“Na­pri­jed Hr­vat­ska!” Ive Jo­si­po­vi­ća odus­ta­la od iz­la­ska na iz­bo­re

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ne že­li­mo pri­do­ni­je­ti di­je­lje­nju li­je­vog bi­rač­kog ti­je­la i ti­me mo­gu­ćoj po­bje­di des­ni­ce, ka­žu u stran­ci

”Na­pri­jed Hr­vat­ska! - Pro­gre­siv­ni sa­vez” ne­će iz­a­ći na pred­sto­je­će par­la­men­tar­ne iz­bo­re jer, zbog ne­ra­zu­mi­je­va­nja i ne­dos­tat­ka po­dr­ške mo­gu­ćih part­ne­ra, ni­je us­pje­la u po­ku­ša­ju da se na hr­vat­skoj po­li­tič­koj sce­ni os­tva­ri dru­ga li­je­vo- cen­tris­tič­ka op­ci­ja ko­ja bi iz­aš­la u ko­ali­ci­ji, re­kao je ju­čer pred­sjed­nik te stran­ke Ivo Jo­si­po­vić. – Na hr­vat­skoj po­li­tič­koj sce­ni u pri­pre­mi za na­do­la­ze­će iz­bo­re, li­je­vo- cen­tris­tič­ka op­ci­ja (osim Na­rod­ne ko­ali­ci­je) iz­a­ći će na iz­bo­re ra­zje­di­nje­na i bez sna­ge da os­tva­ri za­do­vo­lja­va­ju­ći re­zul­tat – obraz­lo­žio je Jo­si­po­vić od­lu­ku nje­go­ve stran­ke u no­vim stra­nač­kim pros­to­ri­ja­ma u cen­tru gra­da. U stran­ci ka­žu da ne že­le pri­do­ni­je­ti di­je­lje­nju li­je­vog bi­rač­kog ti­je­la i ti­me mo­gu­ćoj po­bje­di des­ni­ce na iz­bo­ri­ma, a svo­jim čla­no­vi­ma i pris­ta­ša­ma po­ru­ču­ju da gla­su­ju za jed­nu od li­je­vih ili cen­tris­tič­kih stra­na­ka ili ko­ali­ci- ja ko­je za­go­va­ra­ju de­mo­krat­ske stan­dar­de, re­for­me i druš­tve­ni pro­gres. – Hr­vat­skoj idu­će go­di­ne na na­pla­tu do­la­zi 26 mi­li­jar­di ku­na, gos­po­dar­stvo je u ve­oma te­škom sta­nju una­toč ne­kim ma­lim po­ma­ci­ma, zem­lji su po­treb­ne de­cen­tra­li­za­ci­ja i re­for­ma pra­vo­su­đa. Za zna­nost i obra­zo­va­nje sva­ke se go­di­ne iz pro­ra­ču­na iz­dva­ja sve ma­nje nov­ca, pri če­mu mla­dim ge­ne­ra­ci­ja­ma druš­tvo ne da­je što bi im tre­ba­lo da­ti. HDZ i SDP stran­ke su ko­ji­ma se u me­di­ji­ma da­je naj­vi­še pros­to­ra, a da­ju ne­re­al­na obe­ća­nja – na­veo je Jo­si­po­vić ne­ke od pro­ble­ma hr­vat­skog druš­tva i dr­ža­ve. Pra­vo­su­đu je, ka­že, po­treb­na pot­pu­na neo­vis­nost, s ob­zi­rom na to da se ne­ki pred­me­ti rje­ša­va­ju i vi­še od 20 go­di­na. Po­treb­na je, is­ti­če, i pro­mje­na Us­ta­va, na što je pri za­vr­šet­ku svog pred­sjed­nič­kog man­da­ta i upo­zo­ra­vao.

Svo­jim čla­no­vi­ma po­ru­ču­ju da gla­su­ju za jed­nu od li­je­vih ili cen­tris­tič­kih stra­na­ka

Ni­su us­pje­li u po­ku­ša­ju da stvo­re dru­gu li­je­vo-cen­tris­tič­ku op­ci­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.