Od la­ži uvi­jek oče­ku­je­mo ono naj­go­re i za­to je pre­šu­ći­va­nje kob­no za lju­bav

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika - Pi­še: BOJANA RADOVIĆ

Ko­li­ko to­ga di­je­te ne zna o svo­jim ro­di­te­lji­ma? Ko­li­ko tog nez­na­nja po­gub­no utje­če na dje­te­tov ži­vot? Je­smo li iz­gra­di­li vlas­ti­tu osob­nost bje­že­ći od one uz ko­ju smo odras­li? To su sa­mo ne­ka od pi­ta­nja ko­ji­ma se Ce­ce­lia Ahern ba­vi u svom no­vom ro­ma­nu “Skup­ljač pi­ku­la” (Pro­fil, ured­ni­ca Ali­ca Gra­cin, pri­je­vod Pe­tra Mr­du­ljaš, 79 ku­na). Ir­ska knji­žev­ni­ca, ko­ja je svjet­sku sla­vu, ali i sim­pa­ti­je hr­vat­skih či­ta­te­lja, stek­la ro­ma­nom “P.S. Vo­lim te”, pri­ču za­po­či­nje jed­nos­tav­no: dok joj je otac u bol­ni­ci na­kon mo­žda­nog uda­ra, ko­ji mu je od­nio i dio sje­ća­nja, ju­na­ki­nja ro­ma­na na­ila­zi na za­ču­đu­ju­će po­dat­ke o nje­go­voj proš­los­ti, a po­jav­lju­je se i za­div­lju­ju­ća (i vri­jed­na) ko­lek­ci­ja pi­ku­la ko­je je sku­pio. Is­tra­žu­ju­ći očev ži­vot, kći će shva­ti­ti ko­li­ko ma­lo zna o nje­mu, a po­tra­gom kroz ru­pe nje­go­va i svog sje­ća­nja na­učit će i važ­ne stva­ri o svom ži­vo­tu. Ce­ce­lia Ahern pri­ču ple­te kroz po­glav­lja ko­ja na­iz­mje­nič­no di­je­li na oca i kćer; on se sje­ća, a ona po­ku­ša­va pro­na­ći smi­sao u onom što joj je pre­šu­ći­va­no dok je bi­la di­je­te. Iz pri­če ta­ko iz­ra­nja­ju i ne­ke uni­ver­zal­ne ži­vot­ne is­ti­ne, one o to­me ka­ko pre­šu­ću­je­mo ne­ke važ­ne stva­ri šti­te­ći oso­be ko­je naj­vi­še vo­li­mo, ali i ka­ko upra­vo ta šut­nja tru­je naš vlas­ti­ti ži­vot. U ko­nač­ni­ci ne­mo­gu­će je ži­vje­ti ži­vot ute­me­ljen na laž­nom “iden­ti­te­tu”, pa ma­kar skri­ve­na taj­na bi­lo tek – pi­ku­la­nje. Lju­di do­is­ta od taj­ni uvi­jek oče­ku­ju ono naj­go­re, jer to le­ži u nji­ho­voj bi­ti. Vje­ru­je­mo da dru­gi (po­seb­no bli­ski) lju­di od nas kri­ju ne­što od ži­vot­ne važ­nos­ti, i ni­ka­da ne po­miš­lja­mo na ba­nal­nos­ti. Zbog to­ga i naj­be­zaz­le­ni­je taj­ne pos­ta­ju pi­ta­nja od ži­vot­ne važ­nos­ti. Au­to­ri­ca nas ov­dje zor­no uči da je ipak bo­lje zna­ti is­ti­nu ne­go vječ­no oče­ki­va­ti ono naj­go­re.

Ce­ce­lia Ahern ima no­vi hit ko­ji je la­ko za­mis­li­ti u film­skom iz­da­nju

Pri­ča o ge­ne­ra­ci­ja­ma Što sve ne zna­mo o naj­bli­ži­ma, te­ma je no­vog ro­ma­na Ce­ce­li­je Ahern ko­ji je obja­vio Pro­fil

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.