Uvoz vo­ća i po­vr­ća ko­je pro­izvo­di­mo do­volj­no - ogra­ni­či­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Me­đi­mur­ski pro­izvo­đa­či krum­pi­ra tra­že da se ak­ci­je vo­ća i po­vr­ća u tr­go­vač­kim lan­ci­ma or­ga­ni­zi­ra­ju dva pu­ta go­diš­nje u po­je­di­nom tr­go­vač­kom lan­cu u do­go­vo­ru svih stra­na­ka u lan­cu pro­da­je, da ci­je­na vo­ća i po­vr­ća ne smi­je bi­ti is­pod gra­ni­ce is­pla­ti­vos­ti za pro­izvo­đa­ča te da se ne uvo­zi ne­kon­tro­li­ra­no ono što se do­volj­no pro­izve­de u Hr­vat­skoj. Vo­će i po­vr­će iz uvo­za tre­ba pro­ći stro­gu in­s­pek­cij­sku kon­tro­lu, a ono ko­je ne za­do­vo­lja­va za­ko­ne i pro­pi­se o kva­li­te­ti, mo­ra se uk­lo­ni­ti s tr­ži­šta, a uvoz­nik kaz­ni­ti. Tra­že i kra­će ro­ko­ve pla­ća­nja is­po­ru­če­ne ro­be i sma­nje­nje PDV-a na po­ljo­pri­vred­ne pro­izvo­de ka­ko bi bi­li kon­ku­rent­ni­ji.

U se­lu ko­je je u čast krum­pi­ru čak po­di­glo i spo­me­nik sve je ma­nje sku­pih trak­to­ra Ne­ki krum­pir ču­va­ju u hlad­nja­ča­ma do idu­ćeg pro­lje­ća na­da­ju­ći se da će mu ci­je­na ras­ti

sec da­na ra­ni­je od Me­đi­mu­ra­ca, do­bi­va­li su i po tri do če­ti­ri ku­ne za ki­lo­gram. Pod pri­ti­skom tr­go­vač­kih la­na­ca, uvo­za iz Egip­ta, Ci­pra, Tu­ni­sa i BiH te for­si­ra­nja ak­ci­ja u tr­go­vač­kim cen­tri­ma, već do sre­di­ne sr­p­nja ot­kup­na ci­je­na je pa­la na 1,80 ku­na. I nas­ta­vi­la je pa­da­ti. Ta­ko je­dan tr­go­vač­ki la­nac svo­jim kup­ci­ma već nu­di krum­pir po 1,99 ku­na, što zna­či da ga od pro­izvo­đa­ča ot­kup­lju­je po 90 li­pa! Ne­ki krum­pir ču­va­ju u hlad­nja­ča­ma do idu­ćeg pro­lje­ća, na­da­ju­ći se da će ci­je­na ras­ti, no uza­lud.

Ka­ko to ra­de dru­gi

– U ne­kim dr­ža­va­ma naj­pri­je se ot­kup­lju­je krum­pir u kru­gu od 50 km od ot­kup­nog ili tr­go­vač­kog cen­tra, a tek kad se za­li­he is­cr­pe, do­pu­šta se do­voz iz dru­gih kra­je­va, a uvoz je po­s­ljed­nja op­ci­ja – ka­žu Be­li­ča­ni ko­ji još ni­su za­šti­ti­li svoj krum­pir kao Li­ča­ni.

na 500 to­na krum­pi­ra iz­gu­bi pro­izvo­đač ako je 20 li­pa ni­ža ot­kup­na ci­je­na, a kup­cu ko­ji ku­pi 250 kg krum­pi­ra go­diš­nje to je 50 ku­na ušte­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.