I Ma­đa­ri i Če­si va­pe za stra­nom rad­nom sna­gom

Hr­vat­skoj, osim li­ječ­ni­ka, ne­dos­ta­ju i me­tal­ci i gra­đe­vin­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Li­di­ja Ki­se­ljak

Vlada Vik­to­ra Or­ba­na pro­blem ne­dos­tat­ka rad­ne sna­ge rje­ša­va uvo­zom gos­tu­ju­ćih rad­ni­ka, što je već prak­sa u Polj­skoj li­di­ja.ki­se­ljak@ve­cer­nji.net Zbog sve ve­ćeg is­e­lja­va­nja sta­nov­niš­tva, pre­ma pro­cje­na­ma njih oko 40.000 go­diš­nje, Hr­vat­ska se sve vi­še su­oča­va s pro­ble­mom ne­dos­tat­ka rad­ne sna­ge – od onih u ICT-u, zdrav­s­tvu i me­di­ci­ni do me­tal­ske i gra­đe­vin­ske in­dus­tri­je. U is­to vri­je­me na Za­vo­du za za­poš­lja­va­nje ima oko 217 ti­su­ća neza­pos­lenih oso­ba. A ne po­du­zi­ma­ju se ni­kak­ve mjere da se us­kla­di po­nu­da i po­traž­nja rad­ni­ka, uva­ža­va­ju­ći či­nje­ni­cu da će od­lje­va sta­nov­niš­tva bi­ti i da­lje. Ma­đar­sku je od 2008. go­di­ne na­pus­ti­lo 400 ti­su­ća lju­di, a ovih je da­na Or­ba­no­va vlada, ko­ja je ina­če ne­s­klo­na stran­ci­ma, pred­lo­ži­la mje­ru o uvo­zu ‘gos­tu­ju­ćih rad­ni­ka’. Tre­ba­ju ih naj­vi­še u tu­riz­mu i gra­đe­vi­ni.

Slab pad ne­za­pos­le­nos­ti

Polj­ska je to već uve­la, pa ima oko mi­li­jun gos­tu­ju­ćih rad­ni­ka iz Ukra­ji­ne. Ne­dos­ta­tak rad­ne sna­ge u zem­lja­ma sred­nje Eu­ro­pe no­vi­ji je trend, dok se za­pad­na Eu­ro­pa s nji­ma su­oča­va još od 2. svjet­skog ra­ta. Pre­ma pro­cje­na­ma, Eu­ro­pa će u slje­de­ćih 20 go­di­na tre­ba­ti uves­ti 30 mi­li­ju­na rad­ni­ka, od če­ga sa­mo Nje­mač­ka 500 ti­su­ća rad­ni­ka go­diš­nje. I dok se u sred­njoj Eu­ro­pi ne­ke zem­lje bo­re s ne­dos­tat­kom rad­ne sna­ge zbog is­e­lja­va­nja, dru­gi­ma je do­dat­ni pro­blem jak gos­po­dar­ski rast zbog če­ga tra­že rad­ni­ke u svim in­dus­tri­ja­ma. Po­put, pri­mje­ri­ce, u Slo­vač­koj, Polj­skoj, Če­škoj i bal­tič­kim ze­ma­lja­ma. Če­ška tre­ba oko 150 ti­su­ća rad­ni­ka, Polj­ska 72 ti­su­će, a bal­tič­ke zem­lje po de­se­tak ti­su­ća. Slo­vač­ka ima ja­ku auto­in­dus­tri­ju i u tom sek­to­ru tra­ži naj­vi­še za­pos­le­ni­ka. I dok je u Če­škoj sto­pa ne­za­pos­le­nos­ti pa­la na sa­mo 4,1 pos­to u lip­nju, a u Polj­skoj na 6,2 pos­to, kod nas je ta sto­pa 13,2 pos­to. A osim što ne­ma ve­ćeg pa­da ne­za­pos­le­nos­ti, uz is­e­lja­va­nje klju­čan je pro­blem ne­us­kla­đe­nos­ti ponude i po­traž­nje.

Uvoz­ne kvo­te ni­su rje­še­nje

– Du­go­roč­no, pro­blem mo­že­mo ri­je­ši­ti bo­ljom pro­mo­ci­jom za­ni­ma­nja u ško­la­ma i pro­vo­đe­njem obra­zov­nog pro­gra­ma koji ima vi­še smis­la i ve­ze s re­al­nim ži­vo­tom te du­bo­kom re­vi­zi­jom evi­den­ci­je neza­pos­lenih ko­ja, po me­ni, ni­je re­al­na. Krat­ko­roč­no, mo­rat će­mo po­ve­ća­ti pla­će i osi­gu­ra­ti rad­ne uvje­te na ra­zi­nu bli­žu onoj ze­ma­lja ko­je nam ka­dro­ve uzi­ma­ju – ka­že Sa­ša Jur­ko­vić, di­rek­tor tvrt­ke Po­sao.hr. – Dok god pos­to­ji tr­ži­šte ko­je će mo­ći po­nu­di­ti bo­lja pri­ma­nja i bo­lje uvje­te ra­da, a na­še im tr­ži­šte ne nu­di ni­ka­kav dru­gi be­ne­fit ili du­go­roč­nu per­s­pek­ti­vu, rad­na sna­ga će od­la­zi­ti van – za­klju­ču­je Alek­san­dar Ze­mu­nić, član upra­ve tvrt­ke Se­lec­tio. Sta­tis­ti­ke po­ka­zu­ju da je naj­vi­še zah­tje­va za uvoz rad­ne sna­ge u Hr­vat­skoj ve­za­no uz bro­do­grad­nju i sek­tor gra­đe­vi­ne. U svib­nju je kvo­ta od 500 rad­nih do­zvo­la za stra­ne gra­đe­vi­nar­ce raz­grab­lje­na u dva da­na. Sve­ukup­no je ove go­di­ne odo­bre­no 3000 do­zvo­la, no ia­ko je to go­to­vo dvos­tru­ko vi­še ne­go la­ni, struč­nja­ci tvr­de da to ni­je du­go­roč­no rje­še­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.