Za pr­vi vi­kend u ko­lo­vo­zu doš­lo je 463.000 tu­ris­ta, naj­vi­še Ni­je­ma­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Po­da­ci eVi­si­to­ra po­ka­zu­ju da je u pr­vih se­dam mje­se­ci u Hr­vat­sku doš­lo 8,8 mi­li­ju­na tu­ris­ta koji su os­tva­ri­li vi­še od 45 mi­li­ju­na no­će­nja U Hr­vat­sku su pro­tek­log vi­ken­da, od 5. do 7. ko­lo­vo­za, doš­le 463,2 ti­su­će tu­ris­ta, koji su os­tva­ri­li ne­što ma­lo vi­še od 2,9 mi­li­ju­na no­će­nja, a 93 pos­to do­la­za­ka i vi­še od 82 pos­to no­će­nja od­no­si se na stra­ne tu­ris­te, po­da­ci su iz sus­ta­va eVi­si­tor, doz­na­je se iz Glav­nog ure­da Hr­vat­ske tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce (HTZ). Ti po­da­ci po­ka­zu­ju i da je pro­tek­log vi­ken­da naj­vi­še tu­ris­ta doš­lo iz Nje­mač­ke, 87,3 ti­su­će, oni su os­tva­ri­li i naj­vi­še no­će­nja, 573,6 ti­su­ća, a s oko sto ti­su­ća no­će­nja ma­nje sli­je­de slo­ven­ski tu­ris­ti, po­tom Ta­li­ja­ni, Po­lja­ci, Aus­tri­jan­ci, Ni­zo­zem­ci, Če­si, Ma­đa­ri, Slo­va­ci i Fran­cu­zi. Me­đu ja­dran­skim žu­pa­ni­ja­ma naj­vi­še no­će­nja bi­lo je u Is­tri, po­tom na Kvar­ne­ru i u Split­sko-dal­ma­tin­skoj žu­pa­ni­ji, a naj­vi­še no­će­nja pro­tek­log vi­ken­da, go­to­vo 1,1 mi­li­jun, os­tva­re­no je u objek­ti­ma u do­ma­ćins­tvi­ma. Kam­po­vi su na dru­gom mjes­tu s vi­še od 598.000 no­će­nja, a ho­te­li tre­ći s go­to­vo 434 ti­su­će no­će­nja, dok se na ne­ko­mer­ci­jal­ni smje­štaj od­no­si ne­što ma­lo vi­še od 212,7 ti­su­ća no­će­nja. Top odre­di­šte pro­tek­log vi­ken­da bio je Ro­vinj koji je je­di­ni pre­šao broj od 100 ti­su­ća no­će­nja, a naj­bli­že su mu s 88,7 ti­su­ća no­će­nja Me­du­lin i Po­reč s 86 ti­su­ća no­će­nja. U top de­set odre­di­šta u pr­vim da­ni­ma ko­lo­vo­za još su Umag, Ma­li Lo­šinj, Crik­ve­ni­ca, No­va­lja, Fun­ta­na, Du­brov­nik i Pu­la. Po­da­ci eVi­si­to­ra po­ka­zu­ju da je u pr­vih se­dam mje­se­ci ove go­di­ne u Hr­vat­sku doš­lo 8,8 mi­li­ju­na tu­ris­ta koji su os­tva­ri­li vi­še od 45 mi­li­ju­na no­će­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.