Po­vrat­ni­ci u HDZ po­šte­ni­ji od šut­lji­va­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Bo­že­na Ma­ti­je­vić bo­ze­na.ma­ti­je­vic@ve­cer­nji.net

Oni ko­ji­ma je pro­gram važ­ni­ji od sta­tu­ta pa na­pu­šta­ju stranku mis­le po­li­tič­ki. Oni dru­gi mis­le po­li­ti­kant­ski, ka­že Žar­ko Pu­hov­ski

Po­vra­tak Mi­la­na Ku­jun­dži­ća i Dra­ge Pr­go­me­ta u HDZ po­ti­če mno­ga pi­ta­nja i na­vo­di na ne­ke po­li­tič­ke lek­ci­je. Jed­no od tih zna­ko­vi­tih pi­ta­nja, ko­je mo­že pos­lu­ži­ti i kao lek­ci­ja, bi­lo bi i ovo: Ima li vi­še po­šte­nja i vje­ro­dos­toj­nos­ti u onih ko­ji otvo­re­no, kri­tič­ki go­vo­re o pro­ble­mi­ma u svo­joj stran­ci i ne­za­do­volj­stvu na­či­nom na ko­ji se stran­ka vo­di (što re­zul­ti­ra i nji­ho­vim na­pu­šta­njem stran­ke) ne­go u onih ko­ji uvi­jek pos­luš­no i kal­ku­lant­ski šu­te, i u stran­ci os­ta­ju, čak i kad shva­ća­ju da stran­ka, a mo­žda i ci­je­la dr­ža­va, zbog sa­mo ne­ko­li­ko moć­nih stra­nač­kih po­je­di­na­ca sr­lja u pro­past? A do­go­di­lo se i to da se one iz re­do­va pr­vih po­zva­lo da se vra­te. – To je jed­no od onih naj­sta­ri­jih pi­ta­nja – je li važ­ni­ji sta­tut ili pro­gram stran­ke. Oni ko­ji se dr­že sta­tu­ta sma­tra­li su da je pro­gram­ska pro­mje­na dru­go­ra- zred­na dok os­ta­je is­ti sta­tu­tar­ni ok­vir, a ovi dru­gi su sma­tra­li da je pro­gram važ­ni­ji, pa su na­pus­ti­li stranku, od­nos­no sta­tu­tar­ni ok­vir ka­ko bi za­dr­ža­li pro­gram­sku ori­jen­ta­ci­ju. Po­to­nji mis­le po­li­tič­ki, a oni pr­vi po­li­ti­kant­ski. Za­to po­zi­tiv­no gle­dam na Pr­go­me­ta i Ku­jun­dži­ća ko­ji su sad do­bi­li jas­nu po­li­tič­ku i mo­ra­lu sa­ti­sfak­ci­ju ko­ja bi bi­la kom­plet­na da je HDZ na­trag po­zvao i Ja­dran­ku Ko­sor. Ali Plen­ko­vić kao pra­vi di­plo­mat zna da se ni­ka­da ne je­de u ve­li­kim za­lo­ga­ji­ma – ka­zao je ana­li­ti­čar Žar­ko Pu­hov­ski ko­ji i me­đu biv­šim SDP- ov­ci­ma, ko­ji su ne­za­do­volj­ni otiš­li iz te stran­ke, vi­di “ko­li­ko god ho­će­te” onih ko­ji bi se ko­mot­no u SDP tre­ba­li vra­ti­ti. No, do­met­nuo je, sad je u po­gle­du to­ga u SDP-u si­tu­aci­ja lo­ši­ja ne­go u HDZ-u, pa nas­ta­vio: – Vra­ti­mo li se na HDZ, Ku­jun­džić je sad re­kao: “Da se me­ne pi­ta, vra­ti­li bi­smo J. Ko­sor.” To zna­či da on u stranku ula­zi, a oče­ku­je da ga se ne pi­ta ili ne oče­ku­je da ga se pi­ta. I sad mi je ne­jas­no za­što se on­da i vra­ćao ako već i sam mis­li da ga se ne­će pi­ta­ti. On po­vra­tak do­živ­lja­va kao osob­nu sa­ti­sfak­ci­ju, a ne kao ok­vir za dje­lo­va­nje, a Pr­go­met oči­to ima na­mje­ru opet po­li­tič­ki dje­lo­va­ti.

Dra­go Pr­go­met i Mi­lan Ku­jun­džić vra­ti­li su se u svo­ju biv­šu stranku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.