Go­li En­glez na ri­vi - ok­la­da

Vecernji list - Hrvatska - - Turistička Patrola - Sr­đan He­bar re­por­ter s Ja­dra­na

Je­dan je Spli­ća­nin za svoj stan za tri da­na Ul­tre tra­žio 50 ti­su­ća ku­na, a on će kod ba­be u Dic­mo... Ne zna­mo je li us­pio, ka­žu do­ma­ći

Na ri­vi, u ka­fi­ću, znoj cu­ri, vo­de­na pa­ra ne po­ma­že, ali je bar pri­ča ve­se­la. – Znaš što je za­nim­lji­vo za Di­ok­le­ci­ja­nov grad, pa mi ne­ma­mo spo­me­nik Di­ok­le­ci­ja­nu! I još ve­ći mis­te­rij je da je baš sve­tog Du­ju, za­štit­ni­ka Spli­ta, dao ubi­ti Di­ok­le­ci­jan! Mi sla­vi­mo i jed­nog i dru­gog... Pa na či­joj smo stra­ni? – ka­že do­ma­će druš­tvo te is­ti­če ka­ko je sve­ti Du­je po ocu i maj­ci bio Si­ri­jac. Pri­čam im štos ka­ko je Gi­ovan­ni u Pu­li us­pio Ame­ri­kan­cu pro­da­ti Are­nu, a oni sprem­no od­go­va­ra­ju: – Ima­mo i mi tak­vog! Bio je tu je­dan pre­va­re­ni Ni­je­mac ko­ji je ku­pio Gr­gu­ra Nin­skog. Dao je šol­de za Me­š­tro­vi­ćev kip, čak je do­šao i s ka­mi­onom, spre­man ukr­ca­ti na­še­ga Gr­gu­ra i odves­ti ga Nje­mač­ku, ali su ga za­us­ta­vi­li – ka­žu. – Je l’ to pre­ko Nju­ška­la? – ša­lim se... A šol­di? – Ni­je vi­dio ni šol­de ni do­ma­ćeg čo­vje­ka ko­ji ga je pre­va­rio. – A va­ra­ju li Spli­ća­ni da­nas tu- ris­te? – pi­tam do­ma­će druš­tvo. – Ma kak­vi, mo­žda se do­go­di na net­ko na­pla­ti stran­cu pi­vo ko­ju ku­nu vi­še, ali to vi­še iz što­sa, da vi­di je li spa­va... – go­vo­re u Spli­tu. Još uvi­jek po­la Spli­ta no­si na­ruk­vi­ce s Ul­tre. Kak­vi su doj­mo­vi? In­te­re­si­ram se ka­ko su pre­ži­vje­li Ul­tru. – Bi­lo nam je pri­je pus­to, pri­je de­se­tak go­di­na ri­jet­ko si čuo stran­ca, a sad se za­ču­diš kad ču­ješ hr­vat­ski. Stran­ci su lu­di za kla­pa­ma, na­rod­nim ple­so­vi­ma, ma sve ih za­ni­ma. Ul­tra? Ma oni su kao bom­bo­ni! Ni­kak­vih pro­ble­ma, da­pa­če. U ta tri da­na svi odu iz ku­ća i iz­najm­lju­ju so­be za 200-300 eura. Je­dan je za svoj stan za tri da­na naj­ma, ko­li­ko bi on bio kod ba­be u Dic­mu ili neg­dje u za­le­đu, tra­žio čak 50.000 ku­na. Ne zna­mo je li ga us­pio iz­naj­mi­ti... Na ri­vi je stal­no gu­žva. Pi­tam druš­tvo ba­ci li se tko ov­dje u mo­re. – Bi­li su ne­dav­no ov­dje ne­ki En­gle­zi ko­ji su se ku­pa­li, a pri­je par mje­se­ci je­dan je ho­dao ri­vom i gol. Bit će zbog ne­ke ok­la­de. Okre­će­mo pri­ču na kon­cer­te u Spa­la­di­umu, na Iron Ma­iden... – Znaš ka­kav smo mi grad? Kod nas su je­dva proš­li i je­dan To­ni Ku­koč i Go­ran Iva­ni­še­vić, prem­da su svjet­ske fa­ce! Tre­ba­lo je du­go da im ski­ne­mo ka­pu. Na­ma se mo­raš do­ka­za­ti...

Do­šao Ni­je­mac s ka­mi­onom, htio odves­ti Gr­gu­ra Nin­skog... Ka­že da si je ku­pio Me­š­tro­vi­ća, ali su ga za­us­ta­vi­li

U da­ne Ul­tre svi od­la­ze iz sta­no­va i iz­najm­lju­ju so­be za 200-300 eura, pri­ča­ju Spli­ća­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.