Za jed­nog vo­za­ča tu­ži­te­lji tra­že pri­tvor, dru­gi pu­šten

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Mar­ti­na Bu­to­rac

Dvo­ji­ca vo­za­ča BMW-a, ko­ji su se su­da­ri­li i pri­tom us­mr­ti­li dvi­je pje­ša­ki­nje, is­pi­ta­na su u pul­skom tu­ži­telj­stvu mar­ti­na.bu­to­rac@ve­cer­nji.net Kris­ti­jan B. (23) iz Ga­li­ža­ne i Slav­ko P. (45) iz Sv. Ne­de­lje, vo­za­či ko­ji su se u po­ne­dje­ljak oko 23.40 sa­ti su­da­ri­li u Uli­ci 119. bri­ga­de u Pu­li, na­kon če­ga su po­gi­nu­le pje­ša­ki­nje Re­na­ta Dru­že­tić-Pli­ško (51) i Kse­ni­ja Ba­tel (49), a Tanja C. je te­ško oz­li­je­đe­na, ju­čer su is­pi­ta­ni u pul­skom Op­ćin­skom dr­žav­nom od­vjet­niš­tvu. Pro­tiv obo­ji­ce je pod­ne­se­na kaz­ne­na pri­ja­va zbog iz­a­zi­va­nja ne­sre­će bu­du­ći da je sta­ri­ji vo­zač u BMW-u švi­car­skih oz­na­ka skre­tao na par­ki­ra­li­šte a da se pret­hod­no ni­je uvje­rio da to mo­že si­gur­no uči­ni­ti, a mla­đi vo­zač u BMW-u nje­mač­kih oz­na­ka pre­ko pu­ne cr­te pre­tje­cao je ko­lo­nu ko­ja se stvo­ri­la dok je Sla­vo­ljub P. po­ku­šao skre­nu­ti s ces­te. Osim što je ne­pro­pis­no pre­tje­cao ko­lo­nu od de­set auto­mo­bi­la, ut­vr­đe­no je i da je Kris­ti­jan B. u tre­nut­ku pre­tje­ca­nja vo­zio br­zi­nom ve­ćom od do­pu­šte­ne, od­nos­no vo­zio je br­zi­nom ve­ćom od 50 ki­lo­me- ta­ra na sat. Pre­ma pri­op­će­nju pul­skog tu­ži­telj­stva, sta­ri­ji vo­zač pri­jav­ljen je da je ne­sre­ću skri­vio iz ne­ha­ja. To je vje­ro­jat­no i raz­log zbog ko­jeg je na­kon is­pi­ti­va­nja u tu­ži­telj­stvu Slav­ko P. pu­šten na slo­bo­du, dok je za mla­đeg vo­za­ča tu­ži­telj­stvo za­tra­ži­lo odre­đi­va­nje is­traž­nog za­tvo­ra zbog opas­nos­ti od utje­ca­ja na svje­do­ke. Na­ime, u tre­nut­ku ne­sre­će s njim je u auto­mo­bi­lu bio i nje­gov pri­ja­telj. Vo­zač BMW-a nje­mač­kih re­gis­tar­skih oz­na­ka je, pre­ma ri­je­či­ma su­sje­da, mi­ran mla­dić ko­ji je ne­dav­no oti­šao ra­di­ti u Nje­mač­ku, odak­le je čes­to do­la­zio kod svo­je obi­te­lji. – Mla­dić je za­is­ta pris­to­jan i ni­ka­da ni­sam pri­mi­je­ti­la da se ne­pri­mje­re­no po­na­šao ili div­ljao auto­mo­bi­lom na ces­ti. Ovo je ve­li­ka tra­ge­di­ja za obi­telj stra­da­lih, ali i za obi­telj tog mla­di­ća – pri­ča su­sje­da 23-go­diš­njeg Kris­ti­ja­na B. Pje­ša­ki­nje ko­je su stra­da­le pred oči­ma svo­jih su­pruž­ni­ka bit će da­nas po­ko­pa­ne na pul­skom grob­lju.

Osim što je ne­pro­pis­no pre­tje­cao, Kris­ti­jan B. vo­zio je br­zi­nom ve­ćom od do­pu­šte­ne Tu­ži­telj­stvo sma­tra da pu­šte­ni Slav­ko P. ni­je na­mjer­no pro­uz­ro­čio su­dar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.