Os­ta­vio ško­lu na užas oca, sad je u Spli­tu obo­ža­van

Ni­sam još u fan­tas­tič­noj for­mi, to ću bi­ti za tje­dan-dva, ka­že Zo­lja

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - oz­ren.mar­sic@ve­cer­nji.net Oz­ren Mar­šić SPLIT

Haj­duk ga je Ma­mi­ću “ukrao” is­pred no­sa jer je Ka­me­ru­nac igrao u Se­sve­ta­ma. Sto­ga su mno­gi go­vo­ri­li: “Ne bi ga on pus­tio da vri­je­di...”

Tak­vog ne­ma ni­je­dan klub, tri pu­ta po po­lu­vri­je­me, jed­nom 22 mi­nu­te i če­ti­ri go­la. Za­bi­ja u sva­koj utak­mi­ci, Fran­ck Ohan­d­za (24 go­di­ne) pos­ti­že gol sva­kih 39 mi­nu­ta. Taj Ka­me­ru­nac, ko­ji je već bio opla­kan, us­kr­s­nuo je na po­čet­ku se­zo­ne, ne­mi­li­ce tr­pa kad god po­že­li. Ni u Haj­du­ku ni­su vje­ro­va­li da će ima­ti Ohan­d­zu na ras­po­la­ga­nju, kup­lje­ni su Sa­id Ah­med Sa­id i Mar­ko Fu­tacs (tre­nu­tač­no je naj­skup­lji igrač bi­je­lih), ali na sce­ni se po­ja­vio “Fra­ne Zo­lja” i svi oni su pa­li u dru­gi plan.

Odus­tao od ope­ra­ci­je

– Bi­la je dvoj­ba ho­ću li na ope­ra­ci­ju, ni­sam htio. Oti­šao sam ku­ći u Ka­me­run, mo­lio se Bo­gu s obi­te­lji i na­kon de­se­tak da­na oz­lje­da je nes­ta­la. Vje­ru­jem da me Bog iz­li­je­čio – objaš­nja­vao je Ohan­d­za svoj na­gli opo­ra­vak. Mu­ku su mu­či­li Haj­du­ko­vi dok­to­ri ka­ko vra­ti­ti Ohan­d­zu, a li­ječ­nič­ka služ­ba bi­je­lih je od­lič­na i ima niz vr­hun­skih struč­nja­ka. Ri­jet­ko ka­da su se su­sre­ta­li s oz­lje­dom zbog ko­je je igrač pa­uzi­rao go­to­vo go­di­nu da­na. Ka­da je Haj­duk proš­le se­zo­ne do­veo Ohan­d­zu, od­nos­no “ukrao” ga Zdrav­ku Ma­mi­ću is­pred no­sa, jer Ka­me­ru­nac je bio u Se­sve­ta­ma kao po­su­đe­ni igrač Di­na­ma, ma­lo je tko vje­ro­vao u pro­pust “kra­lja tran­sfe­ra na Bal­ka­nu”. – Ne bi ga Ma­mić pus­tio da vri­je­di – uvje­ra­va­li su nas oni što tvr­de da su do­bro upu­će­ni. Ohan­d­za je proš­log lje­ta kre­nuo na mlaz­ni po­gon, “do­bro upu­će­ni” ki­se­lo su se smje­ška­li, a ka­da se u ruj­nu oz­li­je­dio, po­če­li su se na­di­ma­ti. Što je Ohan­d­zi­na pa­uza bi­va­la du­lja, to su bi­va­li nad­me­ni­ji. – A što smo vam go­vo­ri­li, ne bi nje­ga Ma­mić pro­pus­tio – “znal­ci” su bi­va­li sve snaž­ni­ji. Ne­sret­ni Ka­me­ru­nac še­tao se Po­lju­dom pog­nu­te gla­ve, od­la­zio na tret­ma­ne, ra­dio u te­re­ta­ni i sva­ko ma­lo po­sje­ći­vao li­ječ­ni­ke po Eu­ro­pi. Ka­ri­je­ra mu je bi­la pod ve­li­kim upit­ni­kom, ži­vio je na obla­ci­ma, igra­ma u Haj­du­ku os­tva­rio san i do­bio po­ziv u re­pre­zen­ta­ci­ju Ka­me­ru­na. Mla­dić ko­je­mu je uzor bio Ro­nal­do, onaj bra­zil­ski, i ko­ji je os­ta­vio i ško­lu na užas svog oca i otis­nuo se u Eu­ro­pu tra­že­ći no­go­met­ni put ta­da je imao sve. I on­da se u der­bi­ju pro­tiv Di­na­ma u ruj­nu proš­le go­di­ne do­go­di­la oz­lje­da ko­lje­na ko­ja mu je uze­la sno­ve. Ali Fran­ck Ohan­d­za Zoa ni­je se pre­da­vao, Haj­du­ko­vi na­vi­ja­či su ga če­ka­li, zbog tog do­dat­ka Zoa u pre­zi­me­nu do­bio je split­ski na­di­mak “Fra­ne Zo­lja”, obo­ža­van je kao ri­jet­ko ko­ji igrač ko­ji je do­šao me­đu bi­je­le. Ohan­d­za je pro­to­tip na­pa­da­ča kak­vog Haj­du­kov na­vi­jač vo­li, brz, oko­mit, be­skom­pro­mi­san... I što je naj­važ­ni­je – efi­ka­san. Ci­je­lu se­zo­nu za njim je ku­kao biv­ši tre­ner Da­mir Bu­rić, a Ma­ri­jan Puš­nik ni­je ga imao na pri­pre­ma­ma. Ta­da je Haj­duk iz­gle­dao lo­še, baš kao što u sva­koj utak­mi­ci ove se­zo­ne iz­gle­da lo­ši­je u pr­vom po­lu­vre­me­nu. Bo­lja igra Spli­ća­na pos­lo­ži se ula­skom Ohan­d­ze, na nje­ga se fo­ku­si­ra­ju pro­tiv­ni­ci, dru­gi igra­či do­bi­ju vi­še slo­bo­de. To je do­bit­na Haj­du­ko­va kom­bi­na­ci­ja jer Ohan­d­za je tre­nu­tač­no ne­za­us­tav­ljiv, a Puš­nik ga po­la­ko do­zi­ra s mi­nu­ta­žom.

Po­la­ko do pra­ve ra­zi­ne

Ni­je od ve­li­kih ri­je­či, svjes­tan je sve­ga što je pro­šao, ali na­kon utak­mi­ce pro­tiv Spli­ta, ko­ju je ri­je­šio po­got­kom u 91. mi­nu­ti, odas­lao je zas­tra­šu­ju­ću po­ru­ku za svo­je ču­va­re. Čo­vjek ko­ji za­bi­ja sva­kih 39 mi­nu­ta re­kao je da još ni­je uvi­jek u pra­voj for­mi. – Ne bih re­kao da sam u fan­tas­tič­noj for­mi, po­la­ko do­la­zim na pra­vu ra­zi­nu. Na­dam se da će bi­ti bo­lje za tje­dan-dva – ka­zao je Ohan­d­za.

Haj­duk je na pri­pre­ma­ma iz­gle­dao lo­še, kao što sad iz­gle­da lo­še u pr­vom di­je­lu kad ne­ma Ohan­d­ze

Slav­lje za po­bje­du u der­bi­ju sv. Du­je Fran­ck Ohan­d­za u za­gr­lja­ju sa su­igra­čem Sa­idom ko­ji je i do­ve­den kao za­mje­na za Ka­me­run­ca jer bi­je­li ni­su bi­li si­gur­ni u nje­gov opo­ra­vak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.