Šte­ta, Do­dig se kas­no vra­tio u Top 10, no u Ri­ju ne­će bi­ti mno­gih

Zbog oz­lje­da, ali i stra­ha od vi­ru­sa Zi­ka nas­tup na OI ot­ka­za­la su osmo­ri­ca od pr­vih 20, a još ni­je si­gu­ran ni do­la­zak Ra­fa­ela Na­da­la

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - An­ton Fi­lić an­ton.fi­lic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Ivan Do­dig i Mar­ce­lo Me­lo još jed­nom su po­t­vr­di­li da su je­dan od naj­bo­ljih te­ni­skih pa­ro­va da­naš­nji­ce. Na­kon što su 2014. u To­ron­tu igra­li fi­na­le, ovaj su put na tur­ni­ru iz ka­te­go­ri­je Mas­ters 1000 u tom gra­du otiš­li do kra­ja. U fi­na­lu su po­bi­je­di­li Bri­tan­ca J. Mur­raya i Bra­zil­ca So­are­sa i osvo­ji­li svoj pe­ti za­jed­nič­ki tur­nir (Do­dig i ne­ma dru­gih, dok je Me­lo s dru­gim part­ne­ri­ma osvojio još 15), tre­ći iz ka­te­go­ri­je Mas­ter­sa. Do­dig je sad opet 10. na lis­ti igra­ča pa­ro­va (Me­lo je tre­ći), to je onaj pla­sman ko­ji mu je jam­čio nas­tup na OI u Ri­ju, ali sti­gao je mal­či­ce pre­kas­no. Kva­li­fi­ka­cij­ska je bi­la lis­ta od 6. lip­nja, a ta­da je Ivan bio 15. na svi­je­tu. Da su Do­dig i Ma­rin Či­lić po­že­lje­li da, kao i u Lon­do­nu 2012., nas­tu­pe za­jed­no u pa­ru, mo­gli su, ali Ma­rin je već do­go­vo­rio nas­tup s ime­nja­kom Dra­ga­njom, a Do­di­gov part­ner tre­bao je bi­ti Fran­ko Šku­gor. Što je, tu je, Do­dig je sa­mo je­dan u ni­zu vr­hun­skih te­ni­sa­ča ko­jih ne­će bi­ti u Ri­ju. Os­ta­li su uglav­nom sa­mi ot­ka­za­li, po­s­ljed­nji su to uči­ni­li bli­zan­ci Bob i Mi­ke Bryan. Kod njih, kao i kod mno­gih dru­gih, ra­di se o stra­hu od vi­ru­sa Zi­ka, ipak su oni obi­telj­ski lju­di... Iz is­tih raz­lo­ga u Bra­zi­lu ne­će bi­ti Ka­na­đa­ni­na Ra­oni­ća, sed­mog te­ni­sa­ča svi­je­ta u po­je­di­nač­noj kon­ku­ren­ci­ji, Če­ha Ber­dyc­ha (9), Slo­va­ka Kli­ža­na (30). Ni­su jas­no adre­si­ra­li raz­log, ali sve­jed­no ne­će do­ći, Aus­tri­ja­nac Thi­em (10), Ame­ri­ka­nac Is­ner (17), Aus­tra­lac Kyr­gi­os (18), Špa­njo­lac Lo­pez (19)... Zbog oz­lje­da su ot­ka­za­li Švi­ca­rac Fe­de­rer (3) i Fran­cuz Gasqu­et (15) pa to zna­či da ne­će bi­ti osam od pr­vih 20, a upi­tan je i nas­tup Ra­fa­ela Na­da­la (5). Ras­tu ta­ko iz­gle­di Marina Či­li­ća i Bor­ne Ćo­ri­ća...

Na­kon Šan­ga­ja 2013. i Pa­ri­za 2015. sti­gli do trećeg Mas­ter­sa – Me­lo i Do­dig

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.