Ro­ko Le­ni Ukić: Ne smi­je­mo bi­ti ču­do sa­mo za dva da­na

Skok u igri vr­lo je čes­to sli­ka že­lje ne­ke mom­ča­di, a Hr­vat­ska je nad­ska­ka­la Špa­njol­sku (41-30)

Vecernji list - Hrvatska - - Auto - Dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net

Na­kon na­pa­dač­ki lo­šeg da­na, pro­ma­še­ne tri­ce i slo­bod­nih ba­ca­nja pri kra­ju utak­mi­ce, osje­tio sam da ne­što mo­ram na­pra­vi­ti – re­kao je Ša­rić Dra­žen Braj­dić Dru­gi put u po­s­ljed­njih de­vet go­di­na Hr­vat­ska je po­bi­je­di­la moć­nu Špa­njol­sku (72:70), ali ovaj put na olim­pij­skoj sce­ni. De­vet go­di­na na­kon što je Mar­ko To­mas u Se­vil­li 2007., na Eu­ro­ba­ske­tu, tri­com za­pa­prio ak­tu­al­nim svjet­skim pr­va­ci­ma. I ovaj put, u pr­vom ko­lu olim­pij­skog tur­ni­ra u Ri­ju, Hr­vat­ska je bi­la aut­saj­der pro­tiv mom­ča­di ko­ja ima se­dam ak­tu­al­nih i tri biv­ša NBA igra­ča. Za­to su mno­gi oče­ki­va­li fu­ri­ji­nu pro­me­na­du, no ne­su­đe­ni spa­ring-part­ne­ri to­me su se us­pro­ti­vi­li, a po­se­bi­ce na­pa­dač­ki moć­ni Bog­da­no­vić (23 ko­ša), kao sti­je­na čvrst cen­tar Pla­ni­nić (11 ko­še­va, 6 sko­ko­va), lu­cid­ni Si­mon (10 ko­še­va, 4 asis­ten­ci­je) i sves­tra­ni Ša­rić koji je s is­te­kom vre­me­na blo­ki­rao ve­li­kog Pa­ua Ga­so­la za po­bje­du (72:70).

Ša­rić se na kra­ju iz­vu­kao

A Ša­ri­će­va blo­ka­da tu je noć obiš­la svijet i za­blo­ki­ra­la druš­tve­ne mre­že. – Ni­je da baš čes­to blo­ki­ram pa mi je ovo naj­dra­ža blo­ka­da u ka­ri­je­ri. Na­kon na­pa­dač­ki skrom­ne pred­sta­ve, na­kon pro­ma­še­ne tri­ce i ba­ca­nja u sa­moj za­vr­š­ni­ci, osje­ćao sam da ne­što mo­ram uči­ni­ti za mom­čad. Mno­gim nje­go­vim su­igra­či­ma to je naj­dra­ža po­bje­da u ka­ri­je­ri, pa ta­ko i Lu­ki Ba­bi­ću (7 sko­ko­va). – Raz­go­va­ra­li smo dos­ta iz­me­đu se­be o to­me da Špa­njol­ci ni­su iz­van­ze­malj­ci i da s ovak­vim mu­di­ma mo­že­mo pro­tiv sva­ko­ga. Igra­či s ka­rak­te­rom sva­ka­ko su i ka­pe­tan Ro­ko Ukić koji je po­kre­nuo pre­okret sa 36:50, ali i Bo­jan Bog­da­no­vić koji je za­bio niz vr­lo te­ških i vr­lo važ­nih ko­še­va. – Ski­nu­li smo skalp eki­pi ko­ja u po­s­ljed­njih 10 go­di­na vlada eu­rop­skom i svjet­skom ko­šar­kom. Igra je ta­ko pos­tav­lje­na da ja tro­šim naj­vi­še lop­tu i da mo­gu uze­ti po­ko­ji te­žak, div­lji šut, no ni­je to

I da­lje je za nas bo­lje da nam go­vo­re da smo naj­go­ri, da se ne umis­li­mo – ka­že Ukić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.