Dru­gi naj­us­pješ­ni­ji bri­tan­ski olim­pi­jac svih vre­me­na je - Hr­vat!

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Kar­lo Le­din­ski kar­lo.le­din­ski@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Tri­put je Pa­ulo bio olim­pij­ski pr­vak s va­ter­po­lis­ti­ma Ve­li­ke Bri­ta­ni­je (1908., 1912. i 1920.), a zla­to je uzeo i kao član šta­fe­te 4x200 m 1908. go­di­ne Zna­te li koji je Hr­vat osvo­jio če­ti­ri zlat­ne olim­pij­ske me­da­lje, tri u va­ter­po­lu te jed­nu u pli­va­nju, u šta­fe­ti 4x200 me­ta­ra? Ma­lo će tko to zna­ti, no nje­go­vo ime je Pa­ulo Rad­mi­lo­vić. Olim­pij­ska zla­ta osva­jao je u raz­dob­lju od 1908. do 1920. go­di­ne, i to pod zas­ta­vom Ve­li­ke Bri­ta­ni­je. Otac mu je bio Du­brov­ča­nin koji se do­se­lio u Car­diff, gdje je Pa­ulo i ro­đen, a maj­ka mu je bi­la Ir­ki­nja.

Olim­pi­jac bio do 1902.

Pa­ulo Rad­mi­lo­vić ro­đen je 1886., a svo­ju olim­pij­sku ka­ri­je­ru za­po­čeo je na Olim­pij­skim me­đu­igra­ma 1906. go­di­ne. Pr­vo zla­to osvo­jio je na Ljet­nim igra­ma 1908. go­di­ne, kao igrač va­ter­pol­ske re­pre­zen­ta­ci­je Uje­di­nje­no­ga Kra­ljev­s­tva. U fi­na­lu je Bri­ta­ni­ja po­bi­je­di­la Bel­gi­ju s 9:2, a Rad­mi­lo­vić je pos­ti­gao dva po­got­ka. Dva da­na pos­li­je za­vr­š­ne utak­mi­ce u va­ter­po­lu, na­tje­cao se kao je­dan od pli­va­ča u šta­fe­ti – 4x200 m, a usko­čio je u ba­zen za­to što se je­dan od bri­tan­skih olim­pi­ja­ca raz­bo­lio. I osvo­jio zla­to! Svo­ju tre­ću zlat­nu olim­pij­sku me­da­lju Rad­mi­lo­vić je osvo­jio s va­ter­po­lis­ti­ma Uje­di­nje­nog Kra­ljev­s­tva 1912. u Stoc­k­hol­mu. Bri­tan­ci su u fi­na­lu po­bi­je­di­li Aus­tri­jan­ce s re­zul­ta­tom 8:0. Rad­mi­lo­vi­će­va če­t­vr­ta zlat­na me­da­lja doš­la je tek pos­li­je osam go­di­na. Uz­rok je bio Pr­vi svjet­ski rat i ot­ka­zi­va­nje Olim­pij­skih iga­ra ko­je su se tre­ba­le odr­ža­ti 1916. go­di­ne u Ber­li­nu. U An­twer­pe­nu 1920. va­ter­pol­ska re­pre­zen­ta­ci­ja Ve­li­ke Bri­ta­ni­je su­pe­ri­or­no je sti­gla do fi­na­la, gdje je če­kao do­ma­ćin – Bel­gi­ja. Do po­s­ljed­nje mi­nu­te re­zul­tat je bio 2:2, a utak­mi­cu je od­lu­čio baš Rad­mi­lo­vić, koji je za­bio za ko­nač­nih 3:2. Rad­mi­lo­vić se na­tje­cao na još dvo­jim Olim­pij­skim igra­ma (1924. i 1928. go­di­ne), ali ni­je us- pio po­pe­ti se na po­bjed­nič­ki po­dij. Olim­pij­sku ka­ri­je­ru za­vr­šio je ka­da je imao 42 go­di­ne. Rad­mi­lo­vi­ćev re­kord od če­ti­ri osvo­je­ne zlat­ne olim­pij­ske me­da­lje bio je u Uje­di­nje­no­mu Kra­ljev­s­tvu neo­bo­ren sve do po­ja­ve le­gen­dar­nog ves­la­ča Ste­ve­na Ge­of­freya Red­gra­vea, koji je u Syd­neyu 2000. go­di­ne osvo­jio svo­je pe­to zla­to.

Za­ma­lo se uto­pio u La Man­c­heu

Ko­li­ko pli­vač­ki, od­nos­no va­ter­pol­ski svijet ci­je­ni Rad­mi­lo­vi­ća, do­ka­zu­je po­da­tak da je 1967. go­di­ne prim­ljen u Ku­ću slav­nih pli­vač­kih spor­to­va, i to kao dru­gi va­ter­po­list u po­vi­jes­ti. Ka­da je 1967. go­di­ne prim­ljen u Ku­ću slav­nih, Rad­mi­lo­vić je re­kao: – Počeo sam pli­va­ti s pet go­di­na, a već sa 12 po­ku­šao sam pre­pli­va­ti La Man­c­he. Va­lo­vi su bi­li ve­li­ki, pa sam se go­to­vo uto­pio. Ti­gar u vo­di, ka­ko su zva­li Rad­mi­lo­vi­ća, bio je is­to­dob­no pli­vač­ki pr­vak Wa­le­sa u sprin­ter­skoj di­oni­ci na 100 me­ta­ra te u ma­ra­to­nu od osam ki­lo­me­ta­ra. Ci­je­lu pri­ču či­taj­te u MAX-u.

Rad­mi­lo­vić je bio to­li­ko sves­tran pli­vač da je is­to­dob­no bio pr­vak Wa­le­sa na 100 me­ta­ra te u ma­ra­to­nu od osam ki­lo­me­ta­ra

Pi­šu: Dra­žen Braj­dić i Damir Mr­vec

Sli­ka: Igor Kralj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.