Ze­le­ni ba­ze­ni – na­pa­le ih al­ge zbog manj­ka klo­ra?

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (zv)

Na­ga­đa­lo se o sve­mu, od na­mjer­nog bo­je­nja u bo­je bra­zil­ske zas­ta­ve pre­ko uri­ni­ra­nja do pok­va­re­nog fil­tra. No kri­vi su klor i al­ge Vi­še od bi­lo ko­jeg sport­skog re­zul­ta­ta sport­ske je fa­no­ve ko­ji pra­te OI u Ri­ju za­oku­pi­lo ne­što dru­go. Ba­zen na ko­jem se odvi­ja­lo na­tje­ca­nje u sin­kro­ni­zi­ra­nim sko­ko­vi­ma, umjes­to uobi­ča­je­ne svi­je­tlo­pla­ve, do­če­kao je olim­pij­ke u – ze­le­noj bo­ji ko­ja je, ka­ko je na­tje­ca­nje na­pre­do­va­lo, još i tam­nje­la. Od­mah su se ra­zvi­le te­ori­je. Te su to na­pra­vi­li sa­mi Bra­zil­ci jer je to bo­ja nji­ho­ve na­ci­onal­ne zas­ta­ve. Mo­žda je raz­log pu­no pro­za­ič­ni­ji, net­ko je u ba­zen uri­ni­rao pa je vo­da “re­agi­ra­la”. Ili je mo­žda “oti­šao” ne­ki fil­tar. Ili su to na­pros­to bi­le al­ge. Taj je raz­log na­veo i or­ga­ni­za­tor ne zna­ju­ći, me­đu­tim, ka­ko se to za­pra­vo do­go­di­lo. Jed­no od uvjer­lji­vi­jih objaš­nje­nja jest da or­ga­ni­za­tor ni­je vo­du tre­ti­rao s do­volj­no klo­ra. Ako se vo­da u ba­ze­nu ne “šo­ki­ra” na ta­kav na­čin, na to­plom i sun­ča­nom vre­me­nu nje­zi­nom će se po­vr­ši­nom br­zo pro­ši­ri­ti al­ge či­ne­ći je ze­le­nom. To ni­je ni­šta opas­no, go­vo­re poz­na­va­te­lji, no ni­je baš li­je­po, a po­ma­lo je i ne­ugod­no ka­da se ta­ko ne­što do­go­di na na­tje­ca­nju kao što su Olim­pij­ske igre. Jer, za na­tje­ca­te­lje u sko­ko­vi­ma u vo­du vi­zu­ali su po­pri­lič­no važ­ni.

Ako se ba­zen ne ‘šo­ki­ra’ s do­volj­no klo­ra, na sun­ča­nu vre­me­nu mo­gu se pro­ši­ri­ti al­ge

Vo­da je po­ze­le­nje­la i u ba­ze­nu gdje se odvi­ja­ju va­ter­pol­ske utak­mi­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.