Most tvr­di: Po­krit će­mo ru­pu i još ulo­ži­ti če­ti­ri mi­li­jar­de u obra­zo­va­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - S. Le­pan-Šte­fan­čić, M. Špo­ljar, S. Vu­ko­vić

“Ako je udio tu­riz­ma go­to­vo 22 ili 25 pos­to u BDP-u, a udio u za­pos­le­nos­ti 27 pos­to, to zna­či da ci­je­la eko­no­mi­ja ima se­zon­ski ka­rak­ter”

“Pro­mje­na” je glav­ni slo­gan Mos­ta. Pro­mo­vi­ra­ju­ći nuž­nost pro­mje­na, Most pla­ni­ra pri­vu­ći još vi­še bi­ra­ča ne­go na lanj­skim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma. Bo­žo Pe­trov i os­ta­li kan­di­da­ti Mos­ta bi­ra­či­ma će upor­no objaš­nja­va­ti: “Pro­mje­na je do­bra”, “Pro­mje­na je nuž­na”. Pe­trov i nje­go­va eki­pa bi­ra­če pla­ni­ra­ju mo­ti­vi­ra­ti i mo­bi­li­zi­ra­ti i po­ru­kom “Va­ših 300 ti­su­ća gla­so­va za­šti­ti­lo je na­ci­onal­ne in­te­re­se, za­mis­li­te što bi­smo mo­gli s pu­no vi­še”. A po­rez­no ras­te­re­će­nje ra­da i ka­pi­ta­la kroz opo­re­zi­va­nje po­troš­nje, pri če­mu će po­du­zet­ni­ci vi­še inves­ti­ra­ti, a gra­đa­ni vi­še tro­ši­ti, ali uza za­dr­ža­va­nje pos­to­je­će sto­pe PDV-a te sma­nje­nje jav­nog du­ga is­pod 80 pos­to, su­kus je eko­nom­skog pro­gra­ma Mos­ta ne­za­vis­nih lis­ta, pred­stav­lje­nog u uto­rak u Osi­je­ku. – Ras­te­re­će­nje će do­ves­ti do pa­da po­rez­nih pri­ho­da za tri mi­li­jar­de ku­na u 2017., ili do ru­pe u pro­ra­ču­nu o ko­joj se go­vo­ri. Ključ­no je re­fi­nan­ci­ra­nje du­go­va gra­đa­na i po­du­ze­ća. Re­zul­tat ras­te­re­će­nja bit će rast osob­ne po­troš­nje, ali i inves­ti­ci­ja te ula­ga­nja u zna­nost i obra­zo­va­nje. Pre­ma prog­no­za­ma, BDP bi u 2017. tre­bao bi­ti ve­ći za osam mi­li­jar­di ku­na, doš­lo bi do ras­ta iz­vo­za, sma­nje­nja uvo­za, za­tim do ras­ta agre­gat­ne po­troš­nje pa bi se ta­ko upri­ho­di­lo če­ti­ri mi­li­jar­de ku­na u pro­ra­čun, kao re­zul­tat ras­ta po­troš­nje. Po­kri­la bi se ti­me ru­pa od tri mi­li­jar­de ku­na i os­ta­le bi još če­ti­ri mi­li­jar­de za ula­ga­nje u obra­zo­va­nje, is­tra­ži­va­nje – na­veo je Ma­rin­ko Ška­re, autor eko­nom­skog di­je­la pro­gra­ma. Sma­nje­nje PDV-a u uvje­ti­ma ne­kon­ku­rent­nos­ti, po­jas­nio je, ne­ma smis­la pa se o nje­mu može raz­miš­lja­ti za če­ti­ri go­di­ne. Te­ži­šte mo­ra, re­kao je, bi­ti na iz­vo­zu, po­troš­nji, teh­no­lo­gji i ljud­skom ka­pi­ta­lu kao iz­vo­ri­ma gos­po­dar­skog ras­ta. – Ako je udio tu­riz­ma go­to­vo 22 ili 25 pos­to u BDP-u, a udio u za­pos­le­nos­ti 27 pos­to, to zna­či da ci­je­la eko­no­mi­ja ima se­zon­ski ka­rak­ter – is­tak­nuo je. Ška­re je na­gla­sio ka­ko pr­vi put u po­vi­jes­ti je­dan po­li­tič­ki program u Hr­vat­skoj ima in­di­ka­to­re što se oče­ku­je u idu­će če­ti­ri go­di­ne pa “gra­đa­ni mo­gu iš­či­ta­ti ka­ko će živjeti u tom raz­dob­lju”. Po to­me, BDP će do 2020. na­ras­ti 3,88 pos­to. Ju­čer je i stran­ka Pa­met­no pred­sta­vi­la svoj program. – Stran­ka Pa­met­no iz­bor­nu kam­pa­nju naj­av­lju­je is­pred split­ske ško­le ko­ja se gra­di upra­vo za­hva­lju­ju­ći na­šoj upor­nos­ti i bor­bi ko­ja je tra­ja­la go­di­na­ma. Pr­va je to ško­la ko­ja se gra­di u Spli­tu na­kon 20 go­di­na i sim­bo­lič­no obi­lje­ža­va i po­če­tak gra­đan­skog ak­ti­viz­ma, a po­tom i stra­nač­kog ra­da stran­ke Pa­met­no te uka­zu­je i na naj­ve­ći fo­kus u na­šem pro­gra­mu, da je upra­vo obra­zo­va­nje naj­važ­ni­ji te­melj druš­tva – is­tak­nu­li su iz stran­ke Pa­met­no u uto­rak u Spli­tu. – Mi odav­de do­ka­zu­je­mo da naš slo­gan “Za­okre­ni­mo Hr­vat­sku” ni­je pu­ka pri­ča. Za­okre­nu­li smo na­šu bor­bu u če­t­vr­ti, okre­će­mo je go­di­na­ma u Grad­skom vi­je­ću, sad je vri­je­me da za­okre­ne­mo i na­šu dr­ža­vu, ko­ja upor­no ide u kri­vim smje­ro­vi­ma – ka­za­la je Ma­ri­ja­na Pu­ljak, pred­sjed­ni­ca stran­ke Pa­met­no. Pri­ori­tet nji­ho­va pro­gra­ma je re­for­ma škol­s­tva. Za­la­žu se za pro­ved­bu stra­te­gi­je obra­zo­va­nja, zna­nos­ti i teh­no­lo­gi­je te pro­vo­đe­nje cje­lo­vi­te ku­ri­ku­lar­ne re­for­me s ti­mom ko­ji je na njoj ra­dio.

Za­okre­nu­li smo bor­bu u če­t­vr­ti, okre­će­mo je go­di­na­ma u Grad­skom vi­je­ću, sad je vri­je­me da za­okre­ne­mo i dr­ža­vu MA­RI­JA­NA PU­LJAK pred­sjed­ni­ca stran­ke Pa­met­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.