Re­di­zajn Su­zu­ki­ja SX4 S-cross i no­vi re­tro Ig­nis

Za­nim­lji­vim cro­sso­ve­ri­ma, ko­ji su uvi­jek ne­ka­ko ve­li­či­nom iz­me­đu seg­me­na­ta vo­zi­la dru­gih pro­izvo­đa­ča, ja­pan­ski Su­zu­ki že­li po­no­vi­ti us­pjeh Vi­ta­re, ko­ja je od gra­đa­na naj­pro­da­va­ni­ji mo­del u Hr­vat­skoj

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Mla­den Mil­čić ZA­GREB

Ja­pan­ci su shva­ti­li da nji­hov kom­pak­t­ni cro­sso­ver SX4 S-cross mo­ra bi­ti vu­zu­al­no priv­la­čan po­put us­pješ­ne Vi­ta­re, pa su ga ušmin­ka­li Ja­pan­ski Su­zu­ki na kri­li­ma od­lič­nih re­zul­ta­ta pro­da­je ma­log cro­sso­ve­ra Vi­ta­re za ko­jom su ove go­di­ne Hr­va­ti dos­lov­no po­lu­dje­li pa je su­ve­re­no naj­pro­da­va­ni­ji auto­mo­bil od stra­ne pri­vat­nih ku­pa­ca u Hr­vat­skoj, a s 953 re­gis­tra­ci­je u pr­vih se­dam mje­se­ci i u sa­mom vr­hu ukup­no naj­pro­da­va­ni­jih auto­mo­bi­la, pred­stav­lja dva cro­sso­ver­ska no­vi­te­ta ko­ji će ima­ti pre­mi­je­ru na je­sen­skom pa­ri­škom sa­lo­nu auto­mo­bi­la. U Pa­riz do­la­ze re­di­zaj­ni­ra­ni kom­pak­t­ni cro­sso­ver SX4 S- cross i sa­svim no­vi mo­del Ig­nis, či­ja se pr­va ge­ne­ra­ci­ja pro­izvo­di­la od 2000. do 2008. go­di­ne. U Vi­ta­ri­noj sje­ni od kad je ona sti­gla na tr­ži­šte je Su­zu­ki SX4 S-cross, for­mal­ni na­s­ljed­nik mo­de­la SX4 ko­ji je po­kre­nuo ve­li­ku el­s­pan­zi­ju B seg­men­ta cro­sso­ve­ra 2006., kla­se auto­mo­bi­la ko­ji da­nas u Eu­ro­pi ima naj­br­ži rast pro­da­je. Su­zu­ki je dru­gu ge­ne­ra­ci­ju oz­bilj­no pro­du­žio do 430 cm, dok je pra­vi na­s­ljed­nik sta­rog SX4 mo­de­la za­pra­vo Vi­ta­ra. Ak­tu­al­ni SX4 S-cross ne­pra­ved­no je, pre­ma na­šem miš­lje­nju, os­tao ne­za­mi­je­ćen od ku­pa­ca, jer se ra­di o od­lič­nom autu, ko­jem je oči­to ne­dos­ta­jao upe­čat­lji­vi­ji di­zajn. Tog su svjes­ni i Ja­pan­ci, pa će­mo u Pa­ri­zu vi­dje­ti re­di­zaj­ni­ra­ni i mno­go priv­lač­ni­ji SX4 S-cross.

Priv­lač­ni­ji i na­pred­ni­ji

Ve­li­ke stil­ske pro­mje­ne od­no­se se na no­vu kro­mi­ra­nu re­šet­ku hlad­nja­ka, no­vim di­zaj­nom svje­ta­la ko­ja do­no­se LED dnev­na svje­tla, dok je pred­nji bra­nik sa­da oblo­žen plas­ti­kom ko­jom se is­ti­će te­ren­ski iz­gled pa SX4 S- cross iz­gle­da ro­bus­ni­je. Tu su i de­ta­lji po­put no­vog di­zaj­na alu­mi­nij­skih na­pla­ta­ka i in­te­gri­ra­ni po­ka­zi­va­či smje­ra u re­tro­vi­zo­ri­ma. I unu­traš­njost je ušmin­ka­na bo­ljim ma­te­ri­ja­li­ma, ko­ri­šte­njem plas­ti­ke s kla­vir­skim la­kom, a kok­pi­tom sad do­mi­ni­ra zas­lon osjet­ljiv na do­dir kao dio in­fo­ta­iment sus­ta­va ko­ji je oprem­ljen i Mir­rirLin­kom te Ap­ple Car apli­ka­ci­jom.

Pa­met­ni mi­ni hi­brid­ni sus­tav

A pro­mje­ne su za­hva­ti­le i mo­to­ri­za­ci­ju, pa će SX4 S-cross bi­ti dos­tu­pan s mo­der­nim tur­bo­ben­zin­skim mo­to­ri­ma. Po­čet­ni će bi­ti 1-li­tre­ni tro­ci­lin­dar­ski Bo­os­te­rjet sa 112 KS o i 170 Nm okret­nog mo­men­ta. Dru­gi mo­tor je 1,4-li­tre­ni Bo­os­te­rjet s če­ti­ri ci­lin­dra sa 140 KS i 220 Nm okret­nog mo­men­ta. Oba mo­to­ra mo­gu se upa­ri­ti sa 6- stu­panj­skim ruč­nim ili auto­mat­skim mje­nja­čem, dok je ALLGRIP AWD po­gon na sva če­ti­ri ko­ta­ča dos­tu­pan sa­mo s ja­čim tur­bo­ben­zin­cem. Oče­ku­je se da će u po­nu­di os­ta­ti i at­mo­sfer­ski ben­zi­nac 1,6, ko­ji je kod nas do sa­da naj­tra­že­ni­ji u Vi­ta­ri i SX4 S-cro­ssu. Di­ze­laš os­ta­je 1,6 DDiS sa 120 KS i 320 Nm. Ci­je­ne no­vog mo­de­la još ni­su poz­na­te, ali oče­ku­je se da će bi­ti ve­će od do­sa­daš­nje di­skont­ne po­čet­ne ci­je­ne SX4 S- cro­ssa od 104.565 ku­na. Na tr­ži­šte do­la­zi na je­sen. No­vi Ig­nis, mi­ni cro­sso­ver, sti­že osam go­di­na na­kon pres­tan­ka pro­izvod­nje pr­ve ge­ne­ra­ci­je na plat­for­mi ko­ju di­je­li s ma­lim grad­skim mo­de­lom Ce­le­rio. Du­ga­čak je sa­mo 3,7 me­ta­ra, ali ro­bus­tan iz­gled mu da­je vi­si­na od 160 cm te odig­nu­tost od tla od 18 cm. Ja­pan­ski di­zaj­ne­ri su s Ig­ni­som na­pra­vi­li sim­pa­tič­nu kom­bi­na­ci­ju re­tro iz­gle­da i mo­der­nih ele­me­na­ta. U po­nu­di će bi­ti i 4x4 ver­zi­ja, pa će i Fi­at Pan­da 4x4 do­bi­ti kon­ku­ren­ta. U po­nu­di će bi­ti 1,2-li­tre­ni Du­aljet at­mo­sfer­ski ben­zi­nac sa 90 KS i 1,0 Bo­os­te­rjet tur­bo­ben­zi­nac sa 112 KS. At­mo­sfe­rac 1,2 do­la­zi i u ver­zi­ji “pa­met­nog hi­bri­da”, s ma­lim elek­trič­nim mo­to­rom od 4 KS ko­ji po­ma­že ben­zin­skom mo­to­ru pri ubr­za­va­nju i ta­ko šte­di go­ri­vo, a pred­stav­ljen je u no­vom Ba­le­nu. Na tr­ži­šte Ig­nis sti­že po­čet­kom 2017. go­di­ne.

Ma­le­ni cro­sso­ver Ig­nis bit će dos­tu­pan i u 4x4 ver­zi­ji i pos­ta­ti je­di­ni kon­ku­rent Pan­di 4x4 Mi­ni hi­brid­ni sus­tav uklju­ču­je elek­tro­mo­tor sa sa­mo 4 KS ko­ji po­ma­že pri ubr­za­va­nju

Unu­traš­njost SX4 S-cro­ssa uz kva­li­tet­ni­je ma­te­ri­ja­le i mul­ti­me­dij­ski sus­tav s ekra­nom osjet­lji­vim na do­dir

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.