OVA PRE­SU­DA SAD JE DIO HR­VAT­SKOG PRAV­NOG SUS­TA­VA

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Zvo­ni­mir Des­pot

Tko je pra­tio nje­mač­ko su­đe­nje Ud­bi­nu agen­tu Pra­te­su, pa iš­či­tao op­tuž­ni­cu pro­tiv Per­ko­vi­ća i Mus­ta­ča, pa pra­tio su­đe­nje pro­tiv njih, bi­lo mu je vi­še ne­go jas­no da će pre­su­da pro­tiv njih bi­ti osu­đu­ju­ća kao i u Pra­te­so­vu slu­ča­ju! Još se če­ka pra­vo­moć­na pre­su­da nje­mač­kog Sa­vez­nog vr­hov­nog su­da, ali ne pos­to­ji go­to­vo ni­kak­va šan­sa da će on iz­re­če­nu pre­su­du uki­nu­ti ili pre­ina­či­ti. To se u Nje­mač­koj baš ne do­ga­đa ta­ko čes­to kao u Hr­vat­skoj. Sud­bi­na Per­ko­vi­ća i Mus­ta­ča je za­pe­ča­će­na – do smr­ti u za­tvo­ru! I ti­me je jed­na te­ška i du­go­traj­na epi­zo­da za­vr­še­na. Pravda je do­bi­la sa­ti­sfak­ci­ju, a po­seb­no obi­telj Đu­re­ko­vić. No pre­su­da pos­tav­lja niz oz­bilj­nih pi­ta­nja u hr­vat­skom slu­ča­ju!? Tko će i kad će i ho­će li od­go­va­ra­ti za po­ma­ga­nje ovoj dvo­ji­ci u skri­va­nju i za­ta­ška­va­nju zlo­či­na? Jer je to kaz­ne­no dje­lo. Tko će i ka­ko i ka­da od­go­va­ra­ti za uni­šta­va­nje ar­hiv­ske do­ku­men­ta­ci­je? Tko će i ka­da od­go­va­ra­ti za­to što u Hr­vat­skoj odav­no ovak­vi pro­ce­si ni­su po­kre­nu­ti? Tko će i ka­da od­go­va­ra­ti za niz op­s­truk­ci­ja hr­vat­skih dr­žav­nih or­ga­na na tra­že­nja nje­mač­kih vlas­ti, još od Pra­te­so­va slu­ča­ja? Nje­mač­ka pre­su­da sad je i dio hr­vat­skog prav­nog sus­ta­va. Svi je tre­ba­ju pri­hva­ti­ti. Ali ka­ko to bi­va u hr­vat­skom slu­ča­ju, ju­go­na­ci­ona­lis­ti, bra­ni­te­lji Ti­to­va kul­ta, sko­jev­ci i nji­ma slič­ni ska­ču na ovu pre­su­du i idu ta­ko da­le­ko da da­naš­nju Nje­mač­ku us­po­re­đu­ju s na­cis­tič­kom jer da su osu­đe­ni hr­vat­ski an­ti­fa­šis­ti. Ko­ja bla­sfe­mi­ja! No i do­kaz ko­li­ko je u Hr­vat­skoj po­mra­če­nih lju­di. Jer tko nor­ma­lan da­nas mo­že bra­ni­ti i je­dan zlo­či­nač­ki, to­ta­li­tar­ni režim, bi­lo da je fa­šis­tič­ki, na­cis­tič­ki, us­ta­ški

Bla­sfe­mi­ja je da­naš­nju Nje­mač­ku us­po­re­đi­va­ti s na­cis­tič­kom – jer su osu­đe­ni an­ti­fa­šis­ti

ili ko­mu­nis­tič­ki? Me­đu­tim, ide­olo­ški opra­ni moz­go­vi druk­či­je i ne mo­gu gle­da­ti. Ključ­no po­li­tič­ko pi­ta­nje jest kad će i ka­ko po­li­tič­ku od­go­vor­nost, ako ne i kaz­ne­nu, sno­si­ti Jo­si­po­vić i Mi­la­no­vić za fa­moz­ni lex Per­ko­vić? Jo­si­po­vić je da­nas po­li­tič­ka mi­ze­ri­ja! Ali Mi­la­no­vić bi se opet igrao pre­mi­je­ra. Sva­ka de­mo­krat­ski opre­di­je­lje­na oso­ba tre­ba mu jas­no i jav­no re­ći – ne mo­že! Upr­ljao si ru­ke i dalje od po­li­ti­ke!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.