‘Ve­li­ka Sr­bi­ja’ u sno­vi­ma

Vu­čić slu­ša EU, ali in­ci­dent­ni Vu­lin go­vo­ri ono što pre­mi­jer mis­li

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - bra­ni­mir.bra­da­ric@ve­cer­nji.net VUKOVAR Bra­ni­mir Bra­da­rić

U mi­nis­tar­skim fo­te­lja­ma i da­lje os­ta­li mi­nis­tri na ko­je se Vu­čić i u pro­tek­le dvi­je go­di­ne naj­vi­še os­la­njao, a me­đu nji­ma je i Ivi­ca Da­čić Pos­li­je vi­še od 100 da­na na­kon pri­je­vre­me­nih iz­bo­ra Sr­bi­ja je ko­nač­no do­bi­la no­vu Vla­du. No­vi-sta­ri pre­mi­jer Alek­san­dar Vu­čić slo­žio je tim od 19 mi­nis­ta­ra ko­ji će, ka­ko je re­kao, pre­dvo­di­ti Sr­bi­ju u mo­žda i naj­z­na­čaj­ni­jim go­di­na­ma u po­vi­jes­ti.

Pre­mi­je­ro­vi lju­di

Zna­ko­vi­to je i ka­ko je pr­va sjed­ni­ca vla­de za­ka­za­na uju­tro u 6.30 sa­ti, či­me Vu­čić po­ka­zu­je ka­ko ne­ma vre­me­na i da je ve­li­ki po­sao pred nji­ma. Dan pos­li­je iz­gla­sa­va­nja po­vje­re­nja u Skup­šti­ni, gdje je no­va vla­da do­bi­la po­dr­šku čak 163 čla­na Skup­šti­ne, os­nov­no pi­ta­nje ko­je se pos­tav­lja u zem­lja­ma okru­že­nja ko­li­ko je ta vla­da pro­europ­ski ori­jen­ti­ra­na. Hr­vat­sku i BiH in­te­re­si­ra i ko­li­ko se no­va Vu­či­će­va vla­da od­mak­la od projekta stva­ra­nja „Ve­li­ke Sr­bi­je“. Od­mah je uoč­lji­vo ka­ko su u mi­nis­tar­skim fo­te­lja­ma i da­lje os­ta­li mi­nis­tri na ko­je se Vu­čić i u pro­tek­le dvi­je go­di­ne naj­vi­še os­la­njao. Pri­je svih to su Ne­boj­ša Ste­fa­no­vić, Ra­sim Lja­jić i Ivi­ca Da­čić. U vla­di je os­tao i Alek­san­dar Vu­lin, ko­ji je pro­tek­lih go­di­na pos­tao poz­nat po svo­jim iz­u­zet­no oš­trim, po ne­ka­da i neo­d­mje­re­nim, iz­ja­va­ma i ko­je­ga su me­di­ji na­zi­va­li „Vu­či­će­vim so­ko­lom“. Objaš­nja­va­lo se ka­ko je upra­vo Vu­lin bio taj ko­ji je go­vo­rio ono što mis­li Vu­čić dok je pre­mi­jer gra­dio pro­europ­ski put Sr­bi­je. U no­voj vla­di Vu­čić se okru­žio oso­ba­ma ko­ji­ma vje­ru­je. Me­đu nji­ma je i ne­ko­li­ko biv­ših čla­no­va dru­gih stra­na­ka ko­ji su s ja­ča­njem SNS-a preš­li Vu­či­ću. Mi­nis­tri­ca bez re­so­ra pos­ta­la je i Jadranka Jok­si­mo­vić, ko­ja je za­du­že­na za eu­rop­ske in­te­gra­ci­je. I ona je jed­na od oso­ba u ko­je Vu­čić vje­ru­je pa je ta­ko Jok­si­mo­vić i jed­na od os­ni­va­či­ca SNS-a. Ra­di­la je ra­ni­je i u re­dak­ci­ji ča­so­pi­sa Ve­li­ka Sr­bi­ja. Ko­men­ti­ra­ju­ći iz­bor no­ve vla­de, po­li­tič­ki ana­li­ti­čar iz Sr­bi­je Zo­ran Sto­jilj­ko­vić ka­že ka­ko i njen sas­tav po­ka­zu­je ka­ko pri­je­vre­me­ni iz­bo­ri ni­su ni bi­li po­treb­ni. – Ima­mo vla­du ko­ja je go­to­vo iden­tič­na proš­loj i ko­ja će pro­vo­di­ti is­tu po­li­ti­ku. Ka­da je ri­ječ o sa­mim mi­nis­tri­ma, oni su tu ma­nje važ­ni jer Vu­čić je taj ko­ji od­lu­ču­je o sve­mu. Sr­bi­ja, kao i zem­lje u okru­že­nju, pro­vo­di po­li­ti­ku kak­vu mo­ra, a to je po­li­ti­ka pri­bli­ža­va­nja EU, s tim što se po­ku­ša­va­ju za­dr­ža­ti ko­li­ko to­li­ko do­bri od­no­si s Ru­si­jom – ka­že Sto­jilj­ko­vić.

Umi­ve­ni ra­di­kal

Na upit je li Vu­čić, a s nji­me i vla­da, os­tao i da­lje sa­mo umi­ve­ni ra­di­kal i od­mak­nuo se od projekta „ve­li­ke Sr­bi­je“, Sto­jilj­ko­vić ka­že ka­ko je to ne­upit­no te da su i Vu­čić i sa­da SNS naj­go­vor­lji­vi­ji pris­ta­še pris­tu­pa EU. – Mi smo to u Sr­bi­ji na­zi­va­li „ha­de­iza­ci­ja ra­di­ka­la“ko­ji su ne­ka­da, a s nji­ma i Vu­čić, bi­li iz­ri­či­to pro­tiv EU, dok da­nas put u EU ne­ma al­ter­na­ti­ve. Da­nas je to sa­svim dru­ga­či­ja po­li­ti­ka s ko­jom je Vu­čić ste­kao i ve­li­ko po­vje­re­nje u EU i u svi­je­tu. Vu­čić je Bruxel­le­su do­bar sve dok slu­ša i pro­vo­di ono što mu se ka­že ka­da je ri­ječ o Bal­ka­nu i do ta­da će bi­ti tu gdje jes­te – ka­že Sto­jilj­ko­vić. U me­đu­vre­me­nu Vu­čić je iz­gu­bio i pot­po­ru i di­je­la čla­no­va SANU (Sr­p­ske aka­de­mi­je na­uka i umjet­nos­ti). – Ve­li­ki sam pro­tiv­nik re­ži­ma Vu­či­ća i mo­ram to otvo­re­no re­ći, jer mis­lim da je duž­nost lju­di kao što sam ja da go­vo­re što mis­le. Mis­lim da se Vu­čić po­na­ša dik­ta­tor­ski, da nam je ukra­de­na prav­na dr­ža­va i da smo se pre­tvo­ri­li u zem­lju jed­nog čo­vje­ka – re­kao je član SANU Du­šan To­do­ro­vić.

To­li­ko mi­nis­ta­ra ima no­va sr­bi­jan­ska vla­da. Ključ­ni Vu­či­će­vi lju­di duž­nos­ti su ob­na­ša­li u proš­loj, a sad će i u no­voj vla­di, ta­ko da se oče­ku­je kon­ti­nu­itet po­li­ti­ke

Os­ta­je pi­ta­nje ko­li­ko je sr­bi­jan­ska vla­da pro­europ­ski ori­jen­ti­ra­na i ko­li­ko se no­va Vu­či­će­va Vla­da od­mak­la od projekta ‘Ve­li­ke Sr­bi­je’

REUTERS

Pre­mi­jer Alek­san­dar Vu­čić mi­nis­tri Ivi­ca Da­čić i Ne­boj­ša Ste­fa­no­vić po­la­žu pri­se­gu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.