Pri­ča­ju o obi­te­lji kao nuk­le­usu, ali že­nu že­le – u ku­ći. Ne­ma ko­ali­ra­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H) (sb)

da ne­ma kr­še­nja ili da je doš­lo do etič­ke po­vre­de. Kad osu­di­mo ve­li­ke stran­ke, bu­de ma­lo bu­ke jer ne pri­hva­ća­ju uvi­jek da su na­pra­vi­li etič­ku po­vre­du.

Jes­te li ima­li pri­ti­sa­ka od ve­li­kih stra­na­ka kod ko­jih ste ut­vr­di­li po­vre­du etič­kih na­če­la?

Ne, ni­ka­da. Mo­žda su to ne­ki čla­no­vi Etič­kog po­vje­rens­tva do­ži­vje­li, ali služ­be­no ne. Sma­tra da su mu gra­đa­ni da­li po­vje­re­nje ko­je ne smi­je iz­ne­vje­ri­ti, čak ni pri­hva­ća­njem duž­nos­ti kao što je sa­bor­ski zas­tup­nik Ši­ben­sko-knin­ski žu­pan Go­ran Pa­uk odus­tao je od kan­di­da­tu­re za mjes­to na HDZ-ovoj listi u 9. izbornoj je­di­ni­ci i o to­mu iz­vi­jes­tio pred­sjed­ni­ka HDZ-a An­dre­ja Plen­ko­vi­ća, ko­ji je pri­hva­tio nje­go­vo obraz­lo­že­nje i raz­lo­ge odus­tan­ka od kan­di­da­tu­re, pri­op­ćio je žu­pan. Na­veo je ka­ko se usre­do­to­čio na Ši­ben­sko-knin­sku žu­pa­ni­ju i duž­nost žu­pa­na ko­ju ob­na­ša u dru­gom man­da­tu kao iz­rav­no iz­a­bra­na oso­ba na iz­bo­ri­ma. Sma­tra da su mu ti­me gra­đa­ni da­li po­vje­re­nje ko­je ne smi­je iz­ne­vje­ri­ti, čak ni pri­hva­ća­njem ta­ko čas­ne duž­nos­ti kao što je ona sa­bor­skog zas­tup­ni­ka. Pa­uk ne kri­je am­bi­ci­ju da se na slje­de­ćim mjes­nim iz­bo­ri­ma kan­di­di­ra i na­tje­če za mjes­to žu­pa­na, zbog če­ga sma­tra da ne tre­ba za­uzi­ma­ti mjes­to na listi i tre­ći put u Sa­bor sla­ti za­mje­nu. HDZ s ko­ali­ci­jom i Most do sa­da ni­su iz­aš­li ni s jed­nim pre­diz­bor­nim pro­gra­mom jer ih ne­ma­ju. Oni bi mi­je­nja­li Us­tav ta­ko da ogra­ni­ča­va­ju ljud­ska pra­va. Ne­će oni o to­me u kam­pa­nji ni go­vo­ri­ti. No, ima­ju taj­ni pro­gram ko­jim po­ti­ho že­le pro­mi­je­ni­ti Us­tav i kr­ši­ti ljud­ska pra­va, me­đu os­ta­li­ma i pra­va že­na. Pri­ča­ju o obi­te­lji kao nuk­le­usu, no ako že­na mo­ra ra­di­ti 12 sa­ti dnev­no, ne­mo­gu­će je da se bri­ne o obi­te­lji. No, oni bi že­na­ma za­bra­ni­li i da ra­de, za­tvo­ri­li ih u če­ti­ri zi­da sa­mo da ra­đa­ju – ka­zao je Kre­šo Be­ljak, čel­nik HSS-a, u Oz­lju na pred­stav­lja­nju pro­gra­ma Na­rod­ne ko­ali­ci­je. Do­dao je da HSS ne­će ula­zi­ti s HDZ-om ni u kak­ve ko­ali­ci­je.

Pa­uk ne kri­je am­bi­ci­ju da se na slje­de­ćim mjes­nim iz­bo­ri­ma na­tje­če za mjes­to žu­pa­na

kan­di­da­ta SDP-a je na izbornoj listi Na­rod­ne ko­ali­ci­je u 4. izbornoj je­di­ni­ci. Me­đu nji­ma su do­sa­daš­nji sa­bor­ski zas­tup­ni­ci Do­ma­goj Haj­du­ko­vić, To­mis­lav Ža­gar i Da­mir To­mić. (bb) Do­ma­goj Haj­du­ko­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.