Plen­ko­vi­ću pr­va, Sun­ča­ni Gla­vak tre­ća, a Iva­ni Ma­le­tić de­ve­ta iz­bor­na je­di­ni­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - da­vor.ivan­ko­vic@ve­cer­nji.net Da­vor Ivan­ko­vić ZAGREB

U 4 “za­gre­bač­ke” je­di­ni­ce HDZ “na­pa­da” su­par­ni­ke s Plen­ko­vi­ćem, Tuđ­ma­nom, G. Ma­ri­ćem i D. Sti­erom, uz D. Pr­go­me­ta i Z. Ha­san­be­go­vi­ća U sre­diš­nji­ci HDZ-a za­vr­ša­va­ju se do­go­vo­ri o iz­gle­du iz­bor­nih lis­ta za ru­jan­ske pri­je­vre­me­ne iz­bo­re, a Sre­diš­nji od­bor stran­ke u če­t­vr­tak će po­t­vr­di­ti ime­na kan­di­da­ta za 10 iz­bor­nih je­di­ni­ca u Hr­vat­skoj i listi za di­jas­po­ru. Pri­je sjed­ni­ce Sre­diš­njeg od­bo­ra odr­ža­va se sjed­ni­ca Pred­sjed­niš­tva stran­ke, a na kra­ju i Na­ci­onal­nog vi­je­ća. Pre­ma tra­di­ci­ji, do zad­njeg tre­nut­ka ime­na na po­pi­su ne­će bi­ti ko­nač­na, no u jav­nost su se pro­bi­la ime­na no­si­te­lja HDZ- ovih lis­ta. Prem­da stro­go nes­luž­be­ne in­for­ma­ci­je go­vo­re da još vla­da­ju dvoj­be pa se, pri­mje­ri­ce, još uvi­jek ne zna sa si­gur­noš­ću hoće li za­mje­nik pred­sjed­ni­ka HDZ-a Mi­li­jan Br­kić no­si­ti HDZ-ovu lis­tu za di­jas­po­ru ili umjes­to To­mis­la­va To­lu­ši­ća onu u 4. izbornoj je­di­ni­ci u Hr­vat­skoj. Nes­luž­be­no, po­pis no­si­te­lja lis­ta mo­gao bi iz­gle­da­ti ova­ko: U pr­voj izbornoj je­di­ni­ci lis­tu no­si pred­sjed­nik HDZ-a An­drej Plen­ko­vić, u 2. Mi­ros­lav Tuđ­man, u 3. Sun­ča­na Gla­vak, 4. To­mis­lav To­lu­šić (ili Mi­li­jan Br­kić), 5. Zdrav­ko Ma­rić, 6. Go­ran Ma­rić, 7. Da­vor Ivo Sti­er, 8. Oleg But­ko­vić, 9. Iva­na Ma­le­tić, 10. Da­mir Kr­sti­če­vić, a u 11., lis­tu za di­jas­po­ru no­si Mi­li­jan Br­kić (ne za­vr­ši li u 4.). Ko­li­ko se za­sad nes­luž­be­no zna, Zlat­ko Ha­san­be­go­vić bit će vi­so­ko pla­si­ran na listi u 6. izbornoj je­di­ni­ci (no­si­telj eko­no­mist G. Ma­rić), iz­gled­no će bi­ti 2. na listi. Dra­go Pr­go­met, po­vrat­nik u HDZ, vje­ro­jat­no će bi­ti dru­gi na listi u 2. izbornoj je­di­ni­ci (no­si­telj M. Tuđ­man). Mi­li­voj Ku­jun­džić iz­gled­no će bi­ti na listi u 10. izbornoj je­di­ni­ci ko­ju vo­di ge­ne­ral D. Kr­sti­če­vić, ali se još ne zna na ko­jem mjes­tu. Me­đu no­si­te­lji­ma su dvi­je že­ne, i dok se za I. Ma­le­tić pret­pos­tav­lja­lo vi­so­ko mjes­to, ko­je je i do­bi­la pov­la­če­njem ve­te­ra­na Bo­ži­da­ra Kal­me­te, vo­de­će mjes­to na listi za S. Gla­vak jest iz­ne­na­đe­nje. Kao i to da je me­đu no­si­te­lji­ma i ak­tu­al­ni teh­nič­ki mi­nis­tar fi­nan­ci­ja i ne­su­đe­ni “pre­mi­jer” pres­lo­že­ne Vla­de, eko­no­mist Zdrav­ko Ma­rić. Za­nim­lji­vo, on služ­be­no i ni­je član HDZ-a. U če­ti­ri “za­gre­bač­ke” je­di­ni­ce, dak­le, HDZ “na­pa­da” su­par­ni­ke s Plen­ko­vi­ćem, Tuđ­ma­nom, G. Ma­ri­ćem i D. Sti­erom, uz D. Pr­go­me­ta i Z. Ha­san­be­go­vi­ća.

Još je ne­iz­vjes­no hoće li Mi­li­jan Br­kić no­si­ti 11. lis­tu za di­jas­po­ru ili umjes­to To­mis­la­va To­lu­ši­ća onu u 4. izbornoj je­di­ni­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.