Olim­pij­ska me­da­lja za sek­se­pil

Na Olim­pij­skim igra­ma ne­će se gle­da­ti sa­mo sport već i li­je­pa ti­je­la, a ovo su na­ma naj­zgod­ni­ji do­ma­ći i stra­ni sport­ski mis­te­ri Bra­zi­la

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Sce­na@ve­cer­nji.net

Osim što su su­pe­ri­or­ni u svo­jim spor­to­vi­ma i tre­ni­ra­ju po šest sa­ti dnev­no, us­pi­je­va­ju i stu­di­ra­ti, bi­ti obi­telj­ski lju­di i do­bri deč­ki ko­ji odu­šev­lja­va­ju Iva Kor­dić Ako ne od­bro­ja­va­te do Olim­pij­skih iga­ra u Bra­zi­lu ka­ko bis­te svje­do­či­li no­vom re­kor­du, zgod­ni olim­pij­ci mo­gli bi vas za­in­te­re­si­ra­ti da ipak po­pra­ti­te ne­ke spor­to­ve. Osim što su atrak­tiv­ni, sva­ki od njih ima i za­nim­lji­vu pri­ču. Va­ter­po­lis­tu Jo­si­pu Pa­vi­ću ovo su tre­će Igre, a vjer­no će ga bo­dri­ti su­pru­ga Ne­ra ko­ju je upoz­nao još u gim­na­zi­ji. Vo­li je, ka­že, jer ra­zu­mi­je nje­go­ve ma­ne. Pli­vač Ma­rio To­do­ro­vić ak­ti­van je i na od­mo­ru ko­ji naj­ra­di­je pro­vo­di na rod­noj Kor­ču­li gdje igra pi­ci­gin s druš­tvom ili je­dri na das­ci. Chad Le Clos ka­že da je nor­ma­lan deč­ko ko­ji vo­li obi­telj, a že­lio bi tre­ni­ra­ti s Cris­ti­anom Ro­nal­dom. Luca Dot­to po­gle­de ne priv­la­či sa­mo na ba­ze­ni­ma već i kao mo­del za do­nje rub­lje i par­fe­me Em­po­rio Ar­ma­ni­ja. Odu­vi­jek je ma­štao da pos­ta­ne pli­vač pa dos­lov­no ži­vi svoj san. Rhis Howden na že­na­ma pr­vo pri­mi­je­ti sa­mo­po­uz­da­nje, oči i osmi­jeh. Us­pješ­na va­ter­pol­ska ka­ri­je­ra još mu ni­je po­mo­gla kod že­na pa je dalje sa­mac. Svo­jom naj­ve­ćom spo­sob­noš­ću sma­tra što mo­že jes­ti ko­li­ko ho­će a da se ne udeb­lja. Ash­ton Ea­ton u sret­nom je bra­ku s Bri­an­ne The­isen-Ea­ton, sed­mo­boj­kom iz Ka­na­de, a pr­vi su brač­ni par ko­ji je osvo­jio medalje na proš­lim Igra­ma. Za­plo­vio je i u mod­ne vo­de te sni­mio nas­lov­ni­cu Vo­gu­ea s Gi­gi Ha­did.

Ma­rio To­do­ro­vić (27) Hr­vat­ski pli­vač vo­li cu­re ko­je mis­le svo­jom gla­vom i ima­ju ra­zu­mi­je­va­nja za nje­go­ve tre­nin­ge ko­ji sva­ki dan tra­ju šest sa­ti

Chad Le Clos (24) Juž­no­afrič­kom pli­va­ču strast su sur­fe­ri­ce za ko­je je osmis­lio i mod­nu li­ni­ju, bo­ji se mra­ka i obo­ža­va vi­de­oigri­ce

Jo­sip Pa­vić (34) Ka­pe­tan hr­vat­skih va­ter­po­lis­ta i no­si­lac hr­vat­ske zas­ta­ve na otva­ra­nju OI u sret­nom je bra­ku i otac je dvo­je dje­ce

Rhis Howden (29) Aus­tral­ski va­ter­po­list vo­li pla­vu­še po­put Bla­ke Li­vely, ali tra­ži obi­telj­ski ori­jen­ti­ra­nu i po­ma­lo kon­zer­va­tiv­nu su­pru­gu

Ash­ton Ea­ton (28) Ame­rič­ki de­se­to­bo­jac sni­mio je i nas­lov­ni­cu Vo­gu­ea i ima opas­no do­bro ti­je­lo, ali na­ža­lost – u bra­ku je

Luca Dot­to (26) Ta­li­jan­ski pli­vač je i mo­del za do­nje rub­lje, že­li za­vr­ši­ti eko­no­mi­ju, a vo­lio bi otvo­ri­ti res­to­ran jer od­lič­no ku­ha

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.