Ža­na­ma­ri že­li bi­ti Se­ve­ri­na, a La­na će­la­vi­ca

No­vi kan­di­da­ti tre­će se­zo­ne sprem­ni za tran­sfor­ma­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Iva Kor­dić sce­na@ve­cer­nji.net

Na je­sen se na No­voj TV po­či­nje emi­ti­ra­ti no­va se­zo­na gle­da­nog TV for­ma­ta u ko­jem će nas za­bav­lja­ti Mat­teo Ce­tin­ski, Ana Ma­ras Har­man­der...

Da­mir Ke­džo, Ha­na He­ge­du­šić, La­na Jur­če­vić, Fi­lip Diz­dar, Mat­teo Ce­tin­ski, Ža­na­ma­ri Per­čić, Fil Ti­len i Ana Ma­ras Har­man­der na­tje­ca­te­lji su ko­ji će se za ne­ko­li­ko tje­da­na oku­ša­ti u ne­vje­ro­jat­nim tran­sfor­ma­ci­ja­ma u tre­ćoj se­zo­ni showa “Tvo­je li­ce zvu­či poz­na­to“ko­ja po­či­nje na je­sen. La­na Jur­če­vić po­že­lje­la je bi­ti će­la­va i dla­ka­va s 30 ki­lo­gra­ma vi­ška, dok se Ža­na­ma­ri Per­čić ve­se­li sva­koj tran­sfor­ma­ci­ji, a naj­vi­še bi vo­lje­la bi­ti Se­ve­ri­na. Mat­teu, bra­ta Tonyja Ce­tin­skog, bi­lo bi smi­ješ­no da se tran­sfor­mi­ra upra­vo u nje­ga. – Bi­la bih naj­sret­ni­ja da pos­ta­nem Thom­p­son. On mi je fas­ci­nan­tan, a mis­lim da ću u tak­vim iz­da­nji­ma do­bro na­smi­ja­ti ro­di­te­lje, ba­be, dje­do­ve i pri­ja­te­lje – rek­la je glu­mi­ca Ana Ma­ras Har­man­der ko­ju je na nas­tup na­go­vo­rio su­prug John. Ha­na He­ge­du­šić po­že­lje­la je bi­ti dio Ab­be, a naj­ve­ći izazov bio bi joj imi­ti­ra­ti Zo­ri­cu Kon­džu. Fi­lip Diz­dar ne bi se vo­lio tran­sfor­mi­ra­ti u ses­tru Na­ta­li jer ne bi do­seg­nuo nje­zi­nu lje­po­tu, a sma­tra ka­ko bi od­lič­no “ski­nuo“Ja­smi­na Sta­vro­sa i nje­go­ve po­kre­te. U pret­hod­nim se­zo­na­ma po­bi­je­di­li su Ma­rio Pe­tre­ko­vić i Sa­ša Lo­zar, a i svi su os­ta­li na­tje­ca­te­lji bi­li zvi­jez­de jer u showu ne­ma is­pa­da­nja. Osim što će za­bav­lja­ti pu­bli­ku imi­ti­ra­ju­ći glaz­be­ne le­gen­de s do­ma­će i svjet­ske glaz­be­ne sce­ne, i ove će se­zo­ne hu­ma­ni­tar­ne udru­ge, za ko­je se pobjednici po­je­di­ne emi­si­je od­lu­če, pri­mi­ti do­na­ci­je No­ve TV. U imi­ta­ci­ja­ma će im po­mo­ći vr­hun­ski tim pro­fe­si­ona­la­ca, od vo­kal­nih tre­ne­ra, ko­re­ogra­fa, maj­sto­ra šmin­ke do kos­ti­mo­gra­fa i ti­ma za spe­ci­jal­ne efek­te.

La­na že­li bi­ti de­be­la, Ke­džo ne­ma že­lja, a Ha­ni je izazov Zo­ri­ca Kon­dža

Ža­na­ma­ri vo­li eks­pe­ri­men­ti­ra­ti

Diz­dar bi vo­lio imi­ti­ra­ti Sta­vro­sa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.