Gol­fom sle­tje­li s ces­te, za­bi­li se u ku­ću i po­gi­nu­li

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ve­dran Ba­len ve­dran.ba­len@ve­cer­nji.net

Na mjes­tu su smrt­no stra­da­li 19-go­diš­nji vo­zač San­dro To­mić iz Ben­kov­ca i 34-go­diš­nji su­vo­zač Ma­rio Žu­gaj iz Gor­njih Bo­gi­će­va­ca Dva mla­da ži­vo­ta iz­gub­lje­na su u straš­noj pro­met­noj ne­sre­ći ko­ja se u uto­rak ne­što pos­li­je 23 sa­ta do­go­di­la u Uli­ci Aloj­zi­ja Ste­pin­ca u Oku­ča­ni­ma. Oče­vi­dom po­li­ci­je i Žu­pa­nij­skog dr­žav­nog od­vjet­niš­tva ut­vr­đe­no je da je ne­sre­ću pro­uz­ro­čio 19- go­diš­nji vo­zač San­dro To­mić iz Ben­kov­ca ko­ji je, do­la­ze­ći iz smje­ra Gor­njih Bo­gi­će­va­ca, Gol­fom no­vo­gra­di­ške re­gis­tra­ci­je po­čeo pres­ti­za­ti Opel aus­trij­ske re­gis­tra­ci­je. Zbog ne­pri­la­go­đe­ne br­zi­ne iz­gu­bio je nad­zor nad vo­zi­lom i u za­no­še­nju sle­tio u ka­nal, uda­riv­ši vo­zi­lom u be­ton­ski kol­ni ulaz. Na­kon pre­vr­ta­nja auto­mo­bil je uda­rio u ku­ću, ko­ju je u stra­ho­vi­tom tre­sku go­to­vo sru­šio. Vo­zi­lo je pro­bi­lo pr­vi i za­us­ta­vi­lo se tek uda­riv­ši u dru­gi zid. Na mjes­tu do­ga­đa­ja smrt­no su stra­da­li vo­zač i 34-go­diš­nji su­vo­zač Ma­rio Žu­gaj iz Gor­njih Bo­gi­će­va­ca. Sre­ća u ne­sre­ći je što je vlas­nik ku­će u ino­zem­s­tvu i što u njoj nit­ko ne ži­vi jer je stra­da­lih mo­glo bi­ti i vi­še. In­ter­ve­ni­ra­li su pri­pad­ni­ci Do­bro­volj­nog va­tro­gas­nog druš­tva iz Oku­ča­na i Jav­ne va­tro­gas­ne pos­troj­be iz No­ve Gra­di­ške, ko­ji su uz ve­li­ke na­po­re tek re­za­njem li­ma us­pje­li iz pre­vr­nu­tog vo­zi­la iz­vu­ći ti­je­la une­sre­će­nih.

Vlas­nik ku­će ži­vi u ino­zem­s­tvu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.