da se ska­ka­lo s tram­po­li­na. Pr­vi je put s te vi­si­ne sko­čio na

Naj­ve­ća Lo­ren­so­va na­vi­ja­či­ca je šes­to­go­diš­nja kćer­ki­ca La­na

vi­sok je Sta­ri most. Dug je 30 me­ta­ra, a ima iz­ra­žen luk ši­rok če­ti­ri me­tra. Sa­gra­dio ga je Su­lej­man Ve­li­čans­tve­ni 1566. Sru­šen je u ra­tu 1993., a ob­nov­ljen je 2004. go­di­ne. Sko­ko­vi u Mos­ta­ru su tra­di­ci­ja i uvi­jek pos­to­ji ta ze­zan­ci­ja tko će sko­či­ti bo­lje. Imao sam ve­li­ku tre­mu pri­je pr­vog sko­ka 2000. go­di­ne, no bi­la bi sra­mo­ta da sam odus­tao, ka­že Lis­to LO­RENS LIS­TO

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.