Ame­rič­ka ku­ća od 7 mi­li­ju­na eura, a Hr­vat­ska 50 ti­su­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

U Bra­zi­lu Hr­vat­ska kroz svo­ju ku­ću pro­mo­vi­ra naš tu­ri­zam, a na­šu Vla­du to ne za­ni­ma Hr­vat­ska je ne­kad ima­la ku­ću s ba­ze­nom, da­nas se Hr­va­ti u Ri­ju okup­lja­ju u kon­gres­nom pros­to­ru

Od 205 ze­ma­lja su­di­oni­ca Olim­pij­skih iga­ra, sa­mo je 56 onih ko­je u Rio de Ja­ne­iru ima­ju svo­ju na­ci­onal­nu ku­ću, a me­đu nji­ma je i Hr­vat­ska, je­di­na od ze­ma­lja iz biv­še SFRJ. Kad je u pi­ta­nju pred­stav­lja­nje na­ci­onal­nih vri­jed­nos­ti na te­ri­to­ri­ju do­ma­ći­na Iga­ra, naj­bo­ga­ti­je zem­lje ni­kad ne šte­de, pa ta­ko SAD, Fran­cu­ska i Švi­car­ska ima­ju naj­ra­skoš­ni­je ku­će. Ame­ri­kan­ci su u taj pro­jekt ulo­ži­li se­dam mi­li­ju­na eura, Fran­cu­zi i Švi­car­ci po tri mi­li­ju­na, baš kao Ru­si. Aus­tri­ja je iz­naj­mi­la jed­nu atrak­tiv­nu vi­lu i to pla­ti­la dva mi­li­ju­na eura, dok je Ar­gen­ti­na u svo­ju ku­ću ulo­ži­la 1,5 mi­li­ju­na eura. Sve su to svo­te od ko­jih se še­fu mar­ke­tin­ga HOO-a i še­fu Hr­vat­ske ku­će Ran­ku Ćet­ko­vi­ću vr­ti u gla­vi i koji ima raz­lo­ga bi­ti lju­bo­mo­ran i na Slo­va­ke i Če­he. – Slo­vač­ka je vlada svom na­ci­onal­nom olim­pij­skom od­bo­ru da­la mi­li­jun eura za or­ga­ni­za­ci­ju na­ci­onal­ne ku­će, a če­ška 1,2 mi­li­ju­na eura. Na­ža­lost, na­ša Vlada ne­ma tak­vih po­bu­da. Ot­ka­ko ja vo­dim ovaj pro­jekt, a to je od Ate­ne 2004., na­ša Vlada ni­ti jed­nom na­ma na ra­čun to­ga ni­je ni­šta da­la pa smo to uvi­jek za­okru­ži­va­li spon­zor­ski. Ta­ko je i ovaj put ka­da nas ku­ća sto­ji 50 ti­su­ća eura a da ni­smo di­ra­li no­vac koji HOO do­bi­va od iga­ra na sre­ću. Ta­ko zbo­ri Ran­ko, koji je u Bra­zil do­veo Hr­vat­sku tu­ris­tič­ku za­jed­ni­cu, ali i tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce Za­gre­ba i Du­brov­ni­ka, te niz pro­izvo­đa­ča vi­na i su­ho­mes­na­tih pro­izvo­da koji že­le iz­a­ći na bra­zil­sko tr­ži­šte pa su ta­ko tu i Agro­la­gu­na i Fe­ra­vi­na, Pi­si­ni­um i PIK Vr­bo­vec, ali i Zi­gan­te tar­tu­fi i Kar­lić tar­tu­fi. Bez ob­zi­ra u kak­voj se fi­nan­cij­skoj kri­zi Bra­zil na­la­zio, svi­ma nji­ma vr­lo je za­nim­lji­vo tr­ži­šte od 200 mi­li­ju­na lju­di. A što je moć mno­go­ljud­nog tr­ži­šta jed­nom sam i sam shva­tio ka­da sam na­kon ne­ko­li­ko pro­pu­šte­nih NBA All-Star We­eken­da ko­nač­no ugle­dao dra­gog ame­rič­kog ko­le­gu Ro­lan­da La­zen­byja. – Gos­pon La­zen­by, pa gdje ste vi po­s­ljed­njih go­di­na? – pi­tao sam. – Oti­šao sam u slo­bod­ne no­vi­na­re i pi­šem knji­ge. Gos­po­dar sam svog vre­me­na i ne­mam stre­sa od sva­kod­nev­nog de­ad­li­nea. Evo baš pi­šem knji­gu o Ko­beu Bryan­tu, a pos­li­je ću o Phi­lu Jac­k­so­nu. Tom dra­gom čo­vje­ku, koji mi je kao mla­dom no­vi­na­ru uvi­jek bio spre­man po­mo­ći, ni­sam ni­šta re­kao, a tre­bao sam mo­žda ovo: – La­ko je va­ma pi­sa­ti knji­ge i pro­da­va­ti na tr­ži­štu od 300 mi­li­ju­na lju­di u zem­lji tak­vog stan­dar­da. A što da ja ra­dim sa onih 4,3 mi­li­ju­na koji sve ma­nje ku­pu­ju knji­ge i či­ta­ju? Ma ko­li­ko god bi­la ve­li­ka zem­lja do­ma­ćin, gos­po­dar­ska plat­for­ma na po­pri­štu Olim­pij­skih iga­ra uvi­jek je za­nim­lji­va. Ka­ko na­ci­onal­nom olim­pij­skom od­bo­ru ta­ko i nje­go­vim part­ne­ri­ma. Uos­ta­lom, ta gdje bi, osim na spe­ci­ja­li­zi­ra­nim saj­mo­vi­ma, tri na­še tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce do­bi­le pri­li­ku da se pred­sta­ve pred 100 to­ur ope­ra­to­ra kao što je to bio slu­čaj u ho­te­lu São Fran­cis­co (to je ba­za Hr­vat­ske ku­će) u olim­pij­skom Ri­ju. A o to­me Ćet­ko­vić ka­že: – Kon­cept je po­pu­la­ran i do­bi­tan. K na­ma do­đu po­ten­ci­jal­ni part­ne­ri, pri­ča­ju o mo­gu­ćoj su­rad­nji, o pla­sma­nu na bra­zil­sko tr­ži­šte i us­put ku­ša­ju hr­vat­ske de­li­ci­je a na­kon to­ga za­jed­nič­ki od­la­ze na nas­tu­pe hr­vat­skih spor­ta­ša. U to ime, osim onih dvi­je i pol to­ne pro­midž­be­nih ma­te­ri­ja­la, u Rio je do­pu­to­va­lo i 1200 li­ta­ra Jam­ni­či­nih pro­izvo­da, ali i 600 bu­te­lja vi­na od dva­ju hr­vat­skih pro­izvo­đa­ča. Ina­če, Hr­vat­ska je svo­ju na­ci­onal­nu ku­ću, na ljet­nim igra­ma, do­sad ima­la u Atlan­ti, Syd­neyu, Ate­ni, Pe­kin­gu i Lon­do­nu, a naj­bo­lja je bi­la ona u Ate­ni gdje su HOO-ovi gos­ti, pa ta­ko i spor­ta­ši, ima­li na ras­po­la­ga­nju ve­li­ki pros­tor s ba­ze­nom u dvo­ri­štu. Ovaj put ri­ječ je o kon­gres­nom pros­to­ru od 400 me­ta­ra če­tvor­nih.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.