Po­raz ko­šar­ka­ša od Ar­gen­ti­ne (82:90) uz čak pet teh­nič­kih

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

igra­li obra­nu na ru­bu do­zvo­lje­nog, stal­no su ču­pa­li, a su­ci su to odveć to­le­ri­ra­li. – Da smo mi ču­pa­li, on­da bi­smo bi­li u pred­nos­ti. Sva­ku utak­mi­cu ko­ju smo ču­pa­li do­bi­li smo. Zna­li smo da oni ima­ju kva­li­tet­ne igra­če i da se ne mo­že­mo s nji­ma na­di­gra­va­ti. Jed­nos­tav­no, ni­smo igra­li obra­nu. Tvr­di to i naš naj­bo­lji igrač Da­rio Ša­rić (19 ko­še­va, 10 sko­ko­va, 7 asis­ten­ci­ja), ali i sve po­uz­da­ni­ji Lu­ka Babić (8 ko­še­va, 5 asis­ten­ci­ja) ko­ji je igrao s ne­kim no­vim sa­mo­po­uz­da­njem. – Znam da mo­gu igra­ti na ovoj ra­zi­ni, a za to mi je bi­lo po­treb­no sa­mo­po­uz­da­nje ko­je sam ste­kao u po­bje­di nad Špa­njol­skom. Ne­za­do­vo­ljan su­dač­kim kri­te­ri­jem, hr­vat­ski iz­bor­nik Alek- san­dar Petrović is­klju­čen je 30 se­kun­di pri­je kra­ja zbog dru­ge teh­nič­ke. Zbi­lo se to u tre­nut­ku, na­kon tri­ca­škog pro­ma­ša­ja Si­mo­na, ka­da je ras­po­lo­že­nom He­zo­nji (16 ko­še­va) su­đen do­is­ta ne­pos­to­je­ći pre­kr­šaj pri po­ku­ša­ju na­pa­dač­kog sko­ka.

Ne ko­šar­ka, već rag­bi

– Me­ni ni­je jas­no za­što se do­go­di­la pro­mje­na kri­te­ri­ja, no ono što se igra­lo u tre­ćoj če­t­vr­ti­ni ni­je bio is­ti sport, već ar­gen­tin­ski rag­bi. Una­toč to­me, žao mi je što mi na to ni­smo uz­vra­ti­li, već smo po­če­li “pla­ka­ti” i pri­go­va­ra­ti. Ja mo­gu ra­di­ti pri­ti­sak na su­ce i pri­go­va­ra­ti, no ne smi­ju igra­či uzi­ma­ti prav­du u svo­je ru­ke, kao što je to uči­nio Si­mon u tre­ćoj če­t­vr­ti­ni. Teh­nič­ke su do­bi­li još i Bi­lan i Ba- bić, igra­či ko­ji ina­če vr­lo ri­jet­ko pri­go­va­ra­ju pa je oči­to i to sli­ka su­dač­kih kri­te­ri­ja. No, sve­jed­no, na­ši su se deč­ki do­is­ta tre­ba­li suz­dr­ža­ti od nak­nad­nih re­ak­ci­ja na su­dač­ke od­lu­ke jer su iz tih pok­lo­nje­nih po­sje­da pri­mi­li ko­še­ve ko­ji su im uma­nji­li iz­gle­de za no­vo olim­pij­sko iz­ne­na­đe­nje. A iz­ne­na­đe­njem bi se tre­ti­ra­la i even­tu­al­na po­bje­da pro­tiv do­ma­ći­na Bra­zi­la (če­t­vr­tak, 19 sa­ti). – Dos­ta će pos­la tre­ba­ti odra­di­ti na Marqu­in­ho­su i Bar­bo­si, ali i spri­je­či­ti du­bi­nu igre Hu­er­ta­sa, da nam se ne do­go­di is­to što i s ar­gen­tin­skim ra­zi­gra­va­čem Cam­pa­zzom ko­ji nas je pre­ko igre dva na dva ras­ci­je­pio po sre­di­ni obra­ne i tu ni­smo ima­li rje­še­nja dok se ni­smo spus­ti­li na pe­tor­ku sa Ša­ri­ćem na pe­ti­ci – za­klju­čio je Petrović.

Dar­ko Pla­ni­nić pos­ti­gao je se­dam ko­še­va. Sli­je­di su­sret s Bra­zi­lom za ko­ji Si­mon ka­že: Mom­čad su s pu­no is­kus­tva i do­brim po­je­din­ci­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.