Tko o če­mu, Jo­va­no­vić opet o obra­zo­va­nju i za­poš­lja­va­nju mla­dih

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Ne­dav­no pred­stav­lja­nje SDP-ova pro­gra­ma za obra­zo­va­nje u Ri­je­ci bi­lo je mo­žda naj­bo­lja ilus­tra­ci­ja ono­ga na ko­ji na­čin će SDP vo­di­ti ovu pre­diz­bor­nu kam­pa­nju. Ono na što će se si­gur­no os­la­nja­ti jest da gra­đa­ni Hr­vat­ske br­zo za­bo­rav­lja­ju te da im zbog to­ga mo­gu ser­vi­ra­ti ne­is­ti­ni­te i ko­je­kak­ve laž­ne po­dat­ke ko­je nit­ko na­kon što bu­du iz­re­če­ni ne­će da­lje pro­pi­ti­va­ti. Evo jed­nog pri­mje­ra. Na spo­me­nu­tom pred­stav­lja­nju pro­gra­ma u Ri­je­ci ču­li smo, osim hr­pe flo­sku­la, i je­dan sa­svim kon­kre­tan, ali ne­is­ti­nit po­da­tak ko­ji je uzet kao ne­upit­na i pro­vje­re­na či­nje­ni­ca. Ra­di se, na­ime, o na­vod­nom za­poš­lja­va­nju 450 znans­tve­nih no­va­ka, za one ko­ji mo­žda ne zna­ju što taj po­jam zna­či, to su di­plo­mi­ra­ni mla­di lju­di s iz­vr­s­nim pro­sje­ci­ma ocje­na ti­je­kom sve­uči­liš­nog stu­di­ja ko­ji se pr­vi put za­poš­lja­va­ju na znans­tve­nim i sve­uči­liš­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma s oba­ve­zom upi­si- va­nja dok­tor­skog stu­di­ja i obra­nom dok­tor­ske di­ser­ta­ci­je. Dak­le, ra­di se o no­vim rad­nim mjes­ti­ma za naj­bo­lje mla­de struč­nja­ke u Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj. Pa je ta­ko na pi­ta­nje no­vi­na­ra za­što re­for­me i os­ta­la laž­na obe­ća­nja ni­su pro­ve­li u man­da­tu svo­je Vla­de gos­po­din Mi­la­no­vić re­kao: “U zad­njih pet mje­se­ci na­še Vla­de za­pos­li­li smo 450 znans­tve­nih no­va­ka, plan je bio 1350 i to će­mo re­ali­zi­ra­ti. To je za man­da­ta ove Vla­de pot­pu­no sta­lo.” I on­da nas­ta­vio: “Va­še pi­ta­nje do­živ­lja­vam kao sti­mu­la­tiv­nu pro­vo­ka­ci­ju, nas­ta­vit će­mo na is­ti na­čin.” Dak­le, za­poš­lja­va­nje mla­dih znans­tve­ni­ka ni­je pre­dvi­đe­no jer po­da­tak da je u zad­njih pet mje­se­ci Ku­ku­ri­ku Vla­de za­pos­le­no 450 znans­tve­nih no­va­ka naj­bla­že re­če­no ni­je is­ti­nit. Na­ime, pre­ma po­da­ci­ma Mi­nis­tar­stva zna­nos­ti, obra­zo­va­nja i spor­ta na­kon 2011. go­di­ne, toč­ni­je na­kon do­la­ska SDP-a na vlast u pr­ve dvi­je go­di­ne vi­še se i ni­su odo­bra­va­li znans­tve­ni no­va­ci. Od­nos­no, da bu­de­mo kon­kret­ni, ti­je­kom 2012. go­di­ne odo­bre­na su dva (2) tzv. za­mjen­ska znans­tve­na no­va­ka i 21 asis­tent, a u 2013. go­di­ni je­dan (1) is­ti ta­kav “za­mjen­ski” no­vak. Iz ovih po­da­ta­ka mo­že­mo vr­lo jed­nos­tav­no za­klju­či­ti da je SDP do­la­skom na vlast sa­svim uki­nuo za­poš­lja­va­nje znans­tve­nih no­va­ka či­me je naj­bo­lje mla­de lju­de prak­tič­ki otje­rao iz zem­lje, u če­mu je i us­pio jer se pre­ma Nje­mač­kom dr­žav­nom ure­du za sta­tis­ti­ku sa­mo u 2015. go­di­ni u Nje­mač­ku do­se­li­lo ili iz Hr­vat­ske is­e­li­lo 50.000 hr­vat­skih dr­žav­lja­na. Sa­mo za ilus­tra­ci­ju i is­ti­ne ra­di ti­je­lom proš­log man­da­ta Vla­de HDZ-a za­pos­le­no je go­to­vo 3000 znans­tve­nih no­va­ka i to: 2004. 565 znans­tve­nih no­va­ka, 2005. 178, 2006. 342, 2007. 772, 2008. 292, 2009. 176, 2010. 156, 2011. 263 no­va­ka. Go­di­ne 2014. iz­vo­di se no­vi eks­pe­ri­ment s ne­kad pro­vje­re­nim i us­pješ­nim sus­ta­vom znans­tve­nih no­va­ka i nji­ho­vo odo­bra­va­nje pre­ba­cu­je se u nad­lež­nost Hr­vat­ske zak­la­de za zna­nost pa se uz pu­no mu­ke i broj­nih pe­ri­pe­ti­ja ipak ne­ka­ko us­pje­lo tek sre­di­nom 2015. go­di­ne za­pos­li­ti 175 mla­dih znans­tve­ni­ka, ali pri­tom čak i ne kao no­va­ke, već struč­ne su­rad­ni­ke. Fi­nal­ni obra­čun s pro­gra­mom znans­tve­nih no­va­ka us­li­je­dio je u zad­njih pet mje­se­ci SDP- ove Vla­de na na­čin da je pro­gram znans­tve­nih no­va­ka us­tva­ri uki­nut pre­ba­ci­va­njem pro­ra­čun­skih sred­sta­va za znans­tve­ne no­va­ke u ma­su pla­ća za­pos­le­ni­ka na sve­uči­li­šti­ma či­me je pot­pu­no one­mo­gu­će­no za­poš­lja­va­nje no­vih mla­dih bu­du­ćih znans­tve­ni­ka u sus­tav zna­nos­ti Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske. Odak­le on­da broj od 450? Vje­ro­jat­no otu­da što su u no­va­ke ubro­ji­li sve one ko­je su po sve­uči­li­šti­ma iz­a­bra­li u vi­ša znans­tve- no-nas­tav­na zva­nja, dak­le ne­ma no­vih, to su is­ti, sa­mo se sad dru­ga­či­je zo­vu. Kad već go­vo­ri­mo o to­me, mo­žda bi jed­na­ko ta­ko bi­lo zgod­no pod­sje­ti­ti hr­vat­ske gra­đa­ne da je upra­vo u tom pe­ri­odu ta­daš­nji SDP-ov mi­nis­tar u sus­tav zna­nos­ti za vri­je­me svog mi­nis­tar­skog man­da­ta za­pos­lio sam se­be. Na­ime, vri­je­di se pri­sje­ti­ti da se mi­nis­tar Želj­ko Jo­va­no­vić dok je bio mi­nis­tar ja­vio na na­tje­čaj i bio oda­bran za rad­no mjes­to u Tha­la­ssot­he­ra­pi­ji u Opa­ti­ji, i to kao je­di­ni kan­di­dat ko­ji se ja­vio na na­tje­čaj (?), me­đu­tim bu­du­ći da mu je man­dat mi­nis­tra još tra­jao, čel­ni­ci Tha­la­ssot­he­ra­pi­je, na­kon što je mi­nis­tar zna­nos­ti Želj­ko Jo­va­no­vić bio prim­ljen i za­pos­len, “za­mrz­nu­li su nje­gov rad­ni od­nos” ka­ko bi mo­gao svoj man­dat mi­nis­tra odra­di­ti do kra­ja. Još je go­ra stvar da je toj is­toj us­ta­no­vi sam mi­nis­tar Želj­ko Jo­va­no­vić sa­mo mje­sec da­na ra­ni­je pot­pi­sao do­pus­ni­cu za rad u vi­so­ko­škol­skom obra­zo­va­nju bez ko­je ne bi ni bi­lo mo­gu­će ras­pi­si­va­nje na­tje­ča­ja za tak­vo rad­no mjes­to u toj us­ta­no­vi pa je ti­me ci­je­la stvar bi­la kraj­nje ap­surd­na i mo­ral­no (ako ne i za­kon­ski) upit­na. Ovim svo­jim či­nom SDP je dao sa­svim no­vo zna­če­nje poj­mu “sa­mo­za­poš­lja­va­nje” jer se ni­ka­da u po­vi­jes­ti ci­vi­li­za­ci­je ni u jed­noj zem­lji u svi­je­tu od Sje­ver­ne Ko­re­je do Is­lan­da ni­je do­go­di­lo da se je­dan mi­nis­tar za vri­je­me svog man­da­ta jav­lja na ne­ki na­tje­čaj za po­sao. I sa­da opet taj is­ti Želj­ko Jo­va­no­vić su­dje­lu­je na pred­stav­lja­nju SDP-ova pro­gra­ma za obra­zo­va­nje na ko­jem se go­vo­ri o za­poš­lja­va­nju mla­dih i per­s­pek­tiv­nih znans­tve­ni­ka. Ko­je li iro­ni­je, jer go­to­vo je­di­ni ko­ga je prak­tič­ki ta­daš­nji SDP-ov mi­nis­tar Želj­ko Jo­va­no­vić od “mla­dih znans­tve­ni­ka” za­pos­lio ili, is­ti­ne ra­di po­ku­šao, za­pos­li­ti jest on sam.

Odak­le SDP-u da su za­pos­li­li 450 znans­tve­nih no­va­ka? Vje­ro­jat­no otu­da što su u no­va­ke ubro­ji­li sve one ko­je su po sve­uči­li­šti­ma iz­a­bra­li u vi­ša znans­tve­no-nas­tav­na zva­nja, dak­le ne­ma no­vih, to su is­ti, sa­mo se sad dru­ga­či­je zo­vu

Želj­ko Jo­va­no­vić “No­ve bo­je zna­nja” pred­sta­vio je u Ri­je­ci 9. ko­lo­vo­za

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.