Špan­sko: Ne­ma no­vog vr­ti­ća, ba­ze­na... Za­što nas Ban­dić ne vo­li?

Sta­nov­ni­ci­ma su doz­lo­gr­di­la stal­na obe­ća­nja, a od ula­ga­nja – ni­šta. Za ne­ke već ka­žu da su SF

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pe­tra Ba­li­ja pe­tra.ba­li­ja@ve­cer­nji.net

Mno­ge su inves­ti­ci­je dav­no tre­ba­le po­če­ti, a ne­ke i za­vr­ši­ti, ali se uvi­jek ne­što pre­pri­je­či. U GČ-u ka­žu ka­ko Grad ne­ma pu­no slu­ha za njih Ba­zen na mjes­tu kar­ting-cen­tra, no­vi dje­čji vr­tić, ob­no­va i pro­ši­re­nje Do­ma zdrav­lja pro­jek­ti su u Špan­skom o ko­ji­ma Grad go­vo­ri već go­di­na­ma. Da im se bli­ži epi­log, naj­av­lji­va­lo se još 2014., a la­ni su sve tri inves­ti­ci­je tre­ba­le ba­rem po­če­ti, ako ne i bi­ti do­vr­še­ne. Sta­nov­ni­ci već osje­ća­ju frus­tra­ci­ju kad im net­ko spo­me­ne ula­ga­nja u na­se­lje. Stal­no se ne­što obe­ća­va – i na to­me uglav­nom sta­ne. Pa se mno­gi, mo­že se ču­ti u kvar­tu, pi­ta­ju: za­što nas Ban­dić ne vo­li?

An­drić: Mi smo svo­je odra­di­li

Ova tri pro­jek­ta sa­mo su dio naj­av­lji­va­nih ot­ka­ko se na­se­lje po­če­lo ra­zvi­ja­ti osam­de­se­tih go­di­na proš­log sto­lje­ća i do­bi­lo kon­tu­re ko­je ima i da­nas. I tre­ba­li bi bi­ti, pre­ma naj­a­va­ma, u naj­vi­šem stup­nju do­vr­še­nos­ti. No go­vo­ri­lo se svo­je­vre­me­no i o grad­nji do­ma umi­rov­lje­ni­ka u Me­dar­skoj, cr­k­ve u POS-ovu na­se­lju uz Za­gre­bač- ku ave­ni­ju, do­ma kul­tu­re u Par­ku hr­vat­skih dra­go­vo­lja­ca Do­mo­vin­skog ra­ta, pro­du­lje­nju tra­mvaj­ske pru­ge od re­mi­ze do Špan­skog, pa čak i grad­nji ko­rej­skog kul­tur­no-sport­skog cen­tra na zem­lji­štu kod NK Špan­skog. Ini­ci­rao ju je Ta­ekwon­do klub Jas­treb, ko­ji je o re­ali­za­ci­ji pre­go­va­rao i s ko­rej­skim par­la­men­tom. Pro­jekt je po­du­pro i Grad, ko­ji bi us­tu­pio 9000 kva­dra­ta zem­lji­šta, a re­ali­zi­rao bi se kroz jav­no-pri­vat­no part­ner­stvo uz pot­po­ru vla­de Re­pu­bli­ke Ko­re­je. Na spo­men tog pro­jek­ta u Špan­skom se sa­mo na­smi­ju. – Zvu­či kao znans­tve­na fan­tas­ti­ka – do­ba­cu­ju iro­nič­no is­ti­ču­ći ka­ko se ti­je­kom go­di­na ni­je mo­gla ni nat­kri­ti tr­ž­ni­ca, još jed­no ne­is­pu­nje­no obe­ća­nje. Pro­blem je i ne­dos­ta­tak odvod­nje na Tr­gu Iva­na Ku­ku­lje­vi­ća, zbog ko­je je omi­lje­na po­vr­ši­na sta­nov­ni­ka za sva­ke ja­če ki­še pod vo­dom pa su Špan­sko pro­zva­li za­gre­bač­kom Ve­ne­ci­jom. – Ka­da je no­vo Vi­je­će grad­ske če­t­vr­ti 2013. pre­uze­lo funk­ci­ju, za­da­li smo si ci­lje­ve, kre­nu­li u rje­ša­va­nje pa­pi­ra, tra­ži­li iz­mje­ne GUP-a i odra­di­li sve što smo mo­gli. No ne­ma baš pu­no slu­ha Gra­da za Špan­sko, a ni za ci­je­lu če­t­vrt Ste­nje­vec – ka­že pred­sjed­nik GČ-a Vla­di­mir An­drić. Ukrat­ko, do­da­je, svi ve­ći pro­jek­ti, ko­je tre­ba fi­nan­ci­ra­ti Grad, sto­je. I uvi­jek se ne­što pre­pri­je­či da do re­ali­za­ci­je ne do­đe. Bi­li to ne­do­vr­še­ni imo­vin­sko­prav­ni od­no­si, kao u slu­ča­ju kar­tin­ga, ili loš pro­jekt po­put ob­no­ve Ku­ku­lje­vi­će­va tr­ga, od ko­jeg su odus­ta­li na­kon što su ga u go­di­nu da­na tri­put vra­ća­li na do­ra­du.

Dva­de­set je go­di­na is­to

Da se Špan­sko ni­je pro­mi­je­ni­lo već 20 go­di­na, sma­tra i Ma­ri­ja Oz­mec ko­ja u tom na­se­lju ži­vi, ali i ra­di na troš­noj tr­ž­ni­ci. – Ne­ma­mo ni lift ko­ji bi nam pu­no po­mo­gao pri pre­ba­ci­va­nju ro­be iz skla­di­šta na klu­pe. A tre­ba­lo bi ne­što i za mla­de na­pra­vi­ti, a ne da se u skup­lja­ju u ka­fi­ći­ma – ka­že M. Oz­mec ko­ja po­du­pi­re pro­jekt do­ma kul­tu­re na li­va­di pre­ko pu­ta tr­ž­ni­ce. S njom se sla­že i Ljup­ko Kli­ša­nin te do­da­je da mla­di­ma u kvar­tu tre­ba i sport­sko-re­kre­acij­ski cen­tar. Sva­ke go­di­ne 300 dje­ce na po­dru­čju če­t­vr­ti os­ta­ne bez mjes­ta u vr­ti­ću jer no­ve zgra­de ne­ma, a pro­jekt je iz­ra­đen. I sta­nov­ni­ci se pi­ta­ju – do­kad će nji­hov kvart bi­ti na če­ka­nju?

Ko­rej­skom kul­tur­nos­port­skom cen­tru pres­ta­li su se na­da­ti. A i tra­mvaj­skoj pru­zi

Mno­ga dje­ca os­ta­ju bez mjes­ta u vr­ti­ću jer no­va zgra­da ni­ka­ko da nik­ne

Tre­ba im i vi­še sa­dr­ža­ja za mla­de

M. Oz­mec na ne­nat­kri­ve­noj tr­ž­ni­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.