PI­TA­NJA NA KO­JA MI­LA­NO­VIĆ MO­RA ODGOVORITI JAV­NOS­TI

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Ka­da sam pro­či­tao vi­jest da je već do­go­vo­re­no su­če­lja­va­nje Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća i An­dre­ja Plen­ko­vi­ća na HTV-u, ne­ko­li­ko pu­ta sam se uštip­nuo za obraz ka­ko bih bio si­gu­ran da ne sa­njam. Na­kon od­la­ska omra­že­nog Ka­ra­mar­ka, šef SDP-a je da­le­ko naj­ne­po­pu­lar­ni­ji po­li­ti­čar u Hr­vat­skoj. Gra­đa­ni ga sve vi­še do­živ­lja­va­ju kao ne­is­kre­nog, ba­ha­tog i vr­lo osve­to­lju­bi­vog po­li­ti­ča­ra ko­ji se u jav­nos­ti te­škom mu­kom po­ku­ša­va pred­sta­vi­ti dr­žav­ni­kom europ­skih ma­ni­ra i po­li­tič­ke kul­tu­re. To mu ide sve te­že jer je ogrom­na raz­li­ka iz­me­đu ono­ga što zla­to­ust Mi­la­no­vić go­vo­ri u jav­nos­ti i ono­ga što ra­di is­pod sto­la. Me­đu­tim, do­volj­no je bi­lo da taj i ta­kav Mi­la­no­vić jav­no za­va­pi da mu uči­ne tu lju­bav i do­đu na su­če­lja­va­nje pa da šef HDZ-a Plen­ko­vić i zvi­jez­da HTV-a Mis­lav To­go­nal od­mah pris­ta­nu na jav­nu proš­nju. Do sa­da sam s pri­lič­nim pod­smi­je­hom gle­dao na sa­vje­te bra­zil­skog knji­žev­ni­ka Pa­ula Co­el­ha ko­ji je u svo­jim ins­tant-mu­dros­ti­ma tvr­dio da je do­volj­no ne­što ja­ko že­lje­ti i da će se ci­je­li svi­jet uro­ti­ti da ti se ta že­lja os­tva­ri, ali na pri­mje­ru Zo­ra­na Mi­la­no­vi­će vi­di se da zlat­ne ri­bi­ce još pos­to­je. Pa ka­da su već Plen­ko­vić i To­go­nal po­ka­za­li lju­bav pre­ma Mi­la­no­vi­ću, sa­da ih mo­lim da is­tu ve­li­ko­duš­nost po­ka­žu i pre­ma me­ni. Ne­ka mi uči­ne lju­bav i ne pus­te Mi­la­no­vi­će iz stu­di­ja pri­je ne­go što od­go­vo­ri na ne­ka važ­na pi­ta­nja na ko­ja je do sa­da iz­bje­ga­vao od­go­vo­re. Evo, za­ni­ma me ko­li­ko je ruč­ko­va ili ve­če­ra po­jeo u po­pu­lar­nom za­gre­bač­kom res­to­ra­nu “Tač” za vri­je­me pre­mi­jer­skog man­da­ta, ko­li­ko su u pro­sje­ku iz­no­si­li ra­ču­ni te tko ih je pla­ćao. Bi­lo bi do­bro da Mi­la­no­vić na­po­kon ra­zjas­ni ulo­gu svo­ga bra­ta Kre­še. Ima dos­ta na­pi­sa o to­me, a od biv­šeg pre­mi­je­ra ni­ka­da ni­smo ču­li kon­kret­ne od­go­vo­re. S ob­zi­rom na to da su ud­ba­ši Zdrav­ko Mus­tač i Jo­sip Per­ko­vić osu­đe­ni na do­ži­vot­ni za­tvor, mo­žda je pra­vo vri­je­me da nam objas­ni za­što je to­li­ko in­zis­ti­rao na fa­moz­nom “lex Per­ko­vi­ću”? Za­što je ta­ko na­pad­no šti­tio lju­de ko­ji su, sa­da je to po­t­vr­đe­no na su­du, po­či­ni­li te­ške zlo­či­ne? Mo­lim To­go­na­la i Plen­ko­vi­ća da mi uči­ne lju­bav pa da pi­ta­ju Mi­la­no­vi­ća ko­li­ko je pu­ta ti­je­kom 2015. bo­ra­vio u Vi­li Cos­ta­bel­la, tko je bio s njim te ko­li­ko su te ba­ka­na­li­je sta­ja­le po­rez­ne obvez­ni­ke. Ne­ka ne­što ka­že i o po­zaj­mi­ca­ma ko­je je uzi­mao SDP za svo­je fi­nan­ci­ra­nje. Vo­lio bih zna­ti i od­go­vor na pi­ta­nje za­što je ula­zio u ko­ali­ci­ju s no­tor­nim ne­ga­tiv­cem To­mis­la­vom Ka­ra­mar­kom pri iz­bo­ru us­tav­nih su­da­ca pa su se u tu čas­nu ins­ti­tu­ci­ju ušu­lja­li i ne­ki ko­ji­ma je pri­je mjes­to u Re­me­tin­cu. Za­što je do­pus­tio da se na lis­ti Na­rod­ne ko­ali­ci­je na­đe i no­tor­ni Sti­pe Ga­brić Jam­bo? Na­da­lje, ne­ka is­kre­no ka­že što je znao o bo­nu­si­ma di­rek­to­ra Hr­vat­skih šu­ma. Je li o to­me ne­što znao i glav­ni taj­nik SDP-a Igor Dra­go­van? I na­po­kon, za­što ima ta­ko raz­li­či­te kri­te­ri­je? Mi­re­lu Hol­ly naj­u­rio je iz Vla­de zbog jed­nog pro­ble­ma­tič­nog ma­ila, dok je Ti­ho­mi­ra Ja­ko­vi­nu, ko­ji je pok­lo­nio mi­li­jun­ske bo­nu­se svom pri­ja­te­lju, bra­nio do po­s­ljed­njeg da­ha.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.