Oprez, pre­va­ran­ti ha­ra­ju, a ne­ri­jet­ko i is­tu­ku “do­ma­ći­ne”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Snje­za­na.bi­cak@ve­cer­nji.net

Laž­no se pred­stav­lja­ju kao po­li­caj­ci, ban­kov­ni služ­be­ni­ci, po­šta­ri, nu­de ma­sa­žu i po­su­đe, a pus­ti­te li ih u dom, op­ljač­kat će vas Snje­ža­na Bi­čak U po­s­ljed­nje su vri­je­me na me­ti lo­po­va di­ljem Hr­vat­ske sta­ri­je oso­be ko­je ži­ve sa­me, po­seb­no u ma­njim sre­di­na­ma i uda­lje­nim se­li­ma gdje su mje­šta­ni ne­ri­jet­ko i želj­ni raz­go­vo­ra s ne­kim, pa i ne­poz­na­tim oso­ba­ma. U MUP-u ka­žu da tak­ve slu­ča­je­ve bi­lje­že po­svu­da, tre­nu­tač­no naj­vi­še na po­dru­čju Za­gre­ba, ali prin­cip “ra­da” lo­po­va svug­dje je is­ti. – Laž­no se pred­stav­lja­ju kao po­li­caj­ci u ci­vi­lu, ban­kov­ni služ­be­ni­ci, po­šta­ri, dje­lat­ni­ci elek­tre, pli­na­re, nu­de vam us­lu­ge ma­sa­že, pro­da­je po­su­đa, me­di­cin­skih po­ma­ga­la, čes­to do­la­ze ka­ko bi vam mje­ri­li tlak. Ri­ječ je o oso­ba­ma ko­je su vr­lo upor­ne, lju­baz­ne, raz­go­vor­lji­ve, auto­ri­ta­tiv­na nas­tu­pa i us­traj­ne u to­me da uđu u dom sta­ri­jih oso­ba. Čes­to će od­glu­mi­ti i ma­lak­sa­lost, ne­s­vjes­ti­cu ka­ko bi iz­a­zva­li sa­ža­li­je­va­nje – na­vo­de u po­li­ci­ji i pre­po­ru­ču­ju gra­đa­ni­ma da tak­ve oso­be ni­ka­ko ne pu­šta­ju u svo­je do­mo­ve, već da ih pri­ja­ve te po­ku­ša­ju za­pam­ti­ti re­gis­tar­ske oz­na­ke auto­mo­bi­la ko­ji­ma su doš­li, ali i nji­hov fi­zič­ki opis ka­ko bi kas­ni­je po­li­ci­ji olak­ša­li po­sao. Lo­po­vi­ma su sta­ri­je oso­be, za­pra­vo, naj­lak­še me­te, što do­ka­zu­ju sve češ­ći slu­ča­je­vi na po­dru­čju Kar­lo­vač­ke žu­pa­ni­je. Idu i ko­rak dalje pa ne­ri­jet­ko sta­ri­je oso­be ko­je i pru­že ne­ki ot­por ka­da shva­te da su u ku­ću pus­ti­li pre­va­ran­te lo­po­vi – is­tu­ku. Do­ga­đa se to uglav­nom po se­li­ma, u ma­njim, sla­bi­je na­se­lje­nim sre­di­na­ma, po­put Sa­bor­skog ili Pla­škog, gdje i mo­gu­će za­po­ma­ga­nje sta­ri­jih oso­ba su­sje­di ne ču­ju.

U opas­nos­ti su po­seb­no lju­di u sla­bi­je na­se­lje­nim mjes­ti­ma gdje su­sje­di ne ču­ju za­po­ma­ga­nje

Pa­zi­te ko­me otva­ra­te vra­ta U MUP-u ka­žu da slu­ča­je­ve pri­je­va­ra bi­lje­že po ci­je­loj Hr­vat­skoj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.