“Ma­njin­ska vla­da” umjes­to me­to­de “uza­lud­nih po­ku­ša­ja”

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - Dr. sc. Mi­ros­lav Ma­đa­rić či­ta­telj iz Za­gre­ba

Ne­vje­ro­jat­na je upor­nost hr­vat­skog po­li­tič­kog kor­pu­sa u pri­mje­ni me­to­de “uza­lud­nih po­ku­ša­ja”! Da, po­jam “uza­lud­ni po­ku­ša­ji” ni­je po­gre­ška: ni­je ri­ječ o “maj­mun­skoj” me­to­di “po­ku­ša­ja i po­gre­ša­ka”! Maj­mu­ni po­ku­ša­ju i po­gri­je­še ne­ko­li­ko pu­ta, no na kra­ju ipak us­pi­ju! Hr­vat­ski po­li­tič­ki kor­pus – stran­ke, me­di­ji i bi­ra­či – iz­gle­da još ni­su doš­li do te ra­zvoj­ne ra­zi­ne: oni upor­no ko­ris­te me­to­du “uza­lud­nih po­ku­ša­ja”. Ka­ko ina­če objas­ni­ti da su u po­s­ljed­njih 20 go­di­na sve op­ci­je u ra­zvoj­nom smis­lu us­pje­le una­za­di­ti sve po­ka­za­te­lje us­pješ­nos­ti Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske? Uz­mi­mo sa­mo je­dan in­di­ka­tor kao pri­mjer: pro­sječ­no po­ve­ća­nje za­du­že­nja je kon­ti­nu­ira­no ras­lo u pro­sje­ku vi­še od 10 mi­li­jar­di ku­na go­diš­nje! Pri to­me je stran­ke ra­zu­mje­ti: kon­ti­nu­itet ne­us­pje­ha ne ško­di ni­ma­lo nji­ho­voj po­zi­ci­ji: stra­nač­ka no­men­k­la­tu­ra sje­di u Sa­bo­ru za naj­ma­nje 15.000 ku­na mje­seč­no, iz­mje­nju­ju je na vlas­ti sva­kih 4-8 go­di­na, raj na zem­lji! I bi­ra­če je se mo­že ra­zu­mje­ti: do­ne­dav­no su ima­li iz­bor HDZ/SDP, sa­da i Most kao “tre­ći put”, ko­ji je eks­pe­ri­ment pro­pao u pr­vom po­ku­ša­ju. Za­pra­vo, naj­ve­će ču­đe­nje uz­ro­ku­ju me­di­ji i nji­ho­vi “ci­je­nje­ni ana­li­ti­ča­ri”. Oni ko­ji upor­no pro­mo­vi­ra­ju mo­de­le us­pos­ta­ve iz­vr­š­ne vlas­ti upra­vo po na­če­lu do­ka­za­no “uza­lud­nih po­ku­ša­ja”: ne­prin­ci­pi­jel­ne tr­go­vač­ke ko­ali­ci­je ili ve­li­ka ko­ali­ci­ja SDP+HDZ! Evo za­što je to “tru­la voć­ka ko­ja ne mo­že da­ti zdra­va plo­da” (ka­ko zbo­ri Evan­đe­lje po Ma­te­ju!): u hr­vat­skoj po­li­tič­koj kul­tu­ri je “za­pi­sa­no u ka­me­nu”. Pre­diz­bor­ni pro­gram ili pro­gram ra­da Vla­de tr­pi sve – na­ro­či­to praz­na obe­ća­nja i po­pis li­je­pih že­lja. Ta­ko­đer, ne­za­mis­li­vo je da vla­da­ju­ća op­ci­ja u Sa­bo­ru opo­zo­ve mi­nis­tra ko­ji ni­je is­pu­nio svo­ju za­da­ću de­fi­ni­ra­nu pro­gra­mom ra­da Vla­de. Tak­va si­tu­aci­ja re­zul­ti­ra da se bi­lo ko­ga pos­tav­lja za mi­nis­tre, a da oni do­no­se po­greš­ne ili ni­kak­ve od­lu­ke bez sank­ci­ja. “Do­bi­li smo iz­bo­re i pus­ti­te nas na mi­ru 4 go­di­ne!” – to je man­tra sva­ke ve­ćin­ske vla­de! Po­nav­ljam, stran­ke i bi­ra­či ne mo­gu iz ovog za­ča­ra­nog kru­ga ko­ji ne sa­dr­ži ko­rek­tiv­ni me­ha­ni­zam. Ne­jas­no je za­što stran­ke, me­di­ji i nji­ho­vi po­li­tič­ki ko­men­ta­to­ri ni­ti ne spo­mi­nju (ako ne že­le pri­hva­ti­ti) kon­cept ma­njin­ske vla­de. Stran­ke je opet ra­zu­mje­ti, jer to bi­ra­či te­ško ra­zu­mi­ju (“Vla­da na­ci­onal­nih ma­nji­na?”), no po­li­tič­ki ana­li­ti­ča­ri bi tre­ba­li uze­ti u ob­zir ovu le­gi­tim­nu op­ci­ju. Ka­ko bi ona funk­ci­oni­ra­la? Jed­nos­tav­no: kon­cept je da HDZ ili SDP sam for­mi­ra Vla­du, Most iz Sa­bo­ra kon­tro­li­ra pro­ved­bu do­go­vo­re­nog pro­gra­ma. Ako ne­ki mi­nis­tar ne pos­tig­ne pla­ni­ra­ni cilj – bi­va opo­zvan. Ko­ja je pred­nost ovo­ga kon­cep­ta pred ko­ali­ci­jom (ma­lom ili ve­li­kom)? Us­pos­tav­ljen je nad­zor ra­da Vla­de na os­no­vi pos­ti­za­nja pro­gram­skih ci­lje­va, u njoj ne­ma sva­đa mi­nis­ta­ra iz raz­nih po­li­tič­kih op­ci­ja (kao do sa­da) i za mi­nis­tar­ska mjes­ta kan­di­di­ra­ju se oso­be ko­je su u sta­nju uhva­ti­ti se u ko­štac s ovak­vim iz­a­zo­vom!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.