Šo­kant­ni ‘Go­ran’ fa­vo­rit na fes­ti­va­lu u Mon­tre­alu

No­vi film mla­dog re­da­te­lja Ne­vi­ja Ma­ra­so­vi­ća pri­vu­kao paž­nju svjet­ske pu­bli­ke i Hol­lywo­oda

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - Ar­sen Ore­mo­vić ar­sen.ore­mo­vic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Fan­ta­sia u Mon­tre­alu je naj­ve­ći žan­rov­ski fes­ti­val u Ame­ri­ci, a vje­ro­jat­no i u svi­je­tu. Ta­mo se sva­ke go­di­ne pred­stav­lja oko 140 nas­lo­va

Ni­sam, na ža­lost, mo­gao na­zo­či­ti pre­mi­je­ri zbog pos­lov­nih obve­za i sni­ma­nja ko­je imam ovih da­na – ko­men­ti­ra re­da­telj Ne­vio Ma­ra­so­vić, či­ji je film “Go­ran” ju­čer imao svjet­sku pre­mi­je­ru na fes­ti­va­lu Fan­ta­sia u Mon­tre­alu gdje je u star­tu tre­ti­ran kao je­dan od vr­hu­na­ca ovo­go­diš­njeg pro­gra­ma. Ma­ra­so­vić objaš­nja­va za­što je baš ovaj fes­ti­val iz­a­brao za pr­vu jav­nu pro­jek­ci­ju svog fil­ma o ko­jem će se si­gur­no pu­no go­vo­ri­ti slje­de­ćih mje­se­ci u nas, ali i u svi­je­tu: – Fan­ta­sia je naj­ve­ći žan­rov­ski fes­ti­val u Ame­ri­ci, a vje­ro­jat­no i u svi­je­tu. Ta­mo se sva­ke go­di­ne pred­stav­lja oko 140 nas­lo­va iz ci­je­lo­ga svi­je­ta te fil­mo­vi, kao i fes­ti­val, uži­va­ju ve­li­ku po­zor­nost sje­ver­no­ame­rič­ke film­ske in­dus­tri­je, ali i Hol­lywo­oda. Hol­lywo­od re­por­ter već je pi­sao o “Go­ra­nu”, što mi je sva­ka­ko uz­bud­lji­vo. S ob­zi­rom na to da “Go­ran” odu­da­ra od europ­skog pro­sje­ka ka­ko žan­rom ta­ko i sti­lom, na­ša pro­daj­na agen­ci­ja, ci­je­nje­ni fran­cu­ski Wi­de Ma­na­ge­ment, pro­ci­je­nio je ka­ko je Fan­ta­sia ide­al­na plat­for­ma za lan­si­ra­nje fil­ma u svi­jet. To se već po­ka­za­lo toč­nim s ob­zi­rom na to da je pro­jek­ci­ja fil­ma ras­pro­da­na da­ni­ma una­pri­jed, što se do­go­di­lo sa­mo ne­ko­li­ko pu­ta na tom fes­ti­va­lu – go­vo­ri Ma­ra­so­vić, ko­ji je rad­nju fil­ma “Go­ran” smjes­tio u Gor­ski ko­tar, od­nos­no Del­ni­ce i oko­li­cu. Nas­lov­ni ju­nak (Fra­njo Di­jak) lo­kal­ni je tak­sist ko­ji se, na­kon što saz­na­je da mu je že­na (Na­ta­ša Ja­njić) trud­na, po­či­nje ja­ko čud­no po­na­ša­ti. To čud­no po­na­ša­nje re­zul­ti­ra, to je sve što re­da­telj sa­da že­li ot­kri­ti, ne­kim ne­pre­dvi­đe­nim do­ga­đa­ji­ma ko­ji kul­mi­ni­ra­ju u šo­kant­noj za­vr­š­ni­ci fil­ma. Ma­ra­so­vić je obja­vio for­špan fil­ma vr­lo ne­uobi­ča­jen za hr­vat­ski film. At­mo­sfe­ra dje­lu­je kao kom­bi­na­ci­ja “Twin Pe­ak­sa”, “Far­ga”, pa i Ku­bric­ko­va “Isi­ja­va­nja”. – Toč­no to – ka­že Ma­ra­so­vić i do­da­je: – Zo­vem ga mje­ša­vi­na “Twin Pe­ak­sa” i “Far­ga” na skan­di­nav­sko-hr­vat­ski na­čin. For­špan do­ča­ra­va stil i es­te­ti­ku sa­mog fil­ma. Me­đu­tim, na­mjer­no ne ot­kri­va pu­no o rad­nji, ko­ja je vr­lo ne­pre­dvi­di­va i dru­ga­či­ja za na­še poj­mo­ve. Ima jak pot­pis skan­di­nav­skog sti­la, za ko­ji je sva­ka­ko “kriv” nor­ve­ški sce­na­rist fil­ma Gjer­mund Gi­svold. “Go­ran” je tre­ći Ma­ra­so­vi­ćev du­go­me­traž­ni igra­ni film, ali na ne­ki na­čin pr­vi “pra­vi”. Nje­gov za­igra­ni SF de­bi “The Show Must Go On” (2010.) nas­tao je iz­van služ­be­nih ok­vi­ra hr­vat­ske ki­ne­ma­to­gra­fi­je, dru­gi film, od­lič­ni “Vis-a-Vis” (2013.) nas­tao je iz po­lu­im­pro­vi­za­ci­je dok je če­kao svoj još neo­s­tva­re­ni film pro­jekt “Co­mis Sans”. – “Go­ran” je po te­mi, bro­ju glu­ma­ca i bu­dže­tu moj “naj­ve­ći” film do sa­da. Fil­mu “Vis-A-Vis” ame­rič­ki je pi­sac Bret Ees­ton El­lis do­di­je­lio Grand Prix, dok ga je ured­nik naj­ve­ćeg europ­skog film­skog por­ta­la Do­me­ni­co La Por­ta uvr­stio me­đu pet naj­bo­ljih europ­skih fil­mo­va 2013., a moj pr­vi film “The Show Must Go On” imao je re­do­vi­tu dis­tri­bu­ci­ju u Ja­pa­nu i na ame­rič­kom Ama­zo­nu i Hu­li, gdje ima od­lič­ne kri­ti­ke. Ta­ko da se na­dam da će i “Go­ran” do­bro pro­ći po­put ovih do­sa­daš­njih fil­mo­va ko­ji su, is­ti­na, po mno­go če­mu bi­li “ma­nji”! – ka­že Ma­ra­so­vić i objaš­nja­va ka­ko se i “Go­ran” ugu­rao pri­je “Co­mis San­sa”. – Taj je sce­na­rij imao bez­broj ver­zi­ja. Ni­sam bio ni s jed­nom za­do­vo­ljan ta­ko da, ka­da je pa­la od­lu­ka za sni­ma­nje “Go­ra­na”, ni­sam bio si­gu­ran ni ho­ću li uop­će sni­ma­ti “Co­mic Sans”. U me­đu­vre­me­nu sam na­pi­sao ru­ko­pis ko­jim sam za­do­vo­ljan ta­ko da se “Co­mic Sans” po­či­nje sni­ma­ti u trav­nju 2017.!

Film je mje­ša­vi­na “Twin Pe­ak­sa” i “Far­ga”

Us­pje­šan u ino­zem­s­tvu Fil­mu Ne­vi­ja Ma­ra­so­vi­ća “Vis-A-Vis” ame­rič­ki je pi­sac Bret Ees­ton El­lis do­di­je­lio Grand Prix, a “The Show Must Go On” dis­tri­bu­iran je u Ja­pa­nu i na ame­rič­kom Ama­zo­nu

Tri­ler snim­ljen u Del­ni­ca­ma Nas­lov­ni ju­nak (Fra­njo Di­jak) je tak­sist ko­ji se, na­kon što saz­na­je da mu je že­na (Na­ta­ša Ja­njić) trud­na, po­či­nje ja­ko čud­no po­na­ša­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.