Vu­čić: U no­voj sr­bi­jan­skoj vla­di i jed­na ho­mo­sek­su­al­ka

Ana Br­na­bić, ko­ja će bi­ti mi­nis­tri­ca dr­ža­ve upra­ve i lo­kal­ne sa­mo­upra­ve, pri­pad­ni­ca je gay po­pu­la­ci­je, ka­zao je pre­mi­jer Vu­čić

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Bra­ni­mir Bra­da­rić bra­ni­mir.bra­da­ric@ve­cer­nji.net VU­KO­VAR

Vlada Srbija imat će i jed­nu mi­nis­tri­cu ko­ja se jav­no iz­jaš­nja­va kao oso­ba ho­mo­sek­su­al­ne ori­jen­ta­ci­je, re­kao je ju­čer u par­la­men­tu pre­mi­jer Alek­san­dar Vu­čić. – Ana Br­na­bić, ko­ja će bi­ti mi­nis­tri­ca dr­žav­ne upra­ve i lo­kal­ne sa­mo­upra­ve, pri­pad­ni­ca je gay po­pu­la­ci­je. Ona to ne kri­je i s po­no­som go­vo­ri. Ona je to­li­ko fi­na i ljup­ka, rek­la mi je: “Pred­sjed­ni­če, ako vam to sme­ta, jer si­gur­na sam da će se o to­me sa­da go­vo­ri­ti...” A ja sam od­go­vo­rio: “Ne, me­ne za­ni­ma sa­mo tvoj re­zul­tat, a znam ko­li­ko si struč­na i vri­jed­na” – re­kao je Vu­čić. Do­dao je i ka­ko je sre­tan što može ra­di­ti s ne­kim kao što je Br­na­bić, u či­joj pos­lov­noj bi­ogra­fi­ji ne­ma mr­lja. – Ako mi mo­že­te ka­za­ti ne­što loše o nje­zi­noj pos­lov­noj bi­ogra­fi­ji, re­ci­te. Me­ne sa­mo in­te­re­si­ra što će bi­ti nje­zin re­zul­tat u te­škom pos­lu koji je pred njom. Že­na ima iz­van­red­nu ener­gi­ju i ve­oma se ra­du­jem što ću ra­di­ti s njom – is­tak­nuo je Vu­čić. Iz­bo­rom mi­nis­tri­ce pri­pad­ni­ce LGBT za­jed­ni­ce za­do­volj­ni su i u GSA Ali­jan­si (Gay – Stra­ig­ht Al­li­an­ce) koji su poz­dra­vi­li ovak­vu od­lu­ku Vu­či­ća. – Osim što po­sje­du­je ve­li­ku struč­nost, ona će bi­ti pr­va mi­nis­tri­ca u Sr­bi­ji ko­ja ne kri­je svo­ju dru­ga­či­ju sek­su­al­nu ori­jen­ta­ci­ju. GSA sma­tra ovo po­vi­jes­nim tre­nut­kom u Sr­bi­ji i go­le­mim ko­ra­kom u iz­grad­nji druš­tva jed­na­kih šan­si ko­je pre­poz­na­je i vred­nu­je kva­li­te­tu i struč­nost lju­di na vi­so­kim po­lo­ža­ji­ma bez ob­zi­ra na nji­ho­vu sek­su­al­nu ori­jen­ta­ci­ju, rod­ni iden­ti­tet ili bi­lo ko­je dru­go osob­no svoj­stvo. Iz­bor Ane Br­na­bić za mi­nis­tri­cu ne­sum­nji­vo će do­pri­ni­je­ti, me­đu os­ta­lim, rav­no­prav­nos­ti i ve­ćem pri­hva­ća­nju i ra­zu­mi­je­va­nju LGBT za­jed­ni­ce – na­vo­de iz GSA. Pri­pad­ni­ci LGBT za­jed­ni­ce u Sr­bi­ji pod­sje­ća­ju na svoj te­žak po­lo­žaj i ne­ko­li­ko ot­ka­za­nih Pa­ra­da po­no­sa u Be­ogra­du.

Ana Br­na­bić Ona je to­li­ko fi­na i ljup­ka i s po­no­som go­vo­ri da je lez­bij­ka, ka­zao je Vu­čić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.