Taj­ni­ca uz pla­ću do­bi­la i 300.000 kn ho­no­ra­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vl, H)

ve). Iz Sve­to­ga pi­sma pro­iz­la­zi da su ho­mo­sek­su­al­ni či­ni u se­bi ne­ured­ni jer ne pro­iz­la­ze iz is­tin­ske osje­ćaj­ne i spol­ne kom­ple­men­tar­nos­ti. Ri­ječ je o vr­lo slo­že­nu pi­ta­nju, zbog mnoš­tva im­pli­ka­ci­ja ko­je su se po­ja­vi­le po­s­ljed­njih go­di­na. U sva­kom slu­ča­ju, an­tro­po­lo­ška kon­cep­ci­ja ko­ja pro­iz­la­zi iz Bi­bli­je do­no­si ne­iz­bjež­ne mo­ral­ne zah­tje­ve te, is­to­dob­no, kraj­nje po­što­va­nje pre­ma ho­mo­sek­su­al­noj oso­bi. Po­zva­na na čis­to­ću i kr­š­ćan­sko sa­vr­šens­tvo ov­la­da­va­njem so­bom te kat­ka­da uz pot­po­ru ne­se­bič­na pri­ja­telj­stva, ta oso­ba pro­živ­lja­va “pra­vu” kuš­nju. Za­to ih tre­ba pri­hva­ća­ti s po­što­va­njem, su­osje­ća­njem i obaz­ri­voš­ću. Iz­bje­ga­vat će se pre­ma nji­ma sva­ki znak ne­pra­ved­ne dis­kri­mi­na­ci­je – ka­že kardinal Mül­ler, ci­ti­ra­ju­ći Ka­te­ki­zam Ka­to­lič­ke Cr­k­ve, no do­da­je da „neo­vis­no o pro­ble­mu ko­ji je nas­tao iz­vla­če­njem iz kon­tek­s­ta spo­me­nu­te re­če­ni­ce pa­pe Fra­nje, iz­go­vo­re­ne u znak po­što­va­nja pre­ma dos­to­jans­tvu oso­be, či­ni mi se oči­tim da je Cr­k­va, svo­jim Uči­telj­stvom, u sta­nju su­di­ti mo­ral­nost odre­đe­nih si­tu­aci­ja“. – Ovo je ne­upit­na is­ti­na: Bog je je­di­ni Su­dac ko­ji će nam su­di­ti na kra­ju vre­me­na, a pa­pa i bi­sku­pi ima­ju obve­zu pred­sta­vi­ti objav­lje­ne kri­te­ri­je za taj Po­s­ljed­nji sud ko­ji je već an­ti­ci­pi­ran u na­šoj mo­ral­noj sa­vjes­ti. Cr­k­va je odu­vi­jek go­vo­ri­la: “Ovo je is­ti­ni­to, ovo je laž­no” i nit­ko ne mo­že su­bjek­ti­vis­tič­ki tu­ma­či­ti Bož­je za­po­vi­je­di, Bla­žens­tva, Kon­ci­le, pre­ma vlas­ti­tim kri­te­ri­ji­ma, vlas­ti­to­mu in­te­re­su ili čak pre­ma vlas­ti­tim po­tre­ba­ma, kao da je Bog sa­mo u po­za­di­ni nje­go­ve auto­no­mi­je – ka­že on, tu­ma­če­ći ka­ko „Cr­k­va ima pra­vo i obve­zu iz­ja­vi­ti da je ne­ki na­uk la­žan upra­vo sto­ga što taj na­uk od­vra­ća obič­ne lju­de s pu­ta ko­ji vo­di Bo­gu“. On op­šir­no od­go­va­ra i na pri­če o mo­guć­nos­ti uki­da­nja ce­li­ba­ta, objaš­nja­va­ju­ći ka­ko „sve­će­nič­ki ce­li­bat, to­li­ko os­po­ra­van u odre­đe­nim cr­k­ve­nim sre­di­na­ma da­naš­nji­ce, ima ko­ri­jen u Evan­đe­lji­ma kao evan­đe­oski sa­vjet, ali ima i unu­tar­nju ve­zu sa sve­će­nič­kom služ­bom“, jer „sve­će­nik ni­je sa­mo vjer­ski služ­be­nik ko­je­mu je do­di­je­lje­no pos­la­nje neo­vis­no o nje­go­vu ži­vo­tu“, već je “nje­gov ži­vot po­ve­zan s nje­go­vim apos­tol­skim pos­la­njem”, pa “da­nas ve­za iz­me- đu be­žens­tva i sve­će­niš­tva, kao po­se­ban dar Bož­ji ko­jim se po­sve­će­ni služ­be­ni­ci lak­še mo­gu sje­di­ni­ti s Kris­tom ne­po­di­je­lje­na sr­ca, pos­to­ji u ci­je­loj sve­op­ćoj Cr­k­vi, iako u raz­li­či­tu obli­ku”.

Po­vr­š­ne ras­pra­ve

O mo­guć­nos­ti žen­skog sve­će­niš­tva ka­že ka­ko je i pa­pa Fra­njo bio jasan i da je ko­nač­ni na­uk uči­telj­stva “da Cr­k­va ni­je ov­la­šte­na pri­pu­šta­ti že­ne u sve­će­niš­tvo”. – Že­ne bez dalj­nje­ga mo­gu obav­lja­ti raz­ne služ­be u Cr­k­vi, bez ikak­vih pro­ble­ma; u ve­zi s tim ko­ris­tim sva­ku pri­go­du da jav­no iz­ra­zim svo­ju za­hval­nost broj­noj sku­pi­ni že­na la­iki­nja i re­dov­ni­ca, od ko­jih su ne­ke sa sve­uči­liš­nim kva­li­fi­ci­ra­nim nas­lo­vom, i ko­je pru­ža­ju svo­ju neo­p­hod­nu su­rad­nju u Kon­gre­ga­ci­ji za na­uk vje­re. No, s dru­ge stra­ne, ne bi bi­lo oz­bilj­no ka­da bi­smo da­va­li pri­jed­lo­ge in me­ri­to (u toj stva­ri) na te­me­lju obič­nih ljud­skih kal­ku­la­ci­ja go­vo­re­ći pri­mje­ri­ce: “Ako bi­smo otvo­ri­li sve­će­niš­tvo že­na­ma, ri­je­ši­li bi­smo pro­blem zva­nja” ili: “Ako bi­smo pri­hva­ti­li žen­sko sve­će­niš­tvo, pru­ža­li bi­smo mo­der­ni­ju sli­ku pred svi­je­tom.” Mis­lim da je ta­kav na­čin ras­pra­ve vr­lo po­vr­šan, ide­olo­ški i, na­da­sve, pro­tu­cr­k­ven, na­ime, pro­ti­vi se či­nje­ni­ci da je po­sri­je­di dog­mat­sko pi­ta­nje ko­je je već de­fi­ni­rao onaj ko­ji je za to za­du­žen, a ne tek pu­ka ste­gov­na te­ma – ka­že kardinal Mül­ler. Re­vi­zo­ri su u Mi­nis­tar­stvu bi­li i 2013., ka­da ni­su naš­li ni­kak­ve ne­pra­vil­nos­ti. Ka­ko je mo­gu­će da is­ta Re­vi­zi­ja ima dva raz­li­či­ta miš­lje­nja? pi­ta se I. Ko­lo­man iz HNS-a Dr­žav­na re­vi­zi­ja ut­vr­di­la je ne­pra­vil­nos­ti u Mi­nis­tar­stvu vanj­skih i europ­skih pos­lo­va za man­da­ta Ves­ne Pu­sić ve­za­ne uz is­pla­te pre­ma ugo­vo­ru o dje­lu. S ad­mi­nis­tra­tiv­nom taj­ni­com, ko­ja je pri­ma­la pla­ću za re­do­van rad, u sr­p­nju 2013. te u si­ječ­nju i pro­sin­cu 2014., Mi­nis­tar­stvo je za­klju­či­lo ugo­vo­re o dje­lu za obav­lja­nje pos­lo­va pri­kup­lja­nja i obra­de do­ku­men­ta­ci­je te dru­gih pos­lo­va. Na te­me­lju tih ugo­vo­ra o dje­lu, za­pos­le­ni­ci je u 2013., 2014. i 2015. is­pla­će­na nov­ča­na nak­na­da, u 28 mje­seč­nih is­pla­ta, u ukup­nom iz­no­su 297.783 ku­ne bru­to, od če­ga se na is­pla­te (dva­na­est mje­seč­nih is­pla­ta) u 2015. od­no­si ukup­no 120.808 ku­na bru­to, na­vo­di se u iz­vješ­ću.

“To je bio re­do­vi­ti po­sao”

Re­vi­zi­ja is­ti­če da dr­žav­ni služ­be­ni­ci i na­mje­šte­ni­ci u sklo­pu re­do­vi­tog za­ni­ma­nja obav­lja­ju pos­lo­ve iz dje­lo­kru­ga tih ti­je­la i da sa za­pos­le­ni­com Mi­nis­tar­stva za obav­lja­nje pos­lo­va pri­kup­lja­nja i obra­đi­va­nja do­ku­men­ta­ci­je te dru­gih pos­lo­va ni­su smje­li za­klju­či­va­ti ugo­vo­re o dje­lu. Te je pos­lo­ve za­pos­le­ni­ca tre­ba­la obav­lja­ti u ok­vi­ru svo­jih re­dov­nih pos­lo­va na ko­je je ras­po­re­đe­na pre­ma rje­še­nji­ma Mi­nis­tar­stva i za što je pri­ma­la pla­ću za re­do­van rad. Ves­na Pu­sić ni­je htje­la ko­men­ti­ra­ti slu­čaj. Rek­la je da ni­je vi­dje­la na­laz Dr­žav­ne re­vi­zi­je, no ako u nje­mu na­ve­de­no sto­ji, da je taj­ni­ca sve to i zas­lu­ži­la. – Za te pos­lo­ve sa za­pos­le­ni­com Mi­nis­tar­stva ni­su se smje­li za­klju­či­va­ti ugo­vo­ri o dje­lu. To je po Za­ko­nu o dr­žav­nim služ­be­ni­ci­ma – ka­za­la je po­moć­ni­ca glav­no­ga dr­žav­nog re­vi­zo­ra za od­no­se s jav­noš­ću Bi­ser­ka Čoh Mi­ku­lec. Na pi­ta­nje no­vi­nar­ke: “Dak­le, oni su ti­me pre­kr­ši­li za­kon?” od­go­vo­ri­la je: “Da, ta­ko je. Mi smo to na­ve­li u iz­vješ­ću.” Do­da­la je ka­ko je Mi­nis­tar­stvo vanj­skih pos­lo­va pri­hva­ti­lo nji­hov na­laz te po­t­vr­di­lo ka­ko će pos­tu­pi­ti po Za­ko­nu o dr­žav­nim služ­be­ni­ci­ma.

“U skla­du sa za­ko­ni­ma”

HNS-ov zas­tup­nik Igor Kol­man ju­čer je od­ba­cio tvrd­nje Ure­da za re­vi­zi­ju, upo­zo­riv­ši ka­ko su re­vi­zo­ri bi­li u MVP-u i 2013., ka­da ni­su naš­li ni­kak­ve ne­pra­vil­nos­ti. – Svi ugo­vo­ri ko­ji su ra­đe­ni u Mi­nis­tar­stvu u man­da­tu na­še Vla­de bi­li su ap­so­lut­no i u pot­pu­nos­ti ute­me­lje­ni i u skla­du sa za­ko­ni­ma. U mi­nis­tar­stvi­ma pos­to­je struč­ne služ­be i pro­fe­si­onal­ci ko­ji tak­ve ugo­vo­re na­pra­ve i po­bri­nu se da oni bu­du u skla­du sa za­ko­nom i svim os­ta­lim pro­pi­si­ma. Ka­ko je mo­gu­će da is­ta Dr­žav­na re­vi­zi­ja ima dva raz­li­či­ta miš­lje­nja? Ne­ću do­no­si­ti ni­kak­ve za­ključ­ke, ali da je sum­nji­vo, sum­nji­vo je – po­ru­čio je Kol­man.

Iz Sve­to­ga pi­sma pro­iz­la­zi da su ho­mo­sek­su­al­ni či­ni u se­bi ne­ured­ni Ko­nač­ni na­uk uči­telj­stva je “da Cr­k­va ni­je ov­la­šte­na pri­pu­šta­ti že­ne u sve­će­niš­tvo” RUŽA TOMAŠIĆ: Mo­ra­mo do­bi­ti od­go­vor na pi­ta­nje tko že­li sla­von­sku zem­lju, a ne že­li Sla­von­ce

Re­vi­zo­ri su us­ta­no­vi­li ne­pra­vil­nos­ti u Mi­nis­tar­stvu za man­da­ta Ves­ne Pu­sić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.