HR­VAT­SKO DRUŠ­TVO NI­JE IMA­LO SNA­GE RAŠ­ČIS­TI­TI TAJ DIO PO­VI­JES­TI

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Dra­žen Kla­rić

Pre­su­da Jo­si­pu Per­ko­vi­ću i Zdrav­ku Mus­ta­ču po­vi­jes­na je pre­su­da u ci­vi­li­za­cij­skom is­ko­ra­ku Hr­vat­ske. Ho­će li i ko­li­ko otvo­ri­ti oči što­va­te­lji­ma i ide­olo­škim i po­li­tič­kim sljed­be­ni­ci­ma Ti­to­va re­ži­ma ko­ji se­be ne­ri­jet­ko vi­de kao de­mo­kra­te i je­di­ne is­tin­ske hu­ma­nis­te, vri­je­me će po­ka­za­ti. Pre­su­da u Mün­c­he­nu ne­po­bit­no svje­do­či dvje­ma po­vi­jes­nim is­ti­na­ma. Kao pr­vo, ko­li­ko god i dalje pos­to­je po­ku­ša­ji ide­ali­zi­ra­nja ži­vo­ta u Ju­gos­la­vi­ji, neo­s­por­no je da se ra­di­lo o tvo­re­vi­ni ko­ja je u bi­ti bi­la opreč­na ono­me što da­nas po­dra­zu­mi­je­va­mo pod poj­mom de­mo­kra­ci­ja. U svo­joj bi­ti ona je za­ti­ra­la slo­bo­du po­je­din­ca su­ro­vo kaž­nja­va­ju­ći druk­či­je i pri to­me ne pre­za­ju­ći od uboj­sta­va, mu­če­nja, za­tva­ra­nja, za­bra­ne jav­nog dje­lo­va­nja ili na­pros­to jav­nog sra­mo­će­nja i iz­o­li­ra­nja. Taj­na po­li­ci­ja u rje­ša­va­nju ide­olo­ških ne­pri­ja­te­lja ni­je pre­za­la ni od lik­vi­da­ci­je ci­je­lih obi­te­lji, a ni dje­ce. Kao i da­nas, do­volj­no je bi­lo ne­ko­ga pro­gla­si­ti te­ro­ris­tom da bi pra­vi te­ro­ris­ti do­bi­li do­zvo­lu za ubi­ja­nje. Ne po­no­vi­lo se. Ia­ko po­vi­jest pi­šu po­bjed­ni­ci, hr­vat­sko druš­tvo op­te­re­će­no Do­mo­vin­skim ra­tom ni­je ima­lo sna­ge na­kon vi­šes­tra­nač­kih iz­bo­ra su­oči­ti se i raš­čis­ti­ti taj sra­mo­tan i tra­gi­čan dio svo­je po­vi­jes­ti. Da­pa­če, bi­lo je užas­nih si­tu­aci­ja ka­da su se mu­či­te­lji jav­no iz­ru­gi­va­li svo­jim žr­tva­ma za­šti­će­ni pla­štem po­li­tič­kih eli­ta svih bo­ja. Na ci­vi­li­za­cij­skom is­pi­tu pa­li su i mno­gi “in­te­lek­tu­al­ci” i “bor­ci za de­mo­kra­ci­ju” prav­da­ju­ći te zlo­či­ne zlo­či­ni­ma onih dru­gih. U svom “pra­ved­nič­kom gnje­vu” iz Ti­ta­na su se pre­tva­ra­li u pa­tulj­ke ljud­skos­ti. Dru­gi va­žan za­klju­čak ko­ji se na­me­će na­kon pr­vih re­ak­ci­ja je taj da će pre­su­da utje­ca­ti i na iz­bor­ni pro­ces u Hr­vat­skoj. Slu­čaj “lex Per­ko­vić” ko­ji je po­kre­nut za SDP-ove Vla­de bit će mno­gi­ma do­kaz da se ta stran­ka ni­je os­lo­bo­di­la oko­va proš­los­ti i po­ku­ša­ja za­šti­te biv­ših čel­ni­ka Ud­be. No is­ti­ne ra­di, Per­ko­vić i Mus­tač bi­li su i bli­ski su­rad­ni­ci ni­za naj­is­tak­nu­ti­jih HDZ- ovih čel­ni­ka, od Tuđ­ma­na do Šu­ška. Ia­ko su ne­jas­ni mo­ti­vi Mi­la­no­vi­će­va po­ku­ša­ja op­s­tru­ira­nja nji­ho­va iz­ru­če­nja, bi­lo bi ne­pra­ved­no od­go­vor­nost pre­ba­ci­ti (sa­mo) na nje­ga.

Ju­gos­la­vi­ja je bi­la opreč­na ono­me što da­nas na­zi­va­mo de­mo­kra­ci­jom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.