Lo­vre­no­vi pred ras­ta­vom te­škom 270 mi­li­ju­na ku­na

Ne spa­se li brak, Ani­ta i De­jan Lo­vren di­je­lit će bo­gat­stvo

Vecernji list - Hrvatska - - Zlata Vrijedan - Samir Milla

Na­kon što je pre­va­ri­la su­pru­ga s pri­ja­te­ljem iz Kar­lov­ca, Ani­tin je­di­ni ko­men­tar me­di­ji­ma ko­ji su ot­kri­li afe­ru je sred­nji prst samir.mi­la@ve­cer­nji.net Slu­čaj Lo­vren i da­lje je te­ma u svjet­skim me­di­ji­ma. Na­kon što je bri­tan­ski ta­blo­id The Sun obja­vio ka­ko Li­ver­po­olov bra­nič De­jan Lo­vren (27) ni­je oti­šao na Eu­rop­sko pr­vens­tvo jer je po­ku­šao spa­si­ti brak, sva­ki dan sti­žu no­ve po­je­di­nos­ti o bra­ku s Ani­tom (27) te o nji­ho­vu za­jed­nič­kom pri­ja­te­lju Da­ri­ju Tor­bi­ću (26) s ko­jim ga je pre­va­ri­la. Ani­ta je De­ja­nu pr­va lju­bav, bu­du­ći da su za­jed­no od 16. go­di­ne, pa je Lo­vre­na saz­na­nje o su­pru­gi­nu pre­lju­bu s obi­telj­skim pri­ja­te­ljem shr­va­lo.

Sred­njo­škol­ski pri­ja­te­lji

Na­kon obja­ve afe­re svi su se ras­pi­sa­li o Lo­vre­no­vu bo­gat­stvu i to­me ko­li­ko bi Ani­ti pri­pa­lo u slu­ča­ju ras­ta­ve. U Li­ver­po­olu, na­ime, De­jan mje­seč­no pri­ma pla­ću 580 ti­su­ća ku­na, a u ka­ri­je­ri je za­ra­dio 270 mi­li­ju­na ku­na. Po­pri­lič­no za di­je­lje­nje. No vra­ti­mo se na po­če­tak. Pri­ja­telj­stvo Lo­vre­na i Kar­lov­ča­ni­na Tor­bi­ća po­če­lo je u os­nov­no­škol­skim da­ni­ma. De­jan je ro­đen u Ze­ni­ci, iz ko­je je u rat­nom vi­ho­ru s obi­te­lji iz­bje­gao u Mün­c­hen. Na­kon što su ih Ni­jem­ci po­tje­ra­li jer ni­su ima­li va­lja­ne do­ku­men­te, Lo­vre­no­vi su se do­se­li­li u Karlovac. Ta­len­ti­ra­ni De­jan no­go­met je tre­ni­rao već u Nje­mač­koj, a u Kar­lov­cu je nas­ta­vio igra­ti, za­jed­no s Da­ri­jem Tor­bi­ćem, s ko­jim se br­zo spri­ja­te­ljio. Lo­vre­na je Di­na­mo u svo­je re­do­ve do­veo kad mu je bi­lo 14, a sa 16 go­di­na se­li se u Zagreb. U iz­las­ci­ma mu se čes­to pri­klju­ču­je pri­ja­telj Da­rio, a za­jed­no su upoz­na­li i Ani­tu Se­ku­lić (da­nas Ani­tu Lo­vren). Iako su obo­ji­ca bi­li za­gri­ja­ni za li­je­pu Za­grep­čan­ku, ona se od­lu­či­la za De­ja­na. De­jan je 2010. iz Di­na­ma pre­šao u fran­cu­ski Lyon, a ne­du­go na­kon to­ga je i pre­ki­nuo s Ani­tom. Ka­ko je ta­da u in­ter­v­juu za Story objas­nio, po­vje­re­nje je bi­la čes­ta te­ma nji­ho­vih ras­pra­va, iako on ni­kad ni­je bio na gla­su kao žen­ska­roš. Ipak, po­mi­ri­li su se i vjen­ča­li u za­gre­bač­koj Sta­roj grad­skoj vi­jeć­ni­ci u sr­p­nju 2012., a go­di­nu da­na pos­li­je do­bi­li kćer Ele­nu. Proš­le go­di­ne ro­dio im se i sin Jo­sip. “Že­lim za­hva­li­ti svo­joj že­ni Ani­ti na sve­mu, ti si pre­div­na i hra­bra maj­ka, ovo ni­ma­lo ni­je la­ko”, na­pi­sao je De­jan is­pod fo­to­gra­fi­je na Fa­ce­bo­oku na ko­joj dr­ži tek ro­đe­nog Jo­si­pa. No, iz­gle­da da su ta­da po­če­li i nji­ho­vi pro­ble­mi. Na­ime, Ani­ti je do­jav­lje­no ka­ko je De­jan vi­đen na aero­dro­mu s ta­jans­tve­nom pla­vu­šom. Na­vod­no je u pi­ta­nju bi­la jed­na hr­vat­ska te­le­vi­zij­ska vo­di­te­lji­ca. Ne­sret­na Ani­ta ta­da se okre­će obi­telj­skom pri­ja­te­lju Da­ri­ju ko­ji joj je ra­me za pla­ka­nje pa po­či­nje plam­sa­ti sta­ra va­tra i za­po­či­nju afe­ru. Po ri­je­či­ma pri­ja­te­lja, Ani­ta je Da­ri­ju obe­ća­la da će os­ta­vi­ti su­pru­ga pa je u ožuj­ku sti­gla u Zagreb ka­ko bi s od­vjet­ni­kom do­go­vo­ri­la ras­ta­vu. Po hr­vat­skom za­ko­nu, pri­pa­da joj po­lo­vi­ca sve­ga što je Lo­vren

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.