Ri­bo­kra­di­ce u jed­noj noći ulo­ve ri­be za 15.000 ku­na

Ču­va­ri­ma ne stva­ra­ju pro­ble­me ša­ra­ni, je­le­ni i ve­pro­vi, ne­go lju­di. U kra­đi ri­be za­te­če­ni su i ugled­ni Osje­ča­ni pa i od­vjet­nik s ku­ku­lji­com na gla­vi

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Su­za­na Le­pan-Šte­fan­čić

U ak­ci­ji lo­va na ri­bo­kra­di­ce, u ko­joj su ren­dže­ri le­ža­li u vo­di 24 sa­ta, uhva­će­na je or­ga­ni­zi­ra­na eki­pa ko­ja je na kra­ju kaž­nje­na s 3000 kn (?!) Ča­mac re­že vo­du i pre­ki­da kor­mo­ra­ne u skup­nom lo­vu. Mla­de štu­ke i ša­ra­ni u se­kun­di im is­pa­da­ju iz klju­na i uz plju­sak pa­da­ju u vo­du. S pli­je­nom ne mo­gu le­tje­ti pa ga se odri­ču. Pa­nič­no ma­šu­ći kri­li­ma, pr­ska­ju­ći sve oko se­be, pa i put­ni­ke u čam­cu, kor­mo­ra­ni se di­žu, le­te i bje­že. Kad zvuk čam­ca utih­ne, vra­ća­ju se pos­lu – lu­pa­ju­ći kri­li­ma tje­ra­ju ri­bu u klop­ku, a kor­mo­ra­ni u pr­vim re- do­vi­ma po­tom za­ra­nja­ju i gra­be svoj obrok. Idi­lič­na je to sli­ka iz Par­ka pri­ro­de Ko­pač­ki rit i pro­ma­tra­ču se na tre­nut­ke či­ni kao da se sve to ne do­ga­đa sa­mo de­se­tak ki­lo­me­ta­ra od sr­ca Osi­je­ka i grad­ske vre­ve.

Pra­ti­li ih od ku­će

– Ri­bi­či ne vo­le kor­mo­ra­ne jer im pla­še ri­bu, a da ne­ma njih, ne bi bi­lo ni toliko or­lo­va, ču­va­mo 50-ak gni­jez­da. Dok kor­mo­ra­ni lo­ve, or­lo­vi ih pro­ma­tra­ju pa se za­le­te kao da će njih zgra­bi­ti, oni se upla­še i is­pus­te ri­bu pa je ta­ko ser­vi­ra­ju or­lo­vi­ma – opi­su­ju nam Hr­vo­je Do­ma­ze­to­vić i Šan­dor Ko­vač dok čam­cem kru­že ri­tom. Njih su dvo­ji­ca ču­va­ri pri­ro­de u Ko­pač­kom ri­tu, pr­vi s 11, a dru­gi sa 16 go­di­na sta­ža. Ne­ma pos­la ko­ji bi, slož­ni su, vi­še vo­lje­li ra­di­ti. “Ga­ze” čam­cem pre­ko li­va­da po­top­lje­nih vo­dom na ko­ji­ma su se u svib­nju mri­jes­ti­li ša­ra­ni. Tris­to je cen­ti­me­ta­ra vo­dos­taj na us­ta­vi Ko­pa­če­vo, no vo­da se po­či­nje pov­la­či­ti i spus­tit će se na 80 cen­ti­me­ta­ra. Is­tim tim li­va­da­ma nad ko­ji­ma tre­nu­tač­no pli­va­ju ri­be, za dva-tri tjed­na ju­rit će je­le­ni i od­zva­nja­ti nji­ho­va ri­ka, pre­ro­vat će ih div­lje svi­nje. – Gdje to još ima – po­nos­ni su ba­ranj­ski ren­dže­ri. Upra­vo je to nji­ho­va za­da­ća – oču­va­ti ukup­nost ži­vo­ta u mo­čva­ri ko­ja je, me­đu ostalim, dom i ri­jet­koj cr­noj ro­di i iz­ra­zi­to ugro­že­nim čap­lja­ma dan­gu­ba­ma. A pro­ble­me ču­va­ri­ma ne stva­ra­ju ni ša­ra­ni, ni je­le­ni, ni ve­pro­vi, već ljud­ske ru­ke. Pri­je ne­go što su usko­či­li u ča­mac, Hr­vo­je i Šan­dor odvez­li su, na­ime, ne­dav­no za­pli­je­nje­ne mre­že i vr­še u skla­di­šte u Tik­ve­šu. Ko­pač­ki je rit me­đu ri­jet­kim pre­os­ta­lim mri­jes­ti­li­šti­ma na Dra­vi i Du­na­vu, ve­ća je od njih sa­mo del­ta Du­na­va pa je i na uda­ru ri­bo­kra­di­ca. – Za sa­mo jed­nu noć u pro­lje­će mo­že se, pri­mje­ri­ce, ulo­vi­ti ri­be vri­jed­ne 15-16 ti­su­ća ku­na, i to smu­đa, ša­ra­na i so­ma. Ne­ma da­na u se­zo­ni ka­da ne na­la­zi­mo mre­že. Ri­ba je to ko­ja iz­da­le­ka do­la­zi na mri­ješ­će­nje i ako je uhva­te, ma­njak i šte­ta osje­tit će se i u Ma­đar­skoj, Sr­bi­ji... – is­ti­če Hr­vo­je. U kra­đi ri­be u ri­tu za­te­če­ni su svo­je­dob­no i ugled­ni Osje­ča­ni, pa ta­ko i je­dan poz­na­ti od­vjet­nik, i to s ku­ku­lji­com na gla­vi. Mo­ra­mo priz­na­ti da su lo­po­vi do­miš­lja­ti pa ren­dže­ri prvo tre­ba­ju ot­kri­ti i na­uči­ti nji­ho­ve me­to­de. – Do­ve­zu čam­ce, mo­to­re im skri­ju u šaš, a njih po­to­pe – pri­ča Šan­dor. Naj­češ­će je plo­vi­lo za kra­đu, pak, obič­na gu­ma pre­ko ko­je se sta­vi da­ska za sje­de­nje, a iako dje­lu­je bez­az­le­no, je­dan je uhva­će­ni mu­ška­rac ta­ko po­krao pe­de­se­tak ki­lo­gra­ma ri­be. Mre­že ku­pe u ba­la­ma, špa­ge u Sr­bi­ji pa klop­ke za ri­be kro­je po svo­me. Sto­ji ih to sto­ti­njak eura, no ba­ca­li su u vo­du i sku­pe mre­že od če­ti­ri-pet ti­su­ća ku­na. Ko­ris­te i ma­le aku-

mu­la­to­re ko­ji stru­jom oša­mu­te ri­bu na ne­ko­li­ko mi­nu­ta pa is­pli­va na po­vr­ši­nu i sa­mo je po­ku­pe. Na­le­tje­li su ču­va­ri svo­je­dob­no i na put ko­ji si je kroz šaš na­pra­vio je­dan krad­lji­vac ka­ko bi sku­te­rom mo­gao do­ći do vo­de. Lo­po­vi stal­no pa­ze gdje su ču­va­ri pa, pri­mje­ri­ce, dok je­dan ras­pros­ti­re mre­že, dru­gi stra­ža­ri uz ren­dže­ro­ve čam­ce. Mo­tre im i služ­be­ne auto­mo­bi­le. – Zna­li su nas pra­ti­ti još od na­ših ku­ća – do­da­je Hr­vo­je. Sum­nja­li su ren­dže­ri du­go da se na pe­tom ki­lo­me­tru Du­na­va, min­ski sum­nji­vom, kra­de ri­ba pa su se svo­je­dob­no pje­ši­ce za­pu­ti­li kroz gus­tiš i šu­mu. Lu­dom sre­ćom, ka­žu, za­tek­li su krad­ljiv­ce ta­man kad su do­la­zi­li, va­di­li mre­že i ve­li­kim ka­me­nom po­ta­pa­li ča­mac. Ču­va­ri su le­gli u tra­vu i pri­ta­ji­li se, bi­li su sa­mo pe­de­se­tak me­ta­ra da­lje, ni­su se usu­di­li ni šap­ta­ti. Sve je po­če­lo oko 16 sa­ti, a okon­ča­no je su­tra­dan u 21 sat! Le­ža­li su u vo­di vi­še od 24 sa­ta, ni­su se u ži­vo­tu ta­ko smrz­nu­li. Zva­li su po­li­ci­ju, no ona ih ni­je mo­gla na­ći pa je Hr­vo­je tri­put od­la­zio po njih i os­tav­ljao Šan­do­ra sa­mo­ga, stra­hu­ju­ći za ko­le­gin ži­vot. – Ni­smo ima­li ni vo­de ni hra­ne – pri­sje­ća­ju se. Ak­ci­ja je us­pje­la, uhva­će­na je oči­to do­bro or­ga­ni­zi­ra­na eki­pa, no kaz­ne ko­je su na­kon sud­skog pos­tup­ka do­bi­li ni­su ohra­bru­ju­će – iz­no­se od 3000 ku­na do 16 da­na do­bro­tvor­nog ra­da.

Vo­da dik­ti­ra ži­vot

Ren­dže­ri­ma za­kon sve vi­še ve­že ru­ke pa kad za­tek­nu po­či­ni­te­lje na dje­lu, pre­kr­šaj­no ih mo­gu pri­ja­vi­ti po­li­ci­ji, ali im pri­je to­ga mo­ra­ju ut­vr­di­ti iden­ti­tet. Dok je pri­la­zio mre­ža­ma, Šan­dor je jed­nom čak za­čuo i puc­nje­ve. Po­či­ni­telj je na kra­ju po­li­ci­ji tvr­dio da je bi­la ri­ječ o pe­tar­da­ma. O Ko­pač­kom ri­tu bri­ne se se­dam ren­dže­ra. Čla­no­vi su udru­ge Hr­vat­ski ren­džer, ko­ja je os­no­va­na 2010. i bro­ji 84 čla­na. Vo­da dik­ti­ra ži­vot u mo­čva­ri pa ta­ko i po­sao ču­va­ri­ma. Ka­da za ko­ji dan is­pra­te ri­bu na­trag u Du­nav i Dra­vu, pa­zit će na je­len­sku div­ljač, ujed­no i naj­broj­ni­ju. U do­ba ri­ke je­le­ni­ma je po­tre­ban mir. Div­lje svi­nje bit će im u fo­ku­su u lis­to­pa­du i stu­de­no­me jer ima kri­vo­lo­va­ca ko­ji us­tri­je­le div­lju svi­nju pa od me­sa ra­de ko­ba­si­ce. Po­sao u vo­di i me­đu ko­mar­ci­ma je te­žak pa se ren­dže­ri ne­ri­jet­ko i raz­bo­le. Šan­do­ra je la­ni za­ra­zio ko­ma­rac, se­dam je mje­se­ci bo­lo­vao. No, sve to pre­bo­le jer je lju­bav pre­ma pri­ro­di i ri­tu, za­klju­ču­ju, ne­pro­cje­nji­va. Ko­pač­ki rit pros­ti­re se na 24.000 hek­ta­ra, a od to­ga je 7500 hek­ta­ra po­se­ban zo­olo­ški re­zer­vat po ko­je­mu je i kre­ta­nje za­bra­nje­no.

Is­tim li­va­da­ma nad ko­ji­ma tre­nu­tač­no pli­va­ju ri­be, za dva-tri tjed­na ju­rit će je­le­ni

Po­sao u vo­di uzi­ma da­nak. Šan­do­ra je la­ni za­ra­zio ko­ma­rac pa je se­dam mje­se­ci bo­lo­vao

Ko­pač­ki je rit dom i ugro­že­noj čap­lji dan­gu­bi i ri­jet­koj cr­noj ro­di

Lov­ci na ri­bu Lu­pa­ju­ći kri­li­ma kor­mo­ra­ni tje­ra­ju ri­bu u klop­ku (po­sve go­re) i mre­že ri­bo­kra­di­ca ko­je ren­dže­ri na­la­ze sva­ki dan

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.