Aka­de­mik An­đel­ko Klo­bu­čar pre­mi­nuo u 86. go­di­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

Ve­li­ki hr­vat­ski glaz­be­nik, or­gu­ljaš i skla­da­telj, pro­fe­ssor eme­ri­tus i aka­de­mik An­đel­ko Klo­bu­čar, pre­mi­nuo je u 86. go­di­ni 7. ko­lo­vo­za 2016., na­ve­čer, u Zagrebu. Hr­vat­sku glaz­bu za or­gu­lje, osim s vlas­ti­tih 70-ak dje­la, obo­ga­tio je i po­ti­ca­njem mno­gih svo­jih ko­le­ga da za or­gu­lje pi­šu dje­la ko­ja je rev­no iz­vo­dio i pred­stav­ljao na kon­cer­ti­ma u do­mo­vi­ni i ino­zem­s­tvu. Po­djed­na­ko ve­lik i va­žan opus Klo­bu­čar je na­pi­sao i za raz­na dru­ga glaz­ba­la, ko­mor­ne sas­ta­ve i or­kes­tar. Nje­gov je trag iz­nim­no du­bok i sna­žan i na po­dru­čju pri­mi­je­nje­ne glaz­be za te­le­vi­zi­ju i film, od ani­mi­ra­nih, krat­kih, do­ku­men­tar­nih fil­mo­va i se­ri­ja do igra­nih fil­mo­va me­đu ko­ji­ma su Vr­do­lja­ko­vi “Kad ču­ješ zvo­na” i “U go­ri ras­te ze­len bor”, Ba­ba­ji­na “Bre­za” i “Iz­gub­lje­ni za­vi­čaj” te “Taj­na Ni­ko­le Tes­le” Kr­ste Pa­pi­ća. Kao du­go­go­diš­nji glav­ni or­gu­ljaš za­gre­bač­ke ka­te­dra­le, pre­da­vač na Ins­ti­tu­tu za cr­k­ve­nu glaz­bu, ko­la­uda­tor go­to­vo svih hr­vat­skih ob­nov­lje­nih i no­vo­iz­gra­đe­nih or­gu­lja u pro­tek­lih po­la sto­lje­ća te skla­da­telj, An­đel­ko Klo­bu­čar dao je ne­iz­mjer­no ve­lik do­pri­nos obo­ga­ći­va­nju hr­vat­ske li­tur­gij­ske i sa­kral­ne glaz­be, a po­tak­nut prak­som cr­k­ve­nog or­gu­lja­ša, ra­zvio je do naj­vi­še ra­zi­ne i umi­je­će im­pro­vi­za­ci­je. Pri­je mje­sec da­na objav­ljen je pr­vi sve­zak Klo­bu­ča­ro­vih sklad­bi za or­gu­lje. Nas­ta­vak tog pro­jek­ta bit će naj­bo­lje mo­gu­će priz­na­nje ve­li­kom glaz­be­ni­ku i čo­vje­ku.

An­đe­lo­ko Klo­bu­čar kao or­gu­ljaš i skla­da­telj bio je ci­je­njen na do­ma­ćoj i ino­zem­noj sce­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.