Loše po­če­lo za Sr­bi­ju: Đo­ko­vić u su­za­ma iz Ri­ja

Ovo je je­dan od naj­te­žih po­ra­za u mom ži­vo­tu. Bo­li užas­no. Bo­li jer su se mno­gi lju­di os­la­nja­li na me­ne, is­tak­nuo je Đo­ko­vić

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - An­ton Filić an­ton.fi­lic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Mi ne priz­na­je­mo Ko­so­vo kao sa­mos­tal­nu dr­ža­vu. Za nas, a i za me­ne to je iz­miš­lje­na dr­ža­va. Ta­ko da ra­zu­mi­jem mi­nis­tra, ka­zao je Tro­ic­ki Gu­bio je No­vak Đo­ko­vić i pri­je, ia­ko po­s­ljed­njih go­di­na sve rje­đe, ali ta­ko ga ža­los­no­ga i sa su­za­ma u oči­ma ni­ka­da ni­smo vi­dje­li. Pr­vi te­ni­sač da­naš­nji­ce ispao je već na star­tu olim­pij­skog tur­ni­ra te­ni­sa­ča u Ri­ju. Na­kon dva i pol sa­ta ve­li­ke bor­be po­ra­žen je od Ar­gen­tin­ca Ju­ana Mar­ti­na del Po­tra (27), da­nas 141., ali ne­ka­da če­t­vr­tog te­ni­sa­ča svi­je­ta, u dva tie-bre­aka, sa 6:7 (4), 6:7 (2).

Del­po ko­ban za Đo­ko­vi­ća

– Ovo je je­dan od naj­te­žih po­ra­za u mom ži­vo­tu. Ra­ne su još uvi­jek svje­že. Bo­li užas­no. Bo­li jer su se mno­gi lju­di os­la­nja­li na me­ne. Is­pri­ča­vam se što sam ih iz­ne­vje­rio. Ja­ko sam tu­žan i ra­zo­ča­ran – ka­zao je Đo­ko­vić. Ta­ko se Del Po­tro po­ka­zao kob­nim za No­va­ko­ve olim­pij­ske am­bi­ci­je već na dru­gim Igra­ma. U Lon­do­nu 2012. Ar­gen­ti­nac je u dvo­bo­ju za bron­cu po­bi­je­dio Sr­bi­na sa 7:5, 6:4. Sad se si­tu­aci­ja po­no­vi­la. – Del­po je bio bo­lji igrač i zas­lu­že­no je po­bi­je­dio. U pre­sud­nim tre­nu­ci­ma igrao je iz­nim­no kva­li­tet­no i mo­gu mu na to­me sa­mo čes­ti­ta­ti. Kad sam već mo­rao iz­gu­bi­ti, lak­še mi je kad znam da me po­bi­je­dio do­bar pri­ja­telj koji se du­go mu­čio s oz­lje­da­ma – na­po­me­nuo je Đo­ko­vić koji ta­ko, što se olim­pij­skih us­pje­ha ti­če, os­ta­je na bron­ci iz Pe­kin­ga 2008. go­di­ne. Oči­to je da olim­pij­ski tur­ni­ri stav­lja­ju na Đo­ko­vi­će­va le­đa pu­no ve­ći pri­ti­sak ne­go što ga do­no­se Grand Slam tur­ni­ri. I, eto, No­vak ni ovaj put ni­je iz­dr­žao. No re­zul­tat koji je šo­ki­rao Đo­ko­vi­ća i nje­go­ve na­vi­ja­če ipak i ni­je to­li­ko iz­ne­na­đe­nje. Osim taj put u Lon­do­nu, Del Po­tro je Đo­ko­vi­ća po­bje­đi­vao još dva puta: u Da­vi­so­vu ku­pu 2011. i u In­di­an Wel­l­su 2013. go­di­ne. Ar­gen­ti­nac je i ovaj put, bo­dren svo­jim na­vi­ja­či­ma koji su u Ri­ju stvo­ri­li go­to­vo no­go­met­ni am­bi­jent, odi­grao fu­ri­oz­no, ni­je Đo­ko­vi­ću do­pus­tio ni­jed­nu pri­li­ku za obrat. Nje­go­vi for­hen­di si­je­va­li su kao mu­nje i za njih No­vak ni­je imao rje­še­nja. Ne kra­ju je Del Po­tro sku­pio 41 vi­ner, od če­ga 29 for­hen­dom.

Vu­čić mis­li na sve

– Ne že­lim da se uči­ni ka­ko ku­kam. Sve što sam pos­ti­gao u ka­ri­je­ri po­da­ri­li su mi Bog i ži­vot i ja sam iz­nim­no za­hva­lan na to­me. To što sam do­sad na­pra­vio, to je ne­što ne­vje­ro­jat­no. Ove sam Igre to­li­ko želj­no iš­če­ki­vao da oči­to ni­sam mo­gao pri­ka­za­ti svoj naj­bo­lji te­nis – do­dao je Đo­ko­vić. Da zlo za Sr­be bu­de ve­će, pred­stav­ni­ca Ko­so­va Maj­lin­da Kel­men­di osvo­ji­la je zla­to u džu­du. A ra­ni­je je sr­bi­jan­ski teh­nič­ki mi­nis­tar spor­ta i mla­de­ži Va­nja Udo­vi­čić iz­dao na­pu­tak da sr­p­ski spor­ta­ši na­pus­te pos­to­lje ako se na nje­mu na­đe i net­ko iz Ko­so­va. Pa je Vik­tor Tro­ic­ki (po­ra­žen od Mur­raya) mo­rao od­go­va­ra­ti i na pi­ta­nja o to­me. – Mi ne priz­na­je­mo Ko­so­vo kao sa­mos­tal­nu dr­ža­vu, to je si­gur­no. Za nas, a i za me­ne to je iz­miš­lje­na dr­ža­va. Ko­so­vo je uvi­jek bi­lo dio Sr­bi­je ta­ko da ra­zu­mi­jem što mi­nis­tar go­vo­ri – re­kao je Tro­ic­ki. Ko­so­vo u Ri­ju ima osme­ro spor­ta­ša i go­to­vo da ne pos­to­je iz­gle­di da se na po­bjed­nič­kom pos­to­lju na­đu za­jed­no Ko­so­va­ri i Sr­bi. Ali, eto, vlada Alek­san­dra Vu­či­ća mo­ra­la je i ova­ko pokazati da “mis­li na sve”. Pa, ko­šta­lo što ko­šta­lo...

No­vak Đo­ko­vić na­pus­tio je te­ren u Ri­ju sa su­za­ma u oči­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.