Za tri go­di­ne auti će sa­mi vo­zi­ti i u grad­skoj gu­žvi

Svi ve­li­ki pro­izvo­đa­či auto­mo­bi­la ra­zvi­ja­ju sus­ta­ve auto­nom­ne vož­nje ko­ja je za­sad u odre­đe­noj mje­ri mo­gu­ća sa­mo na auto­ces­ti, ali u Eu­ro­pi ni­je le­gal­na pa ugra­đe­ni sus­ta­vi tra­že su­dje­lo­va­nje vo­za­ča

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Mla­den Mil­čić ZA­GREB

Tes­lin auto­pi­lot iz­a­zvao je pro­met­nu ne­sre­ću u ko­joj je stra­dao vo­zač dok je gle­dao film Pi­ta­nje od­go­vor­nos­ti za su­dar je ključ­no, a Vol­vo nu­di pla­ća­nje tro­ško­va ako je auto­pi­lot kriv

U no­voj Ki­ji Ni­ro is­pro­ba­li smo po­lu­auto­nom­nu vož­nju auto­ces­tom, ko­ja je pri­lič­no ugod­na i le­žer­na, ali od vo­za­ča se tra­ži stal­na bud­nost

Vo­zi­li smo se pri­je mje­sec da­na na pre­mi­jer­nim svjet­skim vož­nja­ma no­vog Ki­ji­nog hi­brid­nog mo­de­la Ni­ro od zrač­ne lu­ke El Prat u Bar­ce­lo­ni do pred­gra­đa Ba­da­lo­ne, pa u br­da pre­ma sve­ti­štu Mont­ser­rat. Ni­šta neo­bič­no, osim što smo ve­ći­nu te tes­t­ne ru­te odvo­zi­li bez po­mo­ći ru­ku i no­gu. Uz po­moć ra­dar­skog tem­po­ma­ta koji odr­ža­va raz­mak iz­me­đu vo­zi­la is­pred, sus­ta­va odr­ža­va­nja u voz­noj tra­ci koji sam po­mi­če uprav­ljač i sus­ta­va auto­nom­nog ko­če­nja u nu­ždi, go­to­vo či­ta­vu smo 100 km du­gu ru­tu vo­zi­li uz po­moć ra­ču­na­la koji je po­mo­ću ra­da­ra, sen­zo­ra i GPS sus­ta­va uprav­ljao umjes­to nas. I to vr­lo ugod­no i si­gur­no, ali, da­ka­ko za sa­da još sa­mo na auto­ces­ti jer su­ss­tav još ni­je pri­la­go­đen za zah­tjev­ni­ji grad­ski pro­met.

Auto­pi­lot ga odve­zao u bol­ni­cu

Ni­je to bi­la auto­nom­na vož­nja, uos­ta­lom, ona na europ­skim ces­ta­ma još ni­je ni do­zvo­lje­na, ali sva­ka­ko je to ko­rak pre­ma vož­nji u ko­joj umjes­to vo­za­ča uprav­lja stroj. Pro­ce­du­ra je jed­nos­tav­na, uklju­či­te tem­po­mat na oda­bra­nu br­zi­nu i sus­tav os­ta­ja­nja u tra­ci pa auto sam odr­ža­va br­zi­nu pri­la­go­đa­va­ju­ći se vo­zi­lu is­pred. Kad on sma­nji br­zi­nu – ot­pu­šta gas ili ko­či, kad on po­ve­ća br­zi­nu – ubr­za­va uz ko­rek­ci­je uprav­lja­ča ka­ko bi se za­dr­žao u tra­ci, pa čak i na za­vo­ji­tom di­je­lu ces­te. Ipak, na­kon odre­đe­nog bro­ja ko­rek­ci­ja uprav­lja­ča sus­tav tra­ži da vo­zač do­tak­ne uprav­ljač, u pro­tiv­nom se na­kon zvuč­nog sig­na­la sus­tav is­klju­ču­je. Raz­log je upra­vo u to­me što vož­nja bez vo­za­ča ni­je do­zvo­lje­na, a ka­ko će se re­gu­li­ra­ti kriv­nja u slu­ča­ju pro­met­ne ne­sre­će u auto­nom­noj vož­nji pra­vo je pi­ta­nje na ko­je još eu­rop­ski za­ko­no­dav­ci ne­ma­ju od­go­vor. To ni­su re­gu­li­ra­li ni Ame­ri­kan­ci, a već se do­go­dio pr­vi smrt­ni slu­čaj u no­vom elek­trič­nom Tes­la S mo­de­lu s ugra­đe­nim auto­pi­lo- tom. Tes­la mo­žda ima naj­na­pred­ni­ju teh­no­lo­gi­ju za auto­nom­nu vož­nju, ali nji­hov tre­nut­ni mo­del ne­ma mo­guč­nost pot­pu­ne auto­nom­ne vož­nje. Do­kaz to­me je i svi­banj­ska po­gi­bi­ja vo­za­ča koji je ti­je­kom vož­nje auto­ces­tom po­gi­nuo u su­da­ru s ka­mi­onom gle­da­ju­ći film o Har­ryju Pot­te­ru, jer auto­pi­lot ni­je re­gis­tri­rao skre­ta­nje ka­mi­ona s pri­ko­li­com u nje­gov pro­met­ni trak. Ali, da auto­pi­lot može bi­ti spa­so­no­san ka­zu­je i do­ga­đaj od­vjet­ni­ka iz ame­rič­kog Sprin­g­fi­ela koji je uz po­moć auto­pi­lo­ta sti­gao u bol­ni­cu na­kon što mu je u vož­nji poz­li­lo.

3000 km bez vo­za­ča

Mer­ce­des je u no­voj E-kla­si pred­sta­vio sus­tav In­tel­li­gent dri­ve s funk­ci­ja­ma ko­je uklju­ču­ju i auto­nom­ne ak­ci­je vo­zi­la, a pro­to­tip Ci­tro­ena i Pe­uge­ota odvo­zio je vi­še od 3000 km u re­al­nom pro­me­tu pot­pu­no sa­mos­tal­no i plan Fran­cu­za je da do 2020. uve­du u se­rij­ske aute auto­nom­ne zna­čaj­ke. Vol­vo je još 2014. pred­sta­vio svoj pr­vi pro­to­tip s teh­no­lo­gi­jom sa­mos­tal­ne vož­nje, kao jed­no od glav­nih oru­đa za nji­ho­vo obe­ča­nje da će od 2020. pro­izvo­di­ti aute u ko­ji­ma ni­jed­na oso­ba ne­će po­gi­nu­ti. Vol­vo će nu­di­ti i na­dok­na­du šte­te svim vlas­ni­ci­ma či­je auto­mo­bi­le ošte­ti auto­nom­ni sus­tav vož­nje. Ni­ssan već idu­će go­di­ne u svo­je aute i u Eu­ro­pi uvo­di sus­tav ProPi­lot pred­stav­ljen u auto­mo­bi­lu Se­re­na, koji do­no­si auto­mat­sku kom­bi­na­ci­ju uprav­lja­nja, ubr­za­va­nja i ko­če­nja, što će vo­za­či­ma olak­ša­ti vož­nju u gus­tom pro­me­tu i du­ga pu­to­va­nja auto­ces­tom u jed­nom pro­met­nom tra­ku. Teh­no­lo­gi­ja za auto­nom­nu vož­nju u vi­še pro­met­nih tra­ka omo­gu­ćit će auto­mat­sko pres­tro­ja­va­nje vo­zi­la, uvo­đe­nje je pla­ni­ra­no za 2018., dok je sus­tav za auto­nom­nu vož­nju u grad­skom okru­že­nju i u kri­ža­nji­ma pla­ni­ra­no za 2020. go­di­nu. Ta teh­no­lo­gi­ja bit će dos­tup­na i u os­ta­lim auti­ma Ali­jan­se Re­na­ult-Ni­ssan.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.