Tur­ska Do­gus gru­pa vo­de­ći je ula­gač, sli­je­de Ja­dran­ka, ZLZ...

Vi­še­mi­li­jun­ske pro­jek­te ima­ju i do­ma­ći Va­la­mar i Ma­is­tra

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Li­di­ja Ki­se­ljak

Pri­jaš­njih go­di­na ula­ga­nja su bi­la ve­za­na uz us­luž­ne dje­lat­nos­ti, a sa­da se uz tu­ri­zam ula­že i u naj­važ­ni­ji, pro­izvod­ni sek­tor li­di­ja.ki­se­ljak@ve­cer­nji.net Do­la­skom IBM-a u Hr­vat­sku i u na­šoj zem­lji po­ve­ćan je op­ti­mi­zam gle­de inves­ti­cij­ske kli­me. Jed­no zvuč­no ime do­volj­no je za druk­či­ju per­cep­ci­ju. No uz IBM, ko­ji još ni­je obja­vio vri­jed­nost inves­ti­ci­je, ima i niz dru­gih i vri­jed­nih ula­ga­nja kom­pa­ni­ja ko­je na me­đu­na­rod­noj sce­ni ni­su to­li­ko ve­li­ke. Ni nji­ho­va ula­ga­nja ni­su to­li­ko ve­li­ka, jer bi se to si­gur­no osje­ti­lo već na BDP-u, ili pak mo­žda sa­mo ni­su do­volj­no ve­li­ka da za­mi­je­ne niz lo­ših pri­ča u ko­ji­ma se ga­se pro­izvod­nja i rad­na mjes­ta. Za raz­li­ku od pri­jaš­njih go­di­na ka­da je ve­ći­na inves­ti­ci­ja bi­la us­mje­re­na na us­luž­nu dje­lat­nost, sa­da ih ima dos­ta i u pro­izvod­nji, a naj­ve­će su u tu­riz­mu. Jed­na je od naj­ve­ćih inves­ti­ci­ja u tom po­dru­čju ona Do­gus gru­pe ko­ja je za­okru­ži­la svo­ja ula­ga­nja u ma­ri­ne i ho­te­le na iz­nos od 350 mi­li­ju­na eura.

Usko­ro i golf na Sr­đu

Ula­žu i do­ma­će tvrt­ke, pa ta­ko Adri­so­va Ma­is­tra ima u tro­go­diš­njem raz­dob­lju 1,6 mi­li­jar­di ku­na vri­jed­nu inves­ti­ci­ju u tu­ri­zam, a jed­na­ko je ak­ti­van i Va­la­mar. Me­đu naj­ve­ćim inves­ti­cij­skim pro­jek­ti­ma u tu­ri­zam je i onaj Ja­dran­ke na Ma­lom Lo­ši­nju, gdje je no­va inves­ti­ci­ja na­kon ula­ska ru­skog ula­ga­ča vri­jed­na 250 mi­li­ju­na eura, a obu­hva­ća pro­ši­re­nje i ure­đe­nje aero­dro­ma na Lo­ši­nju te grad­nju gol­fi­šta na Ma­tal­di. Mi­nis­tar tu­riz­ma An­tun Kliman re­kao je ne­dav­no da su ukup­na ovo­go­diš­nja ula­ga­nja u tu­ri­zam 670 mi­li­ju­na eura. Ove go­di­ne, pre­ma naj­a­va­ma, tre­ba­la bi po­če­ti i inves­ti­ci­ja u ra­zvoj gol­fa na Sr­đu, či­ja se vri­jed­nost pro­cje­nju­je na 900 mi­li­ju­na eura. Oko 260 mi­li­ju­na eura vri­jed­no je ula­ga­nje u Me­đu­na­rod­nu zrač­nu lu­ku Zagreb i tre­nu­tač­no je to jed­na od fi­nan­cij­ski naj­ve­ćih po­je­di­nač­nih inves­ti­ci­ja. Pro­tek­lih go­di­na ve­li­ka ula­ga­nja, ko­ja se pro­cje­nju­ju na oko 150 mi­li­ju­na eura, ima­la je iz­ra­el­ska Te­va ko­ja je ulo­ži­la u ne­ko­li­ko Pli­vi­nih pro­izvod­nih po­go­na te u IT cen­tar u Hr­vat­skoj. Ula­ga­nje u far­ma­ce­ut­sku in­dus­tri­ju bi­lo je ja­ko pro­tek­lih go­di­na, pa su ta­ko u no­ve po­go­ne iz­dva­ja­li i do­ma­ći Ja­dran ga­len­ski la­bo­ra­to­rij i Be­lu­po i za­jed­no su ula­ga­nja do­ma­ćih tvrt­ki u tom sek­to­ru iz­no­si­la oko dvi­je mi­li­jar­de ku­na. Ula­ga­nje je po­ja­čao i in­dij­ski ACG Lu­kaps, i to u grad­nju tvor­ni­ce za pro­izvod­nju kap­su­la, inves­ti­ci­ju vri­jed­nu 35 mi­li­ju­na eura.

Po­du­zet­nič­ke zo­ne

U po­du­zet­nič­kim zo­na­ma smje­šte­ne su tvor­ni­ce

Unu­tar po­du­zet­nič­kih zo­na ima i ma­njih ula­ga­nja u pro­izvod­nju, ali pri to­me za­poš­lja­va­ju ne­ma­li broj rad­ni­ka. Pri­mje­ri­ce, inves­ti­ci­ja polj­skog Press Gla­ssa vri­jed­na je 15 mi­li­ju­na eura, a pre­ma naj­a­va­ma bit će za­pos­le­no 300 lju­di, od ko­jih ne­ki već ra­de. Zna­čaj­no je i ula­ga­nje Wol­l­sdor­fa, Sa­int Je­an In­dus­tri­esa... I do­ma­ći DIV ulo­žio je i za­pos­lio lju­de u no­voj tvor­ni­ci vi­ja­ka u Kni­nu, kao i Atlan­tic gru­pa u No­voj Gra­di­ški.

Ne­nad Ta­ta­ri­nov, ge­ne­ral­ni di­rek­tor D-re­sor­ta Ši­be­nik – inves­ti­ci­je Do­gus gru­pe

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.