Ško­da je i da­lje kra­lji­ca pros­to­ra, Da­cia nu­di naj­vi­še za ulo­žen no­vac

Pro­vje­ri­li smo ko­li­ko prt­lja­ge sta­ne u pred­stav­ni­ke naj­po­pu­lar­ni­jih kla­sa auto­mo­bi­la

Vecernji list - Hrvatska - - Auto -

Ka­ra­va­ni su naj­po­god­ni­ji za obi­te­lji s mno­go prt­lja­ge, a ve­li­ki jed­no­vo­lu­me­ni pros­tra­ni su sa­mo ako se ne ko­ris­ti tre­ći red sje­da­la Kad se pu­tu­je na go­diš­nji od­mor, po­go­to­vo s dje­com, prt­ljaž­nik ni­kad ni­je do­volj­no ve­lik za sve stva­ri ko­je tre­ba po­ni­je­ti na lje­to­va­nje. Zbog to­ga je ve­li­či­na prt­ljaž­ni­ka jed­na od naj­bit­ni­jih stav­ki ko­je pri kup­nji auto­mo­bi­la gle­da­ju obi­telj­ski kup­ci. Za ve­će obi­te­lji sto­ga su neo­p­hod­ni ka­ra­va­ni i jed­no­vo­lu­me­ni, koji pru­ža­ju ve­ću pros­tra­nost u ka­bi­ni i prt­ljaž­ni­ku.

Jef­ti­ni Lo­gan MCV i Lod­gy

Da­ka­ko, al­ter­na­ti­va je uvi­jek manji auto­mo­bil i jed­nom ili dva­put go­diš­nje, kad se ide na lje­to­va­nje ili ski­ja­nje, mon­ta­ža krov­ne ku­ti- je. Na­rav­no, to je do­bra tak­ti­ka za sve one koji ima­ju jed­no ili dvo­je dje­ce, ia­ko i oni sve vi­še uvi­đa­ju prak­tič­nost ko­ju do­no­si pros­tran auto­mo­bil, dok obi­te­lji s tro­je i vi­še dje­ce ne­ma­ju iz­bo­ra. Ka­ra­va­ni su zbog to­ga vr­lo do­bar iz­bor za obi­telj­ske kup­ce pa ne ču­di da su u za­pad­noj Eu­ro­pi ka­ra­van­ske ver­zi­je čes­to po­pu­lar­ni­je od li­mu­zin­skih. U Hr­vat­skoj to ni­je slu­čaj, mi još uvi­jek vi­še vo­li­mo li­mu­zi­ne i hac­h­bac­ko­ve. Ka­ra­va­ni već ima­ju vr­lo ve­li­ke prt­ljaž­ni­ke i u B seg­men­tu, a ma­lo pro­izvo­đa­ča ih uop­će nu­di ka­ra­va­ne u toj kla­si. Pri­mje­ri­ce, Com­bi ver­zi­ja Ško­de Fa­bi­je u svoj prt­ljaž­nik pri­ma čak 530 li­ta­ra, što je vi­še od ne­kih pred­stav­ni­ka D seg­men­ta. Re­na­ult Clio Gran­d­to­ur pri­ma od­lič­nih 443 li­ta­ra, dok Hyun­dai i20 u kla­sič­noj ne­ka­ra­van­skoj iz­ved­bi nu­di 326 li­ta­ra. Hon­da Ci­vic sa svo­jih 477 li­ta­ra prt­ljaž­ni­ka naj­pros­tra­ni­ji je kom­pakt u kla­sič­noj hat­c­h­back iz­ved­bi, a nje­go­va ka­ra­van­ska ver­zi­ja Ci­vic To­urer ko­ja u prt­ljaž­nik pri­ma 624 li­ta­ra je naj­bo­lja kod ka­ra­van­skih kom­pa­ka­ta. Hon­da je nad­ma­ši­la čak i Ško­du Oc­ta­vi­ju, ko­ja je du­go­go­diš­nja pre­dvod­ni­ca ove kla­se i si­no­nim za pros­tra­nost. Oc­ta­via u Com­bi iz­ved­bi nu­di 610 li­ta­ra, baš kao i Pe­uge­ot 308 SW, dok je VW Golf Va­ri­ant sa­mo 5 l sla­bi­ji. A u tu ka­te­go­ri­ju spa­da i Da­cia Lo­gan MCV, ru­munj­ski ka­ra­van koji je ap­so­lut­ni po­bjed­nik pre­ma po­nu­di pros­to­ra s ob­zi­rom na ci­je- nu. Nje­go­va os­nov­na iz­ved­ba sto­ji 65.200 ku­na, a nu­di 573 li­ta­ra u prt­ljaž­ni­ku.

Su­perb bo­lji i od Pa­ssa­ta

I kod jed­no­vo­lu­men­skih sed­me­ro­sje­da se Da­cia pokazuje kao de­be­lo naj­jef­ti­ni­ja op­ci­ja bu­du­ći da Lod­gy sto­ji od 94.058 ku­na, a pr­vi kon­ku­rent Opel Za­fi­ra 171.329 ku­na. U tom seg­men­tu naj­vi­še pros­to­ra nu­di Ford S-Max sa 285 l sa svih 7 sje­da­la u funk­ci­ji, od­nos­no 965 l sa 5 sje­da­la. Na va­lu ve­li­ke po­pu­lar­nos­ti SUV/ cro­sso­ver vo­zi­la no­vi je Es­pa­ce mje­ša­vi­na cro­sso­ve­ra i jed­no­vo­lu­me­na, koji je sma­njio pros­tra­nost ali Es­pa­ceu do­nio atrak­tiv­nost. Kod po­pu­lar­nih kom­pak­t­nih SUV-ova na­pros­tra­ni­ji je no­vi VW Ti­gu­an, koji ima uz­duž­no po­mič­nu straž­nju klu­pu i mak­si­mal­no može pri­mi­ti čak 610 li­ta­ra prt­lja­ge. U D seg­men­tu opet je naj­bo­lja Ško­da, či­ja ka­ra­van­ska iz­ved­ba Su­perb Com­bi pri­ma čak 660 l, sa­mo 10 li­ta­ra vi­še od brat­skog ka­ra­van­skog VW Pa­ssa­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.