Od oče­ki­va­nja ner­vo­ze do pr­ve pu­tov­ni­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

'I DALJE SU MOĆNI'

Au­to­ri lex Per­ko­vić ja­ko su do­bro zna­li što bi ga ta­mo mo­glo če­ka­ti i bi­li su sprem­ni na sve ka­ko bi to spri­je­či­li. Umre­že­nost re­pre­siv­nih or­ga­na biv­še dr­ža­ve pre­la­zi stra­nač­ke gra­ni­ce i obu­hva­ća niz in­te­res­nih po­li­tič­kih gru­pa­ci­ja ko­je su i dalje moć­ne. Sto­ga mo­že­mo oče­ki­va­ti ner­vo­zu u re­do­vi­ma tih gru­pa­ci­ja, za­to što pos­to­ji strah da Per­ko­vić i Mus­tač mo­gu pro­go­vo­ri­ti o nji­ho­vu funk­ci­oni­ra­nju. BOŽO PETROV šef Mos­ta o pre­su­di

'REŽIM PRO­TIV HRVATA'

Ma­ni­pu­la­ci­je i la­ži ko­ji­ma se ko­ris­tio Mi­la­no­vić su ne­pri­hvat­lji­ve. Ni­ti su ti lju­di bi­li dio HDZ-a ni­ti su da­va­li pu­tov­ni­ce. Mi­la­no­vić tak­vim iz­ja­va­ma skre­će po­zor­nost s “naj­ve­će sra­mo­te svo­je Vla­de”. Pre­su­da biv­šim pri­pad­ni­ci­ma ju­gos­la­ven­ske i hr­vat­ske taj­ne služ­be Jo­si­pu Per­ko­vi­ću i Zdrav­ku Mus­ta­ču osu­da je re­ži­ma ko­ji je ra­dio pro­tiv hr­vat­skog is­e­lje­niš­tva. ANDREJ PLEN­KO­VIĆ pred­sjed­nik HDZ-a

O os­ni­va­či­ma HDZ-a

ZORAN MI­LA­NO­VIĆ: Ako je to is­ti­na, ti lju­di do­bi­li su naj­bla­žu mo­gu­ću kaz­nu. To su bi­li lju­di ko­ji su os­ni­va­li HDZ i na­bav­lja­li pu­tov­ni­cu pred­sjed­ni­ku Fra­nji Tuđ­ma­nu. Šo­ki­ran sam što su lju­di ko­ji su bi­li os­ni­va­či i su­rad­ni­ci HDZ-a pro­ka­za­ni i do­ka­za­ni kao ud­ba­ški eg­ze­ku­to­ri

'SLUŽ­BA STVARALA STRANKU'

Ne­mam ko­men­tar, ali či­nje­ni­ca jest, znam to iz raz­go­vo­ra sa sta­rim HSS-ov­ci­ma, da je Tuđ­man do­bio pu­tov­ni­cu od Per­ko­vi­ća. To je či­nje­ni­ca, to je is­ti­na. Što, ka­ko, u ko­jem kon­tek­s­tu ‘87., dok je Vla­do Go­to­vac bio na ro­bi­ji, to tre­ba­te sa­mi za­klju­či­ti u is­tra­ži­vač­kom no­vi­nar­stvu. Ali či­nje­ni­ca je da je tu stranku, HDZ, stvarala taj­na služ­ba biv­še dr­ža­ve. KREŠIMIR BELJAK pred­sjed­nik HSS-a

'PRAVDA ZA SVE ŽR­TVE'

S oso­bi­tom lju­bav­lju čes­ti­ta­mo su­pru­zi Stje­pa­na Đu­re­ko­vi­ća, gos­po­đi Gi­se­li, ko­ja je us­tra­ja­la u tra­že­nju prav­de za svog mu­ža ko­ji je ubi­jen kao po­li­tič­ki pro­tiv­nik ko­mu­nis­tič­kog re­ži­ma. Čes­ti­ta­mo i od­vjet­nič­kom ti­mu, brač­nom pa­ru Pa­vi­čić ko­ji se ni­je umo­rio tra­ži­ti prav­du i pra­vo ne sa­mo za obi­telj Đu­re­ko­vić već za sve žr­tve ko­mu­nis­tič­kih zlo­či­na. ŽELJKA MARKIĆ udru­ga U ime obi­te­lji

REUTERS

Pred­sjed­nik SDP-a za vri­je­me či­je je Vla­de donesen spor­ni lex Per­ko­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.