BAN­DIĆ JE OD­LU­ČIO - ON ĆE STAVITI POVIJESNU TOČKU NA “I”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ka­da te 1945. go­di­ne ni­je mo­gao ob­z­na­ni­ti pro­glas o za­vr­šet­ku II. svjet­skog ra­ta jer ni­je bio ni ro­đen, 2016. go­di­nu za­gre­bač­ki gra­do­na­čel­nik i kan­di­dat za pre­mi­jer­sku fo­te­lju Mi­lan Ban­dić pro­ci­je­nio je kao naj­bo­lju za obja­vu vlas­ti­tog pro­gla­sa s tom vi­ješ­ću. Ona­ko ka­ko sa­mo on to zna – sa­mo­uvje­re­no re­zer­vi­ra­ju­ći za se­be i pros­tor i vri­je­me – Mi­lan Ban­dić od­lu­čio je po­vi­jes­ti staviti točku na “i” pa Hr­va­ti­ca­ma i Hr­va­ti­ma ju­čer ob­z­na­ni­ti ra­dos­nu vi­jest: “Dru­gi svjet­ski rat je za­vr­šen!” I to je za za­gre­bač­kog gra­do­na­čel­ni­ka to. Pro­glas je, na­kon tri mje­se­ca tak­tič­kih pri­pre­ma, ob­z­na­nio u Zagrebu, dan pri­je no što je u Vu­ko­va­ru pot­pi­sao ko­ali­cij­ski spo­ra­zum s Re­for­mis­ti­ma, Stran­kom ra­zvo­ja, HSS-om Stje­pan Ra­dić i Blo­kom umi­rov­lje­ni­ka i dva da­na pri­je ko­nač­nog pred­stav­lja­nja iz­bor­nog pro­gra­ma u Kni­nu. Mo­žda su ta dva gra­da no­ve adre­se za još dvi­je iz­van­red­ne no­vin­ske kon­fe­ren­ci­je “vječ­nog še­fa” Za­gre­ba, jer Ban­dić je svjes­no ili

Pro­glas je obja­vio dan pri­je ne­go­li će u Vu­ko­var i dva da­na pri­je po­sje­ta Kni­nu

ne­s­vjes­no za­bo­ra­vio, ka­da je već od­lu­čio pre­sje­ći po­vi­jest i pod­v­la­či­ti cr­tu na, ka­ko ka­že, 25 go­di­na po­li­tič­kih po­dje­la ko­je ini­ci­ra­ju sve po­li­tič­ke eli­te, od­go­vo­ri­ti na ne­ko­li­ko pi­ta­nja. Me­đu os­ta­lim na ono naj­važ­ni­je – je li ko­nač­nim pro­gla­som koji pot­pi­su­je Dru­gi svjet­ski rat za­vr­šio po­bje­dom ili po­ra­zom? Dok ne do­bi­je­mo taj od­go­vor, Ban­dić mo­li da se ra­dos­na vi­jest iz nje­go­va pro­gla­sa ši­ri svi­ma i svim ras­po­lo­ži­vim ka­na­li­ma, jer sa­mo ta­ko, miš­lje­nja je Ban­dić, mo­že­mo kre­nu­ti na­pri­jed. A “na­pri­jed”, s mjes­ta gra­do­na­čel­ni­ka, na mjes­to pre­mi­je­ra, Ban­dić je kre­nuo još po­čet­kom go­di­ne da os­tva­ri svoj du­go sa­nja­ni san – pa je iz pro­ra­ču­na Gra­da Za­gre­ba od­lu­čio po­mo­ći dru­gim gra­do­vi­ma, op­ći­na­ma pa i dru­gim dr­ža­va­ma za­di­ru­ći u bla­gaj­nu ko­ju pu­ne Za­grep­ča­ni. Ona­ko ka­ko vo­di grad ta­ko će vo­di­ti i dr­ža­vu – obe­ćao je pri­je ne­go­li su se pred­sta­vi­li svi kan­di­da­ti pa za­gre­bač­kim nov­ci­ma pla­ćao na­ba­vu or­gu­lja, ob­no­vu ka­pe­li­ca... Za­pos­len, ni­je se sti­gao upi­ta­ti – tko je on da pod­v­la­či cr­tu na po­vi­jes­ti?

La­na Ko­va­če­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.