Poz­na­ti zna­ju da je pi­ta­nje pres­ti­ža pro­še­ta­ti Stra­du­nom

Fran­cu­zi ima­ju Can­nes, Špa­njol­ci Ibi­zu, a Hr­va­ti Du­brov­nik

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Sa­mir Mil­la

Sva­ko lje­to u Gra­du lje­tu­ju Ivan To­do­rić i Mi­li­ca Mi­haj­lo­vić, Se­ve je iz Gra­da otiš­la na Mljet, a Je­le­na Roz­ga pro­du­ži­la je put Is­tre sa­mir.mi­la@ve­cer­nji.net Špa­njol­ci ima­ju Ibi­zu, Fran­cu­zi Can­nes, a Hr­va­ti Du­brov­nik, ko­ji je kao i sva­ke go­di­ne i ove pra­vi hit, ne sa­mo me­đu stran­ci­ma ne­go i me­đu do­ma­ćim poz­na­tim oso­ba­ma. Mno­gi od njih lje­tu­ju u gra­du is­pod Sr­đa, a ne­ki ko­ris­te pri­li­ku tek da sta­nu ti­je­kom pro­pu­to­va­nja i sa­mo pro­še­ta­ju Stra­du­nom ili po­pi­ju ka­vu u ne­kom od ta­moš­njih ka­fi­ća.

Pod po­ve­ća­lom jav­nos­ti

Jed­na od njih je i pje­va­či­ca Je­le­na Roz­ga ko­ja je na­kon kon­cer­ta u Ko­to­ru, na Stra­du­nu po­pi­la sok i ka­vu u druš­tvu me­na­dže­ra Pe­re Ko­zo­ma­re. Za­do­volj­na pos­li­je do­brog kon­cer­ta i us­pje­ha sin­gla “Na­s­ljed­nik”, Je­le­na se to­li­ko opus­ti­la da je i za­pa­li­la ci­ga­re­tu, što fo­to­re­por­te­ru ni­je pro­mak­lo. Iz Du­brov­ni­ka je otiš­la put Is­tre gdje ima kon­cert. Du­brov­ni­kom su pro­še­ta­li i Ivan To­do­rić, pred­sjed­nik Nad­zor­nog od­bo­ra Agro­ko­ra, i nje­go­va za­ruč­ni­ca, sr­p­ska di­zaj­ne­ri­ca Mi­li­ca Mi­haj­lo­vić.

Odjev­na kom­bi­na­ci­ja za pet

Par, ko­ji je u ve­zi šest go­di­na, po­nov­no je bio bes­pri­je­kor­no mod­no us­kla­đen, a atrak­tiv­na Mi­li­ca u pro­zir­nom kom­ple­tu is­pod ko­jeg se na­zi­rao cr­ni top priv­la­či­la je po­gle­de Du­brov­ča­na i nji­ho­vih gos­ti­ju. Mi­li­ca i Ivan vi­še su pu­ta naj­a­vi­li i vjen­ča­nje, ta­ko da bi­smo ih idu­ćeg lje­ta u Du­brov­ni­ku mo­žda mo­gli vi­dje­ti i kao brač­ni par. Du­brov­nik vo­le i Se­ve­ri­na i nje­zin su­prug Igor Ko­jić i sin Alek­san­dar, ko­ji su Sta­rim gra­dom pro­še­ta­li dr­že­ći se za ru­ke, baš ka­ko i pri­li­či pra­voj sret­noj obi­te­lji. Ma­li Alek­san­dar je za na­gra­du do­bio i li­zalj­ku, a za­tim je s ma­mom i Ko­ji­ćem oti­šao na Mljet. S mljet­ske pla­že Se­ve je na Fa­ce­bo­oku obja­vi­la po­tom i iz­a­zov­nu fo­to­gra­fi­ju i po­zva­la fa­no­ve na svoj kon­cert u Ma­kar­skoj.

Opu­šte­no Ivan To­do­rić i za­mam­na za­ruč­ni­ca Mi­li­ca Mi­haj­lo­vić (li­je­vo) te Je­le­na Roz­ga na ka­vi s me­na­dže­rom Pe­rom Ko­zo­ma­rom

Sret­na obi­telj Se­ve­ri­na, Igor i ma­li Alek­san­dar pro­še­ta­li su sta­rim gra­dom dr­že­ći se za ru­ke, a ma­li Aco za­bav­ljao se li­zalj­kom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.