Vo­dič za pre­živ­lja­va­nje: ko­li­ko pod­ma­za­ti za po­sao ili ul­tra­zvuk

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - Ivi­ca Be­ti

Tre­ba­lo bi uko­ri­či­ti sa­vje­te, od to­ga ka­ko iz­bje­ći pla­ća­nje po­re­za do upu­ta za ne­iskus­ne po­li­ti­ča­re o to­me ka­ko os­ta­ti u mi­los­ti še­fo­va (uvod­ni­čar Gor­dan Jan­dro­ko­vić)

Hr­vat­ska je ma­la zem­lja bo­ga­ta ino­va­ci­ja­ma. Udru­ga ino­va­to­ra služ­be­no okup­lja ne­što vi­še od 1500 čla­no­va, no da se ne mo­ra pla­ća­ti 120 ku­na go­diš­nje čla­na­ri­ne, ima­la bi ih vje­ro­jat­no de­se­te­ros­tru­ko vi­še. Gra­đa­ni sva­kod­nev­no pro­na­la­ze ino­va­tiv­na rje­še­nja ka­ko se kr­pa­ti iz mje­se­ca u mje­sec, po­du­zet­ni­ci ka­ko op­s­ta­ti na tr­ži­štu, a po­li­ti­ča­ri ka­ko os­ta­ti na lis­ta­ma. Tra­že se ru­pe u za­ko­ni­ma, pre­moš­ću­ju se pro­pi­si i tra­že pre­ča­ci, a ako ne­ko­me tre­ba u ne­fran­ki­ra­noj ku­ver­ti dos­ta­vi­ti ti­su­ća ku­na ili “pod­ma­za­ti” ne­ko­ga odoj­kom ili ja­ri­ćem, ni to ni­je pro­blem. Okre­neš janj­ca i kći ti do­bi­je po­sao u ško­li ili op­ći­ni. “Do­ni­raš” no­vac i eto te na struč­nom os­po­sob­lja­va­nju. Sa­mo, uvi­jek je tu ono pi­ta­nje: a ko­li­ko je do­volj­no? Je li 500 eura pre­ma­lo, ne­će li se čo- vjek mo­žda uvri­je­di­ti? Mo­žda je ve­ge­ta­ri­ja­nac? Šte­ta što ne pos­to­ji ne­ka­kav vo­dič u ko­jem bi se obje­di­ni­li svi ko­ris­ni sa­vje­ti, od to­ga ka­ko iz­bje­ći pla­ća­nje po­re­za i pre­sko­či­ti par mjes­ta na lis­ti če­ka­nja za ul­tra­zvuk sr­ca, pa do upu­ta za ne­iskus­ne po­li­ti­ča­re o to­me ka­ko os­ta­ti u mi­los­ti še­fo­va (uvod­ni­čar Gor­dan Jan­dro­ko­vić). Ta op­sež­na pu­bli­ka­ci­ja mo­gla bi se pre­ves­ti i po­nu­di­ti i stran­ci­ma ko­ji se use­lja­va­ju, ne­što kao “Sur­vi­ving in Cro­atia for Dum­mi­es”. Po­seb­no po­glav­lje ima­le bi dr­žav­ne služ­be, us­ta­no­ve i agen­ci­je ko­je ima­ju ne­ke do­is­ta sjaj­ne ino­va­ci­je. Na pri­mjer, po­ka­že li se toč­nom in­for­ma­ci­ja da su dje­lat­ni­ci Agen­ci­je za ko­mer­ci­jal­nu dje­lat­nost, ko­ja je ši­roj jav­nos­ti pos­ta­la poznata tek na­kon vi­jes­ti o ba­ka­na­li­ja­ma u vi­li Cos­ta­bel­la, pri­ma­li do­da­tak od 10 pos­to na pla­će za re­do­van do­la­zak na po­sao, to zas­lu­žu­je ba­rem dva­de­se­tak stra­ni­ca s de­talj­nim upu­ta­ma. Sti­mu­la­ci­ja je uve­de­na zbog ve­li­ke sto­pe bo­lo­va­nja. Htje­li su po­tak­nu­ti za­pos­le­ni­ke da ma­nje bo­lu­ju, a kud ćeš bo­ljeg li­je­ka pro­tiv gri­pe ili uk­li­je­šte­nog živ­ca od par sto­ti­na ku­na. Tvr­de da se broj da­na bo­lo­va­nja uistinu sma­njio. Tre­ba­lo bi is­tra­ži­ti je li taj do­da­tak iz­li­je­čio i ne­ke te­že bo­les­ti pa da se ela­bo­ri­ra i u me­di­cin­skim ča­so­pi­si­ma. Ne­što su slič­no, či­ta­mo, ima­li u Grč­koj, ali naš je mo­del si­gur­no raz­ra­đe­ni­ji i efi­kas­ni­ji. Ne­ma če­ga se naš čo­vjek u ne­vo­lji ne­će do­vi­nu­ti. Ima se, hva­la Bo­gu, i u ko­ga ugle­da­ti. Na Mar­ko­vu tr­gu sje­de sve sa­mi gu­rui sa­mo­po­mo­ći. Ne­ma te ra­ne ko­ju si ne­će is­ci­je­li­ti ili ru­pe u svom nov­ča­ni­ku ko­ju ne­će po­kr­pa­ti. Bit će za­nim­lji­vo pra­ti­ti kak­vim će ino­va­tiv­nim rje­še­nji­ma odra­di­ti pre­diz­bor­nu kam­pa­nju za ko­ju stran­ke, ža­le se, ne­ma­ju no­vac jer su se is­tro­ši­le za proš­le iz­bo­re. Mi­lan Ban­dić je ti­skao pla­ka­te sa sa­mo jed­nom ri­je­čju – pre­mi­jer. Valj­da ne­ma za vi­še. Sad te pla­ka­te i os­ta­li mo­gu svo­ja­ta­ti, pa re­ći da se mis­li na njih. Pre­pi­su­ju se i lanj­ski pro­gra­mi, nu­de is­ta obe­ća­nja. Most će ne­što ušte­dje­ti i na jav­no­bi­ljež­nič­kom bi­lje­gu, HNS-ov­ci se vo­ze u tra­mva­ju. Kr­pa­ju se ne­ka­ko od iz­bo­ra do iz­bo­ra. Da ih ne zna­mo, bi­lo bi nam ih još i žao.

Po­li­ti­ča­ri se ne­ka­ko kr­pa­ju od iz­bo­ra do iz­bo­ra. Da ih ne zna­mo, bi­lo bi nam ih još i žao

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.