Pre­obraz­ba HDZ-a kao sa­mo­po­ri­ca­nje des­ni­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - Bo­ris­lav Ris­tić

Pro­ces kroz ko­ji pro­la­zi HDZ nje­go­va je ide­olo­ška adap­ta­ci­ja na uvje­te ži­vo­ta u glo­ba­li­zi­ra­nom svi­je­tu u ko­jem glav­nu ri­ječ ima­ju li­je­vo­li­be­ral­ne eli­te i nji­hov glo­ba­lis­tič­ki ide­olo­ški pos­tav

Svi zna­mo Kaf­ki­nu pri­ču o ne­sret­nom Gre­go­ru Sam­si, ko­ji se jed­nog ju­tra pro­bu­dio pre­obra­žen u go­le­mog kuk­ca. Slič­no se to­me hr­vat­ska des­ni­ca, svje­do­či­li smo ovog lje­ta, jed­nog li­je­pog ju­tra pro­bu­di­la i shva­ti­la da se, na­kon ko­šmar­ne no­ći, pre­obra­zi­la u ne­što čud­no i ne­pre­poz­nat­lji­vo. HDZ je zas­pao s To­mis­la­vom Ka­ra­mar­kom, a pro­bu­dio se s An­dre­jem Plen­ko­vi­ćem i to je bi­lo to – pro­ces je mo­gao po­če­ti. Svi su bi­li zbu­nje­ni tom iz­ne­nad­nom pro­mje­nom, ka­ko nje­ni pris­ta­še ta­ko i pro­tiv­ni­ci. Jed­ni tvr­de da je ri­ječ o bo­les­ti, dru­gi da se ra­di o oz­drav­lje­nju; jed­ni u ne­vje­ri­ci gun­đa­ju, dru­gi ta­kav pro­ces glas­no poz­drav­lja­ju. Je­di­no je si­gur­no da se tu vi­še ne ra­di o is­tom en­ti­te­tu, već o jed­nom sa­svim dru­gom bi­ću. Ni­je iz­vjes­no čak ni da se tu još uvi­jek ra­di o des­ni­ci. Ako po­gle­da­mo bli­že, vi­djet će­mo da se HDZ po­na­ša sa­svim su­prot­no od ono­ga ka­ko se do ju­čer po­na­šao. Ako je do ju­čer bio osu­đi­van za fa­ši­zam, sa­da je HDZ taj ko­ji pr­vi osu­đu­je fa­ši­zam; ako je do ju­čer bio sma­tran des­ni­com na­lik oni­ma u zem­lja­ma Vi­še­grad­ske sku­pi­ne, sa­da je on taj ko­ji se dis­tan­ci­ra od Vi­še­grad­ske sku­pi­ne; ako je do ju­čer sma­tran euro­skep­tič­nim i ru­gao se “bruxel­le­skim bu­da­la­ma”, sa­da ap­so­lut­no na se­bi ima žig i pot­pis bruxel­le­skih euro­kra­ta. Pre­obraz­ba kroz ko­ju pro­la­zi HDZ ni­je ta­ko ri­jet­ka i već je de­tek­ti­ra­na, a ja bih je na­zvao pro­ce­som ak­tiv­nog sa­mo­po­ri­ca­nja des­ni­ce, tj. nje­ne ide­olo­ške adap­ta­ci­je na uvje­te ži­vo­ta u glo­ba­li­zi­ra­nom svi­je­tu u ko­jem glav­nu ri­ječ ima­ju li­je­vo­li­be­ral­ne eli­te i nji­hov glo­ba­lis­tič­ki ide­olo­ški pos­tav. U stva­ri, mis­lim da su ka­te­go­ri­je “li­je­vo” i “des­no” već zas­ta­rje­le i da ih tre­ba iz­bje­ga­va­ti jer je glav­ni po­li­tič­ki su­kob da­nas onaj iz­me­đu glo­ba­liz­ma i na­ci­ona­liz­ma, a ne lje­vi­ce i des­ni­ce. Glo­ba­li­zam je ide­olo­gi­ja eli­ta, na­ci­ona­li­zam je opi­jum ma­sa. Glav­no oruž­je glo­ba­lis­ta u tom su­ko­bu jest mo­ral­na op­tuž­ba na­ci­ona­lis­ta za fa­ši­zam, za­os­ta­lost, kse­no­fo­bi­ju i ra­si­zam. Glo­ba­lis­ti sma­tra­ju da pos­to­je sa­mo in­di­vi­due i nji­ho­ve sud­bi­ne, ni­kak­vi ko­lek­tiv­ni iden­ti­te­ti, da lju­de ne mo­že­mo di­je­li­ti pre­ma nji­ho­voj pri­pad­nos­ti na­ci­ji, ra­si, spo­lu ili sek­su­al­noj opre­di­je­lje­nos­ti. Sve na­ci­je i kul­tu­re su jed­na­ke i me­đu nji­ma ne­ma raz­li­ke. Na­ci­ona­lis­ti pak sma­tra­ju da ne­ma ni­čeg lo­šeg i ne­pri­rod­nog u da­va- nju pred­nos­ti svo­joj na­ci­ji pred dru­gi­ma, da je po­vi­še­na do­za so­li­dar­nos­ti s lju­di­ma s ko­ji­ma di­je­li­mo is­to po­dri­je­tlo, kul­tu­ru, re­li­gi­ju i obi­ča­je sa­svim pri­rod­na stvar. Bi­lo kak­vo is­ti­ca­nje na­ci­onal­ne ili kul­tur­ne po­seb­nos­ti sma­tra se na­zad­nim i pa­ro­hi­jal­nim, iz­ra­zom za­os­ta­los­ti i ne­pro­svi­je­će­nos­ti. Ako se na­iđe na ot­por, to­me sli­je­di sprem­na op­tuž­ba za fa­ši­zam, već do­bro uigra­na she­ma glo­ba­lis­ta. Ima­li smo je pri­li­ke vi­dje­ti na dje­lu ovog pro­lje­ća, pri­mi­je­nje­nu u Hr­vat­skoj na vla­du des­nog cen­tra. Sa svih stra­na svi­je­ta plju­šta­le su op­tuž­be za fa­ši­za­ci­ju Hr­vat­ske. Sli­čan mo­del vi­dje­li smo pri­mi­je­njen u slu­ča­ju brexi­to­va­ca u Bri­ta­ni­ji ili da­nas Trum­pa u Ame­ri­ci, da ne spo­mi­nje­mo već no­tor­ne “fa­šis­te” po­put Or­ba­na ili Pu­ti­na. Svat­ko tko stav­lja svo­ju na­ci­ju i nje­ne in­te­re­se is­pred os­ta­lih auto­mat­ski do­bi­va eti­ke­tu fa­šis­ta, ra­sis­ta i ina­če zlog i na­opa­kog mrač­nja­ka. Ne­što što je sto­lje­ći­ma bi­lo sa­svim nor­mal­no, da na če­lu ne­ke zem­lje bu­de li­der ko­ji in­te­re­se svo­je na­ci­je stav­lja na pr­vo mjes­to, da­nas se u na­šem glo­ba­li­zi­ra­nom svi­je­tu sma­tra naj­ve­ćim po­li­tič­kim zlo­či­nom i raz­lo­gom za po­li­tič­ku ek­sko­mu- ni­ka­ci­ju. Ali ni­je sa­mo do­volj­no od­stra­ni­ti tak­ve glo­ba­lis­tič­ki ino­vjer­ne po­li­tič­ke li­de­re. Po­treb­no je i du­bin­ski pro­mi­je­ni­ti tvr­do­kor­no na­ci­ona­lis­tič­ku svi­jest ma­sa. Ne­ma bo­lje te­ra­pi­je za to ne­go na če­lo des­ni­ce do­ves­ti pok­lo­ni­ka glo­ba­lis­tič­kog. Tak­va ope­ra­ci­ja glo­ba­lis­tič­kog pel­ca­nja des­ni­ce pre­mi­jer­no je iz­ve­de­na u Nje­mač­koj, ka­da je An­ge­la Mer­kel pot­pu­no pri­hva­ti­la ide­olo­gi­ju glo­ba­liz­ma ka­ko bi iz­bri­sa­la po­vi­jes­nu op­tuž­ni­cu za na­ci­zam. Slič­nu stvar vi­di­mo i u po­bu­ni di­je­la re­pu­bli­kan­skog es­ta­bli­šmen­ta pro­tiv Trum­pa, gdje oni pri­hva­ća­ju sve op­tuž­be pro­tiv Trum­pa ko­je sti­žu iz ta­bo­ra de­mo­kra­ta i nu­de se­be kao ugla­đe­nu des­nu al­ter­na­ti­vu. Is­ta se stvar do­go­di­la i kod nas s Plen­ko­vi­će­vim pre­uzi­ma­njem HDZ-a – des­ni­ca je pos­ta­la glav­ni pro­mo­tor glo­ba­lis­tič­ke ide­olo­gi­je. Ne znam ho­će li taj trik pro­mi­je­ni­ti svi­jest na­ro­da, no sum­njam. Ta­kav eks­pe­ri­ment ni­je us­pio ni pod ko­mu­nis­tič­kom ste­gom pa ne vi­dim raz­lo­ga da us­pi­je i pod ovom glo­ba­lis­ta. Ta­ko se je­di­no pro­dub­lju­je jaz iz­me­đu eli­ta i na­ro­da, a svi­jet os­ta­je bez al­ter­na­ti­ve. A zna­mo da, kad nes­ta­ne po­li­tič­ke al­ter­na­ti­ve, stva­ri ne iz­la­ze na do­bro.

Zas­ta­rje­le ka­te­go­ri­je “li­je­vo” i “des­no” tre­ba iz­bje­ga­va­ti jer je glav­ni po­li­tič­ki su­kob da­nas onaj iz­me­đu glo­ba­liz­ma i na­ci­ona­liz­ma, a ne lje­vi­ce i des­ni­ce. Glo­ba­li­zam je ide­olo­gi­ja eli­ta, na­ci­ona­li­zam je opi­jum ma­sa. Glo­ba­lis­ti sma­tra­ju da pos­to­je sa­mo in­di­vi­due i nji­ho­ve sud­bi­ne, a na­ci­ona­lis­ti da ne­ma ni­čeg lo­šeg i ne­pri­rod­nog u da­va­nju pred­nos­ti svo­joj na­ci­ji pred dru­gi­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.