Pe­šić od­lu­čio u zad­njim se­kun­da­ma

Naš vra­tar u zad­njem je fran­cu­skom na­pa­du obra­nio Gu­igo­uov sed­me­rac. - Pu­no pu­ta mi se to do­go­di­lo, ovaj je po­seb­no sla­dak - ka­zao je Ivan Pe­šić

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net

Još nas oče­ku­je sraz s Tu­ni­som, 16. ko­lo­vo­za. Bit će to utak­mi­ca u ko­joj će naš iz­bor­nik si­gur­no od­ma­ra­ti ključ­ne igra­če za če­t­vr­t­fi­na­le Da­mir Mr­vec Ru­ko­me­ta­ši Hr­vat­ske na­kon tri go­di­ne po­bi­je­di­li su Fran­cu­sku (29:28) na jed­nom ve­li­kom na­tje­ca­nju. Na­kon po­ra­za od Ka­tra na­ni­za­li smo tri po­bje­de (Ar­gen­ti­na, Dan­ska, Fran­cu­ska) i zas­lu­že­no iz­bo­ri­li če­t­vr­t­fi­na­le Sad, ho­će­mo li bi­ti pr­vi ili dru­gi u sku­pi­ni ovi­sit će o zad­njem ko­lu ka­da igra­mo sa Tu­ni­som.

Ras­po­lo­že­ni vra­ta­ri

- Šta da ka­žem. Sve ste vi­dje­li. Bi­li smo sa­mo­uvje­re­ni. Igra­li smo ja­ko do­bro u obra­ni. Ma­lo smo pa­li u dru­gom po­lu­vre­me­nu ali smo na kra­ju osvo­ji­li oba bo­da. No, me­ni je i da­lje važ­na sa­mo če­t­vr­t­fi­nal­na utak­mi­ca. To je na­ša utak­mi­ca ži­vo­ta na ovom olim­pij­skom tur­ni­ru. Na toj utak­mi­ci mo­ra­mo bi­ti sa­vr­še­ni – re­kao je iz­bor­nik Želj­ko Babić. Ni­kad bo­lje ni­smo odi­gra­li pr­vo po­lu­vri­je­me pro­tiv Fran­cu­za. Mo­žda je bi­lo bo­lje još ta­mo 2013. go­di­ne ka­da smo na Svjet­skom pr­vens­tvu u Špa­njol­skoj po­bi­je­di­li sa 30:23 i pla­si­ra­li se u po­lu­fi­na­le. Du­go, du­go ni­smo vi­dje­li da se Fran­cu­zi­ma tre­su ru­ke na po­čet­ku utak­mi­ce. U pr­va dva na­pa­da dva­put im je is­pa­la lop­ta. Tre­ći na­pad bio je pro­bi­ja­nje. Du­go ni­smo vi­dje­li da smo ta­ko do­bro za­us­ta­vi­li Ni­ko­lu Ka­ra­ba­ti­ća. U pr­vih 30 mi­nu­ta Ivan Ste­va­no­vić mu je obra­nio sva če­ti­ri šu­ta. U nas­tav­ku je po­ti­gao sa­mo po­go­dak i to kad je upu­tio lop­tu na praz­na vra­ta. Jas­no, bi­lo nam je pu­no lak­še jer je Fran­cu­ska igra­la bez Lu­ca Aba­loa, a Por­te na des­nom kri­lu ni­je bio ta­ko opa­san. Vra­ta­ri su bi­le po­seb­no ras­po­lo­že­ni u pr­vom po­lu­vre­me­nu. Ste­va­no­vić je imao de­vet, a Omeyer osam obra­na. I da ni­je bi­lo već do­bra­no si­je­dog Omeye­ra, od- nos­no da se mla­đah­ni Ma­mić ni­je na­pro­ma­ši­vao, otiš­li bi na od­mor sa znat­no ve­ćom raz­li­kom. U na­pa­du smo naš­li rje­še­nja u ras­po­lo­že­nom Sli­ško­vi­ću i Štr­le­ku za ko­je Omeyer ni­je imao baš ni­kak­va rje­še­nja. Sjaj­no smo tr­ča­li i kon­tre, što nam baš ni­je po­la­zi­lo za ru­kom u po­s­ljed­njim su­sre­ti­ma s ak­tu­al­nim svjet­skim i olim­pij­skim pr­va­ci­ma. U dru­gom po­lu­vre­me­nu ma­lo su nam sta­le obra­ne vra­ta­ra, ma­lo nas je ‘une­re­dio’ Ti­mot­hy N’Gu­esan, no­vo po­ja­ča­nje Bar­ce­lo­ne. A on­da su se do­go­di­la tri ključ­na tre­nut­ka. Pr­vo je Duv­njak pre­sje­kao lop­tu za kon­tru i za dva po­got­ka raz­li­ke. Po­tom je Zlat­ko Hor­vat po­go­dio sed­me­rac za 29:28. - Bio sam ja­ko kon­cen­tri­ran kod sva tri sed­mer­ca. Do­bro, ne­kad kad je čo­vjek kon­cen­tri­ran mo­že i pro­ma­ši­ti. Tru­dit ću se da sed­mer­ce i ubu­du­će ova­ko pre­ciz­no iz­vo­dim – is­tak­nuo je Hor­vat. Tre­ći ključ­ni tre­nu­tak bi­la je obra­na sed­mer­ca Iva­na Pe­ši­ća. Gu­igou je do tog sed­mer­ca bio šest pu­ta pre­ci­zan. Sed­mi put ni­je iš­lo.

Iz­ne­na­dio ih N’Gu­essan

- Pu­no pu­ta mi se do­go­di­lo u Me­ško­vu, gdje tre­nu­tač­no bra­nim, da obra­nim sed­me­rac u po­s­ljed­njim tre­nu­ci­ma. Bit­no je da sam ga du­go če­kao i da sam, u tre­nut­ku ka­da je šu­ti­rao, odre­dio stra­nu na ko­ju ću ići – re­kao je Pe­šić. Šest pu­ta na­ši vra­ta­ri ni­su us­pje­li obra­ni­ti šu­te­ve Gu­igo­ua s li­ni­je se­dam me­ta­ra. - Bo­lje je ova­ko, da se obra­ni zad­nji. Ma­lo vas je iz­ne­na­dio N’Gu­essan? - Ni­smo ga oče­ki­va­li u pos­ta­vi, ni­smo ga gle­da­li na vi­deu. Za­to nas je iz­ne­na­dio – re­kao je Pe­šić. Su­igra­či su na kra­ju ti­je­ši­li Ma­mi­ća ko­ji je na­mjer­no za­gr­lio lop­tu na­kon svog pro­ma­ša­ja i ta­ko pris­kr­bio, po no­vim pra­vi­li­ma, sed­me­rac Fran­cu­zi­ma a se­bi cr­ve­ni kar­ton. Sre­ćom, imao je Pe­ši­ća ko­ji ga je iz­vu­kao...

Ma­lo smo pa­li u dru­gom po­lu­vre­me­nu ali smo na kra­ju osvo­ji­li oba bo­da. No, me­ni je i da­lje važ­no sa­mo če­t­vr­t­fi­na­le ŽELJ­KO BABIĆ hr­vat­ski ru­ko­met­ni iz­bor­nik Su­igra­či su du­go tje­ši­li Ma­mi­ća ko­ji je, na­kon pro­ma­ša­ja, do­bio cr­ve­ni kar­ton u 60. mi­nu­ti

Bez pro­la­za Fran­cu­ski ru­ko­me­taš Va­len­tin Por­te ni­je mo­gao pro­ći po­red Do­ma­go­ja Duv­nja­ka i Mar­ka Kop­lja­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.