Pr­go­met i Ku­jun­džić mo­gu na­zad, sta­ri ka­dro­vi ne­će na lis­te

Plen­ko­vić će u mje­sec da­na pro­mi­je­ni­ti krv­nu sli­ku HDZ-a

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Da­vor Ivan­ko­vić

Plen­ko­vić pre­ko Čulj­ka po­ru­čio “di­no­sa­uri­ma” da se ne na­da­ju ula­sku na iz­bor­ne lis­te U sa­mo mje­sec da­na no­vi šef HDZ-a po­sve će pro­mi­je­ni­ti krv­nu sli­ku stran­ke

No­vi šef HDZ-a že­li u star­tu dras­tič­no sma­nji­ti pri­ti­sak raz­nih “ba­za” ko­je stra­ho­vi­to pri­tiš­ću da se na lis­te pos­ta­ve nji­ho­vi lju­di da­vor.ivan­ko­vic@ve­cer­nji.net Ni naj­sta­ri­ji ha­de­ze­ov­ci ne pam­te ta­kav tem­po ključ­nih pro­mje­na ko­je se u stran­ci odvi­ja­ju kao na po­kret­noj tra­ci. Pri­je sa­mo dva tjed­na An­drej Plen­ko­vić po­t­vr­đen je za pred­sjed­ni­ka, a po­tom je “pr­vi rad­ni dan”, do­vo­đe­njem svo­jih lju­di iz­mi­je­nio i iz­gled stra­nač­kog vr­ha. U vrh je uba­cio no­ve taj­ni­ke, po­li­tič­kog Da­vo­ra Ivu Sti­era i glav­nog taj­ni­ka Gor­da­na Jan­dro­ko­vi­ća, za iz­bor­nu kam­pa­nju za­du­žio je ge­ne­ra­la Da­mi­ra Kr­sti­če­vi­ća, kao sa­vjet­ni­ke je u vrh vra­tio prav­nog svez­na­da­ra Vla­di­mi­ra Šek­sa i Da­vo­ra Bo­ži­no­vi­ća. No, to ni­je bio i kraj pro­mje­na “krv­ne sli­ke”. U “Ju­tar­njem lis­tu” us­li­je­dio je in­ter­v­ju pot­pred­sjed­ni­ka stran­ke To­mis­la­va Čulj­ka ko­ji je stvo­rio ve­li­ki stres u stran­ci. Mno­gi su za­te­če­ni, ka­ko po­te­zom ko­jim on sam se­be “mi­če” iz utr­ke za što bo­lju po­zi­ci­ju na iz­bor­nim lis­ta­ma, ta­ko i po­ru­ka­ma. Ču­ljak je, na­ime, uči­nio go­to­vo ne­poz­nat čin u no­vi­joj stra­nač­koj po­vi­jes­ti. U tre­nu­ci­ma ka­da se, uoči iz­bo­ra, sve u stran­ci pre­tva­ra u lov, lo­bi­ra­nje, uli­zi­va­nje ra­di ula­ska na lis­te za Sa­bor, je­dan pot­pred­sjed­nik stran­ke, ko­je­mu je u star­tu bi­la za­ga­ran­ti­ra­na pot­po­ra žu­pa­nij­skih or­ga­ni­za­ci­ja – jav­no ka­že da odus­ta­je! – Že­lim svi­ma u stran­ci po­ka­za­ti da ni­smo vječ­no ve­za­ni za funk­ci­je i da mo­ra­mo ima­ti sna­ge otvo­ri­ti pros­tor i ne­kim dru­gim lju­di­ma – ka­zao je i do­dao da os­ta­je u vr­hu po­li­ti­ke, ali da že­li otvo­ri­ti put no­vim i kva­li­tet­ni­jim sna­ga­ma. S ob­zi­rom na to da je Ču­ljak svi­ma u stran­ci ti­me pos­lao jas­nu po­ru­ku, iz­a­zvao je stres u za­be­to­ni­ra­nim stra­nač­kim struk­tu­ra­ma, jer svi u nje­go­vu po­te­zu vi­de i po­ru­ku pe­tri­fi­ci­ra­nim HDZ-ovim di­no­sa­uri­ma. Po­ru­ka se, po­t­vr­đu­ju i stra­nač­ki in­saj­de­ri, ne od­no­si sa­mo na ve­te­ra­ne, dio ko­jih i no­vo vod­stvo že­li na lis­ta­ma, ne­go i na one ko­ji su, bez ob­zi­ra na go­di­ne i sta­tus, bi­li “okrz­nu­ti” afe­ra­ma.

Stop me­še­ta­re­nju lis­ta­ma

– Na­rav­no da se Čulj­ko­va po­ru­ka od­no­si na sve, jer na­kon što se on, ko­ji ni­je “okrz­nut” ni u kak­vim afe­ra­ma, sam iz­mak­nuo, ka­ko će sa­da ne­ki ka­ri­je­rist ziv­ka­ti i pri­ti­ska­ti, prek­li­nja­ti da se nje­ga uvr­sti – ko­men­ti­ra je­dan vi­so­ko­ko­ti­ra­ju­ći član stran­ke. Ču­ljak ni­je spo­mi­njao dru­ga ime­na, no po­ru­čio je da “svat­ko tre­ba sam od­lu­či­ti o svo­joj po­li­tič­koj ka­ri­je­ri”. I prem­da lu­ka­vi Ču­ljak tu­ma­či ka­ko je Plen­ko­vić bio iz­ne­na­đen tim po­te­zom, no, ka­že, “pre­poz­nao je mo­ju že­lju da po­dr­žim nje­go­vu ide­ju da se afir­mi­ra­ju no­vi lju­di”, jas­no da u stran­ci svi mis­le ka­ko je Ču­ljak u ak­ci­ju išao ko­or­di­ni­ra­no s Plen­ko­vi­ćem. Oči­to je da tom tak­ti­kom Plen­ko­vić že­li u star­tu dras­tič­no sma­nji­ti pri­ti­sak raz­nih “ba­za” ko­je stra­ho­vi­to pri­tiš­ću da se na lis­te pos­ta­ve nji­ho­vi lju­di. Za­što tak­vo me­še­ta­re­nje stra­nač­ki vrh vi­še ne mo­že do­pus­ti­ti, ot­kri­va ova Čulj­ko­va: “Upra­vo je ovo vri­je- me ključ­ni tre­nu­tak za bu­duć­nost. Bi­ra­či će na idu­ćim iz­bo­ri­ma, vi­še ne­go ika­da, bi­ra­ti lju­de”.

Dru­ga gla­va i ti­je­lo

Stra­nač­ke lis­te bit će pre­da­ne u DIP za ma­nje od dva tjed­na, dak­le Plen­ko­vić će u sa­mo mje­sec da­na ra­da te­me­lji­to pro­mi­je­ni­ti krv­nu sli­ku stran­ke. Pr­vo je za­us­ta­vio pad rej­tin­ga, uveo svo­je lju­de u vrh, iz­a­brao tak­ti­ku sa­mos­tal­nog iz­la­ska na iz­bo­re, ri­je­šio se pro­ble­ma­tič­nih des­nih part­ne­ra i sa­da mu sa­mo pre­os­ta­je da po no­vom prin­ci­pu sas­ta­vi i lis­te – tre­ći­na sta­ri­jih, tre­ći­na no­vih i tre­ći­na struč­nih i po­du­zet­nih. Bu­de li ta­ko, HDZ će iz­bi­ti glav­ni pre­os­ta­li ar­gu­ment SDP-ove opor­be, da je HDZ-u pro­mi­je­nje­na gla­va, ali je na is­tom ti­je­lu. “Ti­je­lo” će, iz­gle­da, du­bin­ski pro­mi­je­ni­ti i iz­gled.

U stran­ci su svi uvje­re­ni da je Ču­ljak u tu ak­ci­ju išao ko­or­di­ni­ra­no sa še­fom Plen­ko­vi­ćem

Pot­pred­sjed­nik HDZ-a To­mis­lav Ču­ljak sam se mak­nuo iz iz­bor­ne utr­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.