Si­tu­aci­ja sa su­ci­ma u Tur­skoj ni­ma­lo ni­je idi­lič­na ka­ko to ve­le­pos­la­nik Tu­ta že­li pri­ka­za­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

U Va­šem ci­je­nje­nom lis­tu od 9. ko­lo­vo­za 2016. na stra­ni­ci 16. objav­ljen je pod nas­lo­vom “Čak 80 pos­to Tu­ra­ka tra­že od vlas­ti da uve­de smrt­nu kaz­nu” raz­go­vor s Nje­go­vom Ek­s­ce­len­ci­jom gos­po­di­nom Ah­me­tom Tu­tom, ve­le­pos­la­ni­kom Re­pu­bli­ke Tur­ske u Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj. Ka­ko u ovom raz­go­vo­ru Nje­go­va Ek­s­ce­len­ci­ja go­vo­ri i o pi­ta­nju ma­sov­ne sus­pen­zi­je, pri­tva­ra­nja, raz­rje­še­nja su­da­ca i sta­nja u ko­jem se da­nas na­la­ze ti su­ci u Re­pu­bli­ci Tur­skoj ra­di pra­vil­nog in­for­mi­ra­nja či­ta­te­lja mo­lim Vas da obja­vi­te ovo re­agi­ra­nje. Uz svu po­dr­šku ko­ju mo­ra ima­ti Tur­ska u sp­rje­ča­va­nju dr­žav­nog uda­ra ko­ji je ne­pri­hvat­lji­va me­to­da smje­ne le­gal­no iz­a­bra­ne vlas­ti u de­mo­krat­skom druš­tvu pi­ta­nje su­prot­stav­lja­nja i re­ak­ci­je vlas­ti pre­ma vi­nov­ni­ci­ma ni­ma­lo ni­je ta­ko idi­lič­na, ba­rem što se su­da­ca ti­če, ka­ko to gos­po­din ve­le­pos­la­nik že­li pri­ka­za­ti. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma ko­ji­ma ras­po­la­žu europ­ske udru­ge su­da­ca, u Re­pu­bli­ci Tur­skoj je u pr­vih 12 sa­ti (!) na­kon pu­ča 2745 su­da­ca je raz­ri­je­še­no duž­nos­ti i na­lo­že­no je nji­ho­vo hap­še­nje, ve­ći­na je za­dr­ža­na u pri­tvo­ru, ne­ki od od­vjet­ni­ka ko­ji su su­ce po­ku­ša­li zas­tu­pa­ti ta­ko­đer su uhi­će­ni, 48 su­da­ca Dr­žav­nog sa­vje­ta je raz­ri­je­še­no, i to onih ko­ji bi mo­gli od­lu­či­va­ti o prav­nim li­je­ko­vi­ma raz­ri­je­še­nih sud­ca, raz­ri­je­še­ni su su­ci čla­no­vi DSV-a ko­ji bi bi­li nad­lež­ni od­lu­či­va­ti o ka­ri­je­ra­ma su­da­ca, ta­ko­đer je raz­ri­je­še­no 140 od 150 su­da­ca Vr­hov­nog su­da, a imo­vi­na 3049 su­da­ca je za­mrz­nu­ta. Iz pos­tu­pa­nja vlas­ti pre­ma su­ci­ma po­s­ljed­njih go­di­na pri­je sa­mog pu­ča ( pre­mje­šta­ji bez pris­tan­ka, kaz­ne­ni pos­tup­ci, ja­ča­nje ulo­ge iz­vr­š­ne vlas­ti itd.) kao i iz po­da­ta­ka iz raz­nih iz­vo­ra ko­ji­ma ne­ma raz­lo­ga ne vje­ro­va­ti za­bri­nja­va­ju­će či­nje­ni­ce po­ka­zu­ju da na­čin na ko­ji su su­ci i dr­žav­ni od­vjet­ni­ci uhap­še­ni, uvje­ti ko­ji­ma su iz­lo­že­ni u pri­tvo­ru, ne­dos­ta­tak li­ječ­nič­ke bri­ge, sr­ča­ni uda­ri ko­je su ne­ki su­ci pre­tr­pje­li u za­tvo­ru, go­to­vo za­bra­nje­ni kon­tak­ti s obi­te­lji, bez kon­ta­ka­ta s od­vjet­ni­ci­ma, pri­tis­ci ko­ji­ma su iz­lo­že­ni od­vjet­ni­ci ko­ji bra­ne uhap­še­ne su­ce, su­mar­ni raz­lo­zi za pri­tva­ra­nje sa­mo sto­ga jer se su­ci “na­la­ze na listi” te mno­ga dru­ga kr­še­nja ljud­skih pra­va po­nu­ka­le su sve če­ti­ri europ­ske udru­ge su­da­ca (Eu­rop­ska udru­ga su­da­ca, MEDEL, Su­ci za su­ce, Eu­rop­ska udru­ga uprav­nih su­da­ca) da for­mi­ra­ju je­dins­tve­nu Plat­for­mu i obra­te se svim ins­ti­tu­ci­ja­ma Vi­je­ća Eu­ro­pe i za­tra­že ener­gič­nu re­ak­ci­ju jer: “(…) svi go­re na­ve­de­ni ele­men­ti uka­zu­ju da se ra­di o stra­te­gi­ji vla­de sud­stvo sta­vi­ti pod pot­pu­nu kon­tro­lu. Neo­vis­no sud­stvo je ka­men te­me­ljac de­mo­kra­ci­je ko­jom uprav­lja vla­da­vi­na pra­va. Za­to ni­je sa­mo in­te­res tur­skih ži­te­lja već je to i in­te­res Vi­je­ća Eu­ro­pe us­pos­ta­vi­ti ta na­če­la u Tur­skoj. Za­da­tak je Vi­je­ća Eu­ro­pe i nje­nih čla­ni­ca po­ku­ša­ti za­us­ta­vi­ti ova­kav ra­zvoj si­tu­aci­je ko­ji­ma se uki­da neo­vis­no sud­stvo u Tur­skoj a ti­me i de­mo­krat­ski po­re­dak.” (Sta­ja­li­šta za­jed­nič­ke Plat­for­me u ci­je­los­ti mo­gu se na­ći na mrež­noj stra­ni­ci UHS-a www.uhs.hr.) U na­di da će na­ša jav­nost, ali i pos­to­je­ći i bu­du­ći es­ta­bli­sh­ment, os­ta­ti sen­zi­bi­li­zi­ra­na pre­ma ovim pi­ta­nji­ma, mo­lim Vas da ovo re­agi­ra­nje obja­vi­te, ko­je sam zbog funk­ci­ja ko­je ob­na­šam du­žan pos­la­ti. S po­što­va­njem, Đu­ro Se­ssa Do­pred­sjed­nik Me­đu­na­rod­ne udru­ge su­da­ca (IAJ) Pred­sjed­nik Hr­vat­ske udru­ge su­da­ca (UHS)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.